Handlingsprogram 2024-2025

Handlingsplanen er retningsgivende for landsstyrets arbeid i inneværende 2-års periode.

1           Oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier

 • Landsstyret utarbeider en konkret arbeidsplan og rolledeling i styret for å sikre en god oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier.
 • Ivareta de ulike interessegruppene i foreningen; bedrifter, pedagogisk personale og brukere.
 • Hovedfokus på leirskole som pedagogisk metode og som en verdifull læringsarena for elevene, i tillegg til leirskole som næring.

2            Organisasjonsutvikling

 • Landsstyret søker å videreutvikle NLF som en pedagogisk interesseorganisasjon for leirskoler og naturskoler, innenfor de ressurser som står til rådighet.
 • Jobbe for at leirskole-Norge står samlet under NLF-paraplyen for å styrke arbeidet med å sikre og videreutvikle leirskoleordningen.
 • Rekruttere nye personlige medlemmer, særlig gjennom leirskolene.
 • Videreutvikle og forsterke etablerte nettverk med andre aktuelle organisasjoner og myndigheter.
 • Delta i det nordiske samarbeidet.
 • Bruke foreningens visjon; «Naturopplevelse – læring – glede»
 • Pleie nettsiden leirskole.no
 • Bruke NLF`s Facebook-sider for å fremme leirskoletilbudet.
 • Se på hvordan medlemmene og den enkelte leirskole kan bidra til aktivitet på foreningens sosiale medier.
 • Valgkomiteen foreslår å vurdere styrets sammensetning når det gjelder antall styremedlemmer, evt. å redusere fra 6 til 4 styremedlemmer.

3           Pedagogisk utviklingsarbeid

 • Landsstyret vil søke å initiere pedagogisk utviklingsarbeid innenfor uteskole, leirskole, naturskole, friluftsliv, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling.
 • Kvalitetssikre nye steder som vil drive leirskole gjennom NLF`s befarings- og godkjenningsordning.
 • Se på hvordan både foreningen og leirskolene kan ha et økt fokus på klima, miljø, naturvern og bærekraftig utvikling.
 • Vurdere egen miljøsertifisering for NLF-leirskoler.
 • Følge opp de anbefalte leirskolene på kvalitet og forsvarlighet i henhold til NLF`s retningslinjer og gjeldende læreplanverk.
 • Gjennomføre fornyet anbefaling til 2024.
 • Søke aktiv kontakt med myndigheter/skolesjefer i vertskommuner for å støtte og fremme leirskoledriften.
 • Utrede forslag til Samarbeidsutvalg på leirskolen, nedfelt som et formelt samarbeidende organ. Jfr. lovverket.
 • Arbeids- og ansvarsdelinger mellom vertskap og pedagoger. Klare skiller, men felles produkt. Se på eksisterende føringer for medlemmer i NLF og i arbeidet med en forskrift.
 • Øke leirskolenes fokus på nye kompetansemål innenfor svømming, selvberging og livredning utendørs.
 • Oppdatere nettsiden på de til enhver tid gjeldende lover og læreplaner.
 • Etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og universiteter for å initiere forpliktende samarbeid, og for å oppfordre studenter og forskere til å gjøre relevante avhandlinger innenfor interessefeltet.
 • Stimulere til bruk av leirskole som praksisplass. Arbeide for gode ordninger ved studenter i observasjonspraksis og veiledningspraksis.
 • Drive veiledning og kursvirksomhet på oppdrag.
 • Initiere og delta i prosjekter.
 • Svare på høringer

Leirskoleopphold gir gevinster og positive bidrag på flere samfunnsmessige satsingsområder:

 • Bred læring som imøtekommer skolens formålsparagraf og læreplaner.
 • Folkehelse
 • Miljø
 • Bærekraftig utvikling
 • Den norske friluftslivstradisjonen
 • Kulturformidling
 • Integrering
 • Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar
 • Sosial utjevning
 • Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall
 • Sosial kompetanse
 • Avdekke og forebygge mobbing
 • Mestring, selvbilde og psykisk helse
 • Praktisk virkelighetsnær læring.

4           Informasjon

 • Spre kjennskap til leirskole, uteskole, naturskole, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling ved alle anledninger og gjennom skriftlig informasjon.
 • Ved skolestart sende ut leirskolekatalogen til alle landets grunnskoler, FAU og samarbeidspartnere.
 • Legge ut nyheter på leirskole.no og Facebook.

Fortløpende vurdere hensiktsmessig bruk og evt. nye plattformer.

 • Informere og innhente informasjon fra personlige medlemmer og medlemsstedene, i hovedsak via e-post.
 • Sørge for artikler og relevant stoff til media.
 • Styret utarbeider mediestrategi etter behov.
 • Utarbeide budskapsnotat i saker der foreningen skal stå samlet.
 • Profilering av leirskoleordningen på lærerstevner, Arendalsuka og andre aktuelle arrangementer.
 • Deltagelse på Friluftslivets uke. Synliggjøre leirskole som rekrutteringsarena til den norske friluftslivstradisjonen.
 • Samarbeid med lokale turistforeninger/FL ifm «Natt i naturen»/ «Kom deg ut»
 • Iverksette tiltak med tanke på etniske minoriteter, integrering og leirskole. (Samarbeide med NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.)
 • Vurdere leirskolebesøk for familier med annen etnisk opprinnelse gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med offentlige instanser som Statsforvalteren, aktuelle direktorater, departementer og med alle politiske partier.
 • Samarbeide med aktuelle organisasjoner, som Utdanningsforbundet, FUG, Norsk Friluftsliv, DNT, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Forbundet Kysten, 4H, Skogselskapet, Speiderforbundet, NJF og med KS.
 • Spre kjennskap om den norske leirskoleordningen i de nordiske landene.
 • Sørge for god informasjonsflyt.
 • Hjelpe leirskoler med relevant stoff når det dukker opp situasjoner der leirskole blir utfordret på ulike måter. Bruke leirskole.no som base.
 • Utarbeide et skriv leirskolene kan sende inn ved anbud som fremhever viktigheten av å være NLF-anbefalt og hva det vil si.
 • Momskompensasjon og leirskolevirksomhet. Utarbeide fellesskriv til leirskolene.
 • Fra landsmøtet 2023: Utrede skattejuridiske sider av MVA på opphold/mat ved leirskoleopphold. Flere leirskoledrivere ser behov for å få en bedre avklaring av den skattejuridiske tolkningen av MVA på leirskoleopphold, dvs IKKE betaling for den pedagogiske delen. Vi ønsker at dette kan utredes i regi av NLF og i samarbeid med leirskoledrivere slik at det kan bli en felles tolkning for leirskoledrift.

5           Kompetanseutvikling

 • Bidra til konkrete kompetansefremmende tiltak – lokalt, regionalt og på landsbasis.
 • Oppfordre og stimulere leirskoler til å sende ansatte på årlig nasjonalt leirskolekurs.
 • Arrangere leirskolekurs i 2024 på Kragerø maritime leirskole.
 • Arrangere kurs og landsmøte i 2025.
 • Arrangere nordisk seminar sommeren 2024 i Norge; Jondal leirskole.
 • Delta på nordisk seminar i 2025.
 • Spre informasjon om kurs som kan passe for leirskolelærere.

6           Sikre leirskoleordningens plass i ny opplæringslov.

 • Arbeide for at den etablerte leirskoletradisjonen blir videreført gjennom fullverdige leirskoleopphold; 4 døgn i et annet miljø og med naturen som læringsarena.
 • Avklare Utdanningskomitèens og KDs syn på intensjonen med lovfestingen ift varighet 4 døgn ved valg av bemannet leirskoleopphold.
 • Arbeide for å sikre offentlig finansiering av undervisningspersonalet på leirskoler gjennom kommunal ansettelse.
 • Arbeide for å sikre at tidligere (post 66) øremerket tilskudd til leirskoleopplæring fortsatt går til formålet, samt høyne tilskuddsbeløpet.
 • Arbeide for å gjeninnføre forskrift for leirskolevirksomhet i den nye Opplæringsloven, alternativt få inn gode merknader/kommentarer som sikrer at loven virker etter intensjonen.
 • Pleie kontakten med partigruppene på Stortinget for å sikre leirskolen som system både juridisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Arbeide for at opplæringskostnad og oppholdskostnad ikke sammenblandes ved offentlige anskaffelser.
 • Arbeide imot at undervisning på leirskole legges ut på anbud.
 • Påvirke tilstrekkelige statstilskuddet til dekning av elevenes reise og opphold.
 • Synliggjøre gevinstene ved leirskole som bidrag til mangfoldet i grunnskoletilbudet, og som pedagogisk metode for å fremme samfunnsmessige satsingsområder som folkehelse, sosial utjevning, integrering og bærekraftig utvikling.
 • Bistå skoler og leirskoler lokalt med mål om at alle elever skal få et fullverdig 4-døgns leirskoletilbud.
 • Bruke landsmøtevedtaket 2023 for å sikre varighet en skoleuke.
 • Utarbeide skriv til kommuner som etterspør tilbud om 3 overnattinger.
 • Følge med på utviklingen når det gjelder effekten av landsmøtevedtaket om ikke å gi tilbud om 3 overnattinger. Evaluere og vurdere evt. behov for endringer.