Alle skal få et fullverdig leirskoleopphold

Leirskoleopphold er fra skoleåret 2019-20 lovfestet gjennom en ny paragraf i Opplæringsloven:

  • 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur
    Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Regjering og Storting har vært klar på at intensjonen med lovfestingen er å videreføre den veletablerte og anerkjente leirskoletradisjonen med tanke på tilbudets kvalitet for elevene.

Det betyr at opphold ved bemannet leirskole fortsatt skal være på 4 døgn, en full skoleuke i et nytt miljø, med naturen som læringsarena, og gratis for elevene.
Med dette gjør loven slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet. Ingen elever kan lenger holdes hjemme.

Når det i loven står «… eller annan overnattingstur med minst tre overnattingar i samanheng«, gjelder det for nettopp andre typer overnattingsturer der leirskole ikke er tilgjengelig. Da kan det være hensiktsmessig med et døgn kortere tur. Ved bemannet leirskoleopphold er varigheten med en full skoleuke mandag til fredag sentralt for kvaliteten i tilbudet, utbyttet for elevene, dybdelæring og leirskolenes pedagogiske plan. Det gir også best kostnadseffekt for investerte kroner. Det er lite å spare men mye å tape på å korte ned oppholdet fra 3 til 2 hele leirskoledager. Reisedagene ligger fast.

Kommunene mottar gjennom rammeoverføringen penger til både reise, opphold og opplæring for elevene på leirskole.

Se landsmøtets nye vedtak i saken, Klokkerholmen 10. november 2021

Lovfestingen vedtatt