Leirskole i Opplæringsloven

Leirskoleundervisning i grunnskoleopplæringen

I Norge har vi lange og gode tradisjoner for å gi elevene i grunnskolen gode læringsopplevelser på leirskoler ved kysten, i lavlandet og på fjellet. De første leirskolene ble etablert på 50-tallet og i dag er det over 50 leirskoler som tilbyr god leirskoleundervisning til over 50 000 elever i året

Et leirskoleopphold er en obligatorisk del av grunnskoleopplæringen til elevene.
Leirskole er forankret i Opplæringsloven:

  • 13-7b. Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annen skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

    • 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

    Utdrag: Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen.

  • 10-3. Personell ved leirskolar

Undervisningspersonalet ved leirskolar med fast pedagogisk bemanning skal vere tilsett i den kommunen der leirskolen ligg. Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav for personalet ved faste leirskolestader.

Undervisningen på leirskolen bør ha gode forankringer til gjeldende lærerplaner.
Jfr. Kunnskapsløftet LK20 og andre faner på denne nettsiden.

 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

På leirskolene er målsetningene i overordnet del av læreplanen styrende når opplæringen planlegges.

 

Opplæringas verdigrunnlag

Leirskolene bygger sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf.

Formålsparagrafen uttrykker verdier som samler Norge som samfunn. Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene.

Disse verdiene er grunnmuren i leirskolens virksomhet. De gjøres levende og får betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet gjennom formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Verdiene preger leirskolens og leirskolelærernes møte med elevene. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Det vil alltid være spenninger mellom ulike interesser og syn. Leirskolelærere bruker derfor sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte elev ivaretas best mulig i møte med fellesskapet.
(Se link: forankringer til formålsparagrafen)

 

Tverrfaglige temaer

All undervisning på leirskolen har et tverrfaglig fokus med utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene til den enkelte leirskole. På leirskolene legges det til rette for læring og mestring innenfor de tre tverrfaglige temaene som er beskrevet i overordnet del av læreplanen. Gjennom arbeid med disse teamene skal elevene forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger og hva sammenhengen mellom handling og konsekvens er.

Folkehelse og livsmestring
Dette temaet skal fremme god psykisk og fysisk helse og skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Demokrati og medborgerskap
Temaet demokrati og medborgerskap skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, men også å respektere uenighet.

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling som et tverrfaglig tema skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Gjennom arbeid med dette temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

LK20 – fagplaner

Som nevnt tidligere er målsetningene i overordnet del av læreplanen styrende når opplæringen på leirskolen planlegges. Men undervisningen berører også mange av kompetansemålene i fagplanene.

På leirskolen jobber vi tverrfaglig med mange fag. Mange av kompetansemålene vil elevene alltid nærme seg gjennom leirskoleopplæring, mens måloppnåelse på noen områder vil variere med om man er på leirskole på fjellet, i skogen eller ved kysten, og avhengig av årstider, vær, grupper osv.

Se tabell for oversikt over aktuelle kompetansemål på leirskole

 

Opplæringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringa
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Fagfornyelsen – grunnskolen og gjennomgående fag vgo
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/