Handlingsprogram 2022-2023

1            Oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier

 • Landsstyret utarbeider en konkret arbeidsplan og rolledeling i styret for å sikre en god oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier.
 • Ivareta de ulike interessegruppene i foreningen; bedrifter, pedagogisk personale og brukere.
 • Hovedfokus på leirskole som pedagogisk metode og som en verdifull læringsarena for elevene, i tillegg til leirskole som næring.

 

2            Organisasjonsutvikling

 • Landsstyret søker å videreutvikle NLF som en pedagogisk interesseorganisasjon for leirskoler og naturskoler, innenfor de ressurser som står til rådighet.
 • Jobbe for at leirskole-Norge står samlet under NLF-paraplyen for å styrke arbeidet med å sikre og videreutvikle leirskoleordningen.
 • Rekruttere nye personlige medlemmer, særlig gjennom leirskolene.
 • Videreutvikle og forsterke etablerte nettverk med andre aktuelle organisasjoner og myndigheter.
 • Delta i det nordiske samarbeidet.
 • Bruke foreningens visjon; «Naturopplevelse – læring – glede»
  Bruke begrepet «livsmestring» i kombinasjon med visjonen.
 • Pleie nettsiden leirskole.no
 • Bruke NLF`s Facebook, Twitter og Instagram-konti for å fremme leirskoletilbudet.
 • Se på hvordan medlemmene og den enkelte leirskole kan bidra til aktivitet på foreningens sosiale medier.

 

3            Pedagogisk utviklingsarbeid

 • Landsstyret vil søke å initiere pedagogisk utviklingsarbeid innenfor uteskole, leirskole, naturskole, friluftsliv, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling.
 • Kvalitetssikre nye steder som vil drive leirskole gjennom NLF`s befarings- og godkjenningsordning.
 • Se på hvordan både foreningen og leirskolene kan ha et økt fokus på klima, miljø, naturvern og bærekraftig utvikling.
 • Følge opp de anbefalte leirskolene på kvalitet og forsvarlighet i henhold til NLF`s retningslinjer og gjeldende læreplanverk.
 • Forberede fornyet anbefaling i 2024.
 • Søke aktiv kontakt med myndigheter/skolesjefer i vertskommuner for å støtte og fremme leirskoledriften.
 • Utrede forslag til Samarbeidsutvalg på leirskolen, nedfelt som et formelt samarbeidende organ. Jfr. lovverket.
 • Arbeids- og ansvarsdelinger mellom vertskap og pedagoger. Klare skiller, men felles produkt. Se på eksisterende føringer for medlemmer i NLF og i arbeidet med en forskrift.
 • Anbefale at driver skal bli hørt ved ansettelse av pedagogisk personale.
 • Anbefale at kommunene ansetter og avlønner instruktører med spisskompetanse for leirskolen som fagarbeider.
 • Øke leirskolenes fokus på nye kompetansemål innenfor svømming, selvberging og livredning utendørs.
 • Etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og universiteter for å initiere forpliktende samarbeid, og for å oppfordre studenter og forskere til å gjøre relevante avhandlinger innenfor interessefeltet.
 • Stimulere til bruk av leirskole som praksisplass. Arbeide for gode ordninger ved studenter i observasjonspraksis og veiledningspraksis.
 • Drive veiledning og kursvirksomhet på oppdrag.
 • Initiere og delta i prosjekter.
 • Svare på høringer

 

Leirskoleopphold gir gevinster og positive bidrag på flere samfunnsmessige satsingsområder:

 • Bred læring som imøtekommer skolens formålsparagraf og læreplaner.
 • Folkehelse
 • Miljø
 • Bærekraftig utvikling
 • Den norske friluftslivstradisjonen
 • Kulturformidling
 • Integrering
 • Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar
 • Sosial utjevning
 • Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall
 • Sosial kompetanse
 • Avdekke og forebygge mobbing
 • Mestring, selvbilde og psykisk helse
 • Praktisk virkelighetsnær læring.

 

4            Informasjon

 • Spre kjennskap til leirskole, uteskole, naturskole, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling ved alle anledninger og gjennom skriftlig informasjon.
 • Ved skolestart sende ut leirskolekatalogen til alle landets grunnskoler, FAU og samarbeidspartnere.
 • Legge ut nyheter på leirskole.no, Facebook, Twitter og Instagram.

Fortløpende vurdere hensiktsmessig bruk og evt. nye plattformer.

 • Informere og innhente informasjon fra personlige medlemmer og medlemsstedene, i hovedsak via e-post.
 • Sørge for artikler og relevant stoff til media.
 • Styret utarbeider mediestrategi etter behov.
 • Utarbeide budskapsnotat i saker der foreningen skal stå samlet.
 • Profilering av leirskoleordningen på lærerstevner, Arendalsuka og andre aktuelle arrangementer.
 • Deltagelse på Friluftslivets uke. Synliggjøre leirskole som rekrutteringsarena til den norske friluftslivstradisjonen.
 • Samarbeid med lokale turistforeninger/FL ifm «Natt i naturen»/ «Kom deg ut»
 • Iverksette tiltak med tanke på etniske minoriteter, integrering og leirskole. (Søke samarbeid med NAFO)
 • Vurdere leirskolebesøk for familier med annen etnisk opprinnelse gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med offentlige instanser som Statsforvalteren, aktuelle direktorater, departementer, natursekken.no og med alle politiske partier.
 • Samarbeide med aktuelle organisasjoner, som Utdanningsforbundet, FUG, Norsk Friluftsliv, Friluftslivets fellesorganisasjon, DNT og Forbundet Kysten, 4H, Skogselskapet, Speiderforbundet, NJFF og med KS.
 • Spre kjennskap om den norske leirskoleordningen i de nordiske landene.
 • Sørge for god informasjonsflyt.
 • Hjelpe leirskoler med relevant stoff når det dukker opp situasjoner der leirskole blir utfordret på ulike måter. Bruke leirskole.no som base.

 

5            Kompetanseutvikling

 • Bidra til konkrete kompetansefremmende tiltak – lokalt, regionalt og på landsbasis.
 • Oppfordre og stimulere leirskoler til å sende ansatte på årlig nasjonalt leirskolekurs.
 • Arrangere leirskolekurs i 2022
 • Arrangere kurs og landsmøte i 2023 på Fagerli leirskole.
 • Delta på nordisk seminar i 2022 på Island.
 • Arrangere nordisk seminar sommeren 2023 i Norge.
 • Spre informasjon om kurs som kan passe for leirskolelærere.

 

6            Sikre leirskoleordningens plass i ny opplæringslov.

 • Arbeide for at den etablerte leirskoletradisjonen blir videreført gjennom fullverdige leirskoleopphold; 4 døgn i et nytt miljø med naturen som læringsarena.
 • Arbeide for å sikre offentlig finansiering av undervisningspersonalet på leirskoler gjennom kommunal ansettelse.
 • Arbeide for å gjeninnføre forskrift for leirskolevirksomhet i ny Opplæringslov.
 • Pleie kontakten med partigruppene på Stortinget for å sikre leirskolen som system både juridisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Påvirke tilstrekkelige! statstilskuddet til dekning av elevenes reise og opphold.
 • Arbeide for å gjeninnføre (post 66 som) øremerking av tilskudd til leirskoleopplæring, samt høyne tilskuddsbeløpet.
 • Synliggjøre gevinstene ved leirskole som bidrag til mangfoldet i grunnskoletilbudet, og som pedagogisk metode for å fremme samfunnsmessige satsingsområder som folkehelse, sosial utjevning, integrering og bærekraftig utvikling.
 • Bistå skoler og leirskoler lokalt med mål om at alle elever skal få et fullverdig 4-døgns leirskoletilbud.