Handlingsprogram


1)  Oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier

 • Landsstyret utarbeider en konkret arbeidsplan og rolledeling i styret for å sikre en god oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier.
 • Ivareta de ulike interessegruppene i organisasjonen; bedrifter, pedagogisk personale og brukere.
 • Hovedfokus på leirskole som pedagogisk metode og som en verdifull læringsarena for elevene, i tillegg til leirskole som næring.

Leirskoleopphold gir gevinster og positive bidrag på flere samfunnsmessige satsingsområder:

 • Bred læring som imøtekommer skolens formålsparagraf og læreplaner.
 • Folkehelse
 • Miljø
 • Bærekraftig utvikling
 • Den norske friluftslivstradisjonen
 • Kulturformidling
 • Integrering
 • Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar
 • Sosial utjevning
 • Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall
 • Sosial kompetanse
 • Avdekke og forebygge mobbing
 • Mestring, selvbilde og psykisk helse
 • Praktisk virkelighetsnær læring

2)  Organisasjonsutvikling

 • Landsstyret søker å videreutvikle NLF som en pedagogisk interesseorganisasjon for leirskoler og naturskoler, innenfor de ressurser som står til rådighet.
 • Jobbe for at leirskole-Norge står samlet under NLF-paraplyen for å styrke arbeidet med å sikre og videreutvikle leirskoleordningen.
 • Rekruttere nye medlemmer, særlig gjennom leirskolene.
 • Videreutvikle og forsterke etablerte nettverk med andre aktuelle organisasjoner og myndigheter.
 • Se på alternativer for hvordan man kan gjennomføre Landsmøter, slik at flere vil delta.
 • Styrke samarbeidet med vertskommunene.
 • Fullføre arbeidet med NLF`s historikk – 50 års jubileum i 2018
 • Delta i det nordiske samarbeidet. Arbeide med NLR`s historikk.
 • Bruke visjonen.
 • Videreutvikle leirskole.no
 • Bruke NLF`s Facebook og Twitter-konti for å fremme leirskoletilbudet

3)  Pedagogisk utviklingsarbeid

 • Landsstyret vil bruke alle anledninger til å initiere pedagogisk utviklingsarbeid innenfor uteskole, leirskole, naturskole og friluftsliv.
 • Kvalitetssikre nye leirskoler gjennom NLF`s befarings- og godkjenningsordning for aktuelle søkere.
 • Følge opp nåværende leirskolemedlemmer på kvalitet og forsvarlighet i henhold til NLF`s retningslinjer og forankring til læreplanverk og kompetansemål.
 • Etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og universiteter for å initiere forpliktende samarbeid, og for å oppfordre studenter og forskere til å gjøre relevante avhandlinger innenfor interessefeltet.
 • Drive veiledning og kursvirksomhet på oppdrag.
 • Initiere og delta i prosjekter.

4)  Informasjon

 • Spre kjennskap til leirskole, uteskole, naturskole og miljølære gjennom skriftlig informasjon.
 • Ved skolestart sende ut leirskolekatalogen til alle landets grunnskoler, FAU og samarbeidspartnere.
 • Legge ut nyheter på leirskole.no, Facebook og Twitter.
 • Informere og innhente informasjon fra personlige medlemmer og medlemstedene via e-post.
 • Sørge for artikler og relevant stoff til media.
 • Styret utarbeider mediestrategi.
 • Utarbeide budskapsnotat når styret forventer felles opptreden.
 • Profilering av leirskoleordningen på lærerstevner.
 • Deltagelse på Friluftslivets uke; synliggjøre leirskole som rekrutteringsarena.
  Samarbeid med lokale turistforeninger/FL ifm «Natt i naturen»/ «Kom deg ut»
 • Iverksette tiltak med tanke på etniske minoriteter og leirskole.
  Arrangere leirskolebesøk for familier med annen etnisk opprinnelse gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med offentlige instanser som Fylkesmann, direktorat, departement, natursekken.no og med alle politiske partier.
 • Samarbeide med aktuelle organisasjoner, som Utdanningsforbundet, FUG, Norsk Friluftsliv, Friluftslivets fellesorganisasjon, DNT og Forbundet Kysten.
 • Spre kjennskap om den norske leirskoleordningen i de nordiske landene.
 • Sørge for god informasjonsflyt.
 • Hjelpe leirskoler med relevant stoff når det dukker opp situasjoner der leirskole blir utfordret på ulike måter. Bruke leirskole.no som base.

5)  Kompetanseutvikling

 • Bidra til konkrete kompetansefremmende tiltak – lokalt, regionalt og på landsbasis.
 • Arrangere høstkurs i 2018 og 2019
 • Arrangere landsmøte i 2019
 • Delta på nordisk seminar i 2018 og 2019
 • Spre informasjon om kurs som kan passe for leirskolelærere.

6)  Sikring av retten til leirskole

 • Fortsatt prioritere arbeidet med å lovfeste retten til leirskole som en viktig del av grunnskoleopplæringen.
 • Arbeide for å gjeninnføre forskrift for leirskolevirksomhet.
 • Arbeide for at leirskoleopplæring får en styrket forankring i den kommende nye Opplæringsloven.
 • Pleie kontakten med partigruppene på Stortinget for å sikre leirskolen som system både juridisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Påvirke hensiktsmessig bruk av statstilskuddet til dekning av elevenes reise og opphold.
 • Høyne kostnadsfaktoren på det øremerkede statstilskuddet til undervisning.
 • Synliggjøre gevinstene ved leirskole som bidrag til mangfoldet i grunnskoletilbudet.
 • Bistå skoler og leirskoler lokalt for å motvirke usikkerhet og kutt i tilbudet. Bruke nettsiden http://leirskole.no/hvorfor-leirskole/ som hjelpemiddel.