Kunnskapsløftet – fagplandel

– hvilke deler av læreplanen kommer en innom på leirskolen?

Leirskole-og-faglanene-LK06

Her finner du aktuelle kompetansemål fra følgende fag;

  1. Kroppsøving
  2. Naturfag
  3. Samfunnsfag
  4. Norsk
  5. Matematikk
  6. Mat og Helse
  7. KRLE
  8. Kunst og Håndverk
  9. Musikk

Innledning

Et leirskoleopphold er en del av grunnskoleopplæringen til elevene. Undervisningen på leirskolen skal ha gode forankringer til gjeldende læreplaner. Jfr. Kunnskapsløftet LK06. Under har vi skissert hovedmål, samt ulike delmål som leirskolen kan bidra med sett opp mot fagene i skolen. Oversikten viser eksempler og er ikke fullt utfyllende.

(Viser for øvrig til separate drøftinger av leirskoletilbudet sett opp mot Formålsparagrafen, Generell del og læreplandelen Prinsipper for opplæringen.)

Hovedmål

Leirskolen ønsker å gi elevene gode naturopplevelser og økt forståelse for naturen gjennom et enkelt friluftsliv og praktiske tverrfaglige arbeidsmåter med høy grad av elevmedvirkning.

Leirskolen ønsker å gi elevene gode rammer for å utvikle sosial kompetanse, evne til samarbeid og oppleve mestring.

Leirskolen ønsker å være en læringsarena som bidrar til å nå kompetansemålene gjennom å motivere, utfordre og stimulere til læring.