Nytt læreplanverk

Leirskoleundervisning i grunnskoleopplæringen

I Norge har vi lange og gode tradisjoner for å gi elevene i grunnskolen gode læringsopplevelser på leirskoler ved kysten, i lavlandet og på fjellet. De første leirskolene ble etablert på 50-tallet og i dag er det over 50 leirskoler som tilbyr god leirskoleundervisning til over 50 000 elever i året

Et leirskoleopphold er en obligatorisk del av grunnskoleopplæringen til elevene. Leirskole er forankret i Opplæringsloven:

  • 13-7b. Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annen skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

  • 10-3. Personell ved leirskolar

Undervisningspersonalet ved leirskolar med fast pedagogisk bemanning skal vere tilsett i den kommunen der leirskolen ligg. Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav for personalet ved faste leirskolestader.

  • 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Utdrag: Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utanfor skolen.

Undervisningen på leirskolen bør ha gode forankringer til gjeldende lærerplaner.
Jfr. Kunnskapsløftet LK20.

 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

På leirskolene er målsetningene i overordnet del av læreplanen styrende når opplæringen planlegges.

 

Opplæringas verdigrunnlag

Leirskolene bygger sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf.

Formålsparagrafen uttrykker verdier som samler Norge som samfunn. Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene.

Disse verdiene er grunnmuren i leirskolens virksomhet. De gjøres levende og får betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet gjennom formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Verdiene preger leirskolens og leirskolelærernes møte med elevene. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Det vil alltid være spenninger mellom ulike interesser og syn. Leirskolelærere bruker derfor sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte ivaretas best mulig i møte med fellesskapet.
(Se link: forankringer til formålsparagrafen)

 

Tverrfaglige temaer

All undervisning på leirskolen har et tverrfaglig fokus med utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene til den enkelte leirskole. På leirskolene legges det til rette for læring og mestring innenfor de tre tverrfaglige temaene som er beskrevet i overordnet del av læreplanen. Gjennom arbeid med disse teamene skal elevene forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger og hva sammenhengen mellom handling og konsekvens er.

Folkehelse og livsmestring
Dette temaet skal fremme god psykisk og fysisk helse og skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Demokrati og medborgerskap
Temaet demokrati og medborgerskap skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, men også å respektere uenighet.

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling som et tverrfaglig tema skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Gjennom arbeid med dette temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

 

Fagfornyelsen – fagplaner

Som nevnt tidligere er målsetningene i overordnet del av læreplanen styrende når opplæringen på leirskolen planlegges. Men undervisningen berører også mange av kompetansemålene i fagplanene.

På leirskolen jobber vi tverrfaglig med mange fag. Mange av kompetansemålene vil elevene alltid nærme seg gjennom leirskoleopplæring, mens måloppnåelse på noen områder vil variere med om man er på leirskole på fjellet, i skogen eller ved kysten, og avhengig av årstider, vær, grupper osv.

Et godt arbeid ved hjemskolen i forkant og etterkant av leirskoleoppholdet vil styrke gevinstene og øke graden av måloppnåelse.

I tabellen under finner du kompetansemål etter 7. trinn der leirskolene bidrar til måloppnåelse. Kompetansemålene er koblet mot tverrfaglige temaer fra overordnet del og kjerneelementer i faget.

Tabellen er ikke utfyllende og enkelte leirskoler kan ha undervisningsopplegg som omfatter flere kompetansemål.

 

Fag Kompetansemål Tverrfaglige tema Kjerneelement
Norsk Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler Demokrati og medborgerskap Kritisk tilnærming til tekst.
Muntlig kommunikasjon
Norsk Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser Muntlig kommunikasjon.
Språket som system og mulighet
Norsk Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål Muntlig kommunikasjon
Samfunnsfag Utforske hvordan mennesker i fortida livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirka og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønster Bærekraftig utvikling
Folkehelse og livsmestring
Undring og utforsking
Bærekraftige samfunn
Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger.
Identitetsutvikling og fellesskap
Samfunnsfag Beskrive geografiske hovedtrekk i ulike deler av verden og reflektere over hvordan disse hovedtrekka påvirker menneskene som bor der Bærekraftig utvikling Bærekraftige samfunn Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
Samfunnsfag Utforske ulike sider ved mangfold i Norge og reflektere over menneska sine behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskapet Demokrati og medborgerskap
Folkehelse og livsmestring
Undring og utforsking
Demokratiforståelse og deltakelse
Samfunnsfag Drøfte hva likeverd og likestilling har å si for et demokrati, og utvikle forslag til hvordan en kan motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap
Undring og utforsking
Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger.
Identitetsutvikling og fellesskap
Demokratiforståelse og deltakelse
Samfunnsfag Reflektere over hvordan kommersiell påvirkning kan virke inn på forbruk, personlig økonomi og selvbilde Folkehelse og livsmestring Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
Identitetsutvikling og fellesskap
Samfunnsfag Gi eksempler på hva lover, regler og normer er og hva slags funksjon de har i samfunnet, og reflektere over konsekvenser av å bryte dem Undring og utforsking.
Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger.
Samfunnsfag Reflektere over hvordan møte mellom mennesker har bidratt til å endre hvordan menneskene har tenkt og ulike samfunn har vært organiserte Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap
Undring og utforsking
Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger.
Identitetsutvikling og fellesskap
Demokratiforståelse og deltakelse
Naturfag Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar Demokrati og medborgerskap Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Fag Kompetansemål Tverrfaglige tema Kjerneelement
Naturfag Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn Demokrati og medborgerskap Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåte
Naturfag Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg Demokrati og medborgerskap Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåte
Naturfag Gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap Demokrati og medborgerskap Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåte
Naturfag Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer Bærekraftig utvikling
Folkehelse og livsmestring
Bærekraftig utvikling
Teknologi
Naturfag Gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Jorda og livet på jorda.
Naturfag Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet Bærekraftig utvikling
Demokrati og medborgerskap
Jorda og livet på jorda.
Naturfag Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning Bærekraftig utvikling
Demokrati og medborgerskap
Jorda og livet på jorda.
Naturfag Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen Bærekraftig utvikling Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Jorda og livet på jorda.
Naturfag Beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Jorda og livet på jorda.
Naturfag Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap Bærekraftig utvikling Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
Jorda og livet på jorda.
Matematikk Lage og løyse problem som omhandler samansette målenheter Utforskning og problemløsning
Resonnering og argumentasjon
Fag Kompetansemål Tverrfaglig tema Kjerneelement
Kroppsøving Utforske og gjennomføre lek og spill sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter Demokrati og medborgerskap Deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
Kroppsøving Øve på samansatte bevegelser, alene og sammen med andre Folkehelse og livsmestring Deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
Bevegelse og kroppslig læring
Kroppsøving Gjennomføre aktiviteter ut fra egne interesser og forutsettinger i dans, friluftsliv, idretts-aktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter Folkehelse og livsmestring Bevegelse og kroppslig læring
Kroppsøving Bruke kart, digitale verktøy og tegn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø Folkehelse og livsmestring Uteaktiviteter og naturferdsel
Kroppsøving Forstå ulikheter mellom seg selv og andre og delta i bevegelses-aktiviteter som kan være tilpassa ikke bare egne forutsettinger, men òg andre sine Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap
Deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
Kroppsøving Vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølberging i vatn Bærekraftig utvikling
Folkehelse og livsmestring
Uteaktiviteter og naturferdsel
Kroppsøving Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv Bærekraftig utvikling Uteaktiviteter og naturferdsel

 

Kroppsøving Gjøre greie for allemannsretten under ferdsel og opphold i naturen Bærekraftig utvikling
Demokrati og medborgerskap
Uteaktiviteter og naturferdsel
Kroppsøving Gjennomføre overnattingstur og reflektere over egne naturopplevelser Bærekraftig utvikling Uteaktiviteter og naturferdsel
Mat og helse Bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat Bærekraftig utvikling
Folkehelse og livsmestring
Helsefremmende kosthold
Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk
Mat og helse Utnytte matvarer og rester fra matlaging og reflektere over eige matforbruk Bærekraftig utvikling Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk
Mat og helse Utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat på og kunne fortelle om råvarene som blir konserverte Bærekraftig utvikling Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk
Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
KRLE Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring Kunne ta andres perspektiv
Etisk refleksjon
Utforskning av eksistensielle spørsmål og svar.
Fag Kompetansemål Tverrfaglig tema Kjerneelement
KRLE Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer Folkehelse og livsmestring
Demokrati og medborgerskap
Kunne ta andres perspektiv
Etisk refleksjon
KRLE Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid Bærekraftig utvikling
Demokrati og medborgerskap
Kunne ta andres perspektiv
Etisk refleksjon
Utforskning av eksistensielle spørsmål og svar.

 

Opplæringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringa
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Fagfornyelsen – grunnskolen og gjennomgående fag vgo
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/