Kvalitet og læringsutbytte med fullverdig leirskoleopphold

Leirskoleopphold ble fra skoleåret 2019-20 lovfestet gjennom følgende paragraf i Opplæringsloven:

  • 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur
    Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Regjering og Storting har vært klar på at intensjonen med lovfestingen var å videreføre den veletablerte og anerkjente leirskoletradisjonen med tanke på tilbudets kvalitet for elevene.

Det betyr at opphold ved bemannet leirskole fortsatt skal være på 4 døgn, en full skoleuke i et nytt miljø, med naturen som læringsarena, og gratis for elevene.
Med dette gjør loven slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet. Ingen elever kan lenger holdes hjemme.
Kommunene mottar gjennom rammeoverføringen penger til reise, opphold og opplæring for elevene på leirskole.

Når det i loven står «… eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng«, er det ment at kortere varighet på 3 døgn gjelder for nettopp andre typer skoleturer enn leirskole. Loven er ikke innført for å svekke det veletablerte leirskoletilbudet. Det er tvert om bakgrunnen for lovfestingen der nettopp dette tilbudet skulle sikres. Ved tradisjonell bemannet leirskole er varigheten med en full skoleuke mandag til fredag sentralt for kvaliteten i tilbudet, utbyttet for elevene, dybdelæring og sosial kompetanse.  Leirskolens pedagogiske plan og den helheten som er er bygget opp, basert på mange års erfaring, blir sterkt svekket eller ødelagt dersom oppholdet kortes ned.
Dette er bakgrunnen for at Landsmøtet i Norsk Leirskoleforening 2023 vedtok at leirskolene ikke skal gi tilbud om kortere 3-døgns opphold, men beholde tilbudet med 4 overnattinger av hensyn til kvalitet og læringsutbytte for elevene.

De aller fleste fleste skoler har etter lovfestingen fortsatt å reise på 4 døgns leirskole, i henhold til lovens intensjon, men det er noen kommuner som har etterspurt 3-døgns opphold i håp om å spare penger.
Et fullverdig opphold gir klart best kostnadseffekt for investerte kroner. Det er svært lite, om noe, å spare men mye å tape på å korte ned leirskoleoppholdet. Prisen på kost og losji er den samme. Reisedagene i hver ende av oppholdet får man uansett. Det betyr i praksis at med kun 3 overnattinger fratas elevene en hel leirskoledag. De får kun to i stedet for tre fulle dager; en reduksjon på 1/3-del. Elevene mister med det en verdifull og vesentlig del av opplegget.

Vi håper og tror at alle skoler og kommuner ser at det etablerte tilbudet med fire overnattinger er til beste for elevene, for kvaliteten og for bruken av midlene.

Ta gjerne kontakt for evt. spørsmål og avklaringer; på mob 90 15 66 36 eller på mail til NLF@leirskole.no

Se mer om landsmøtets vedtak den 8. november 2023

Lovfestingen vedtatt