Internkontroll

RETNINGSLINJER FOR INTERNKONTROLL PÅ LEIRSKOLE

Norsk Leirskoleforening vil anbefale sine medlemsbedrifter å følge følgende prosedyrer.

1 Bakgrunn

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter driver et systematisk, målrettet og dokumenterbart arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS-internkontroll).

Arbeidsmiljøloven er til nå, formelt sett kun rettet inn mot det voksne arbeidsmiljøet.

For elevenes sikkerhet: Jfr. Forskrift for miljørettet helsevern.

 

2 Ansvar

Leirskolens personale (også vaktmester, kjøkkenpersonell og andre) bør minst en gang i året drøfte sikkerheten både for seg selv og for de besøkende klasser.

I forskrift for leirskolevirksomhet heter det at ein må sørgje for elevane sin tryggleik under heile opphaldet.

Leirskole er en del av grunnskolen, og lærerne har ifølge sin instruks også ansvar for elevenes arbeidsmiljø og sikkerhet.

 

3 Internkontroll

Internkontrollsystemet forutsetter at

 • Leirskolepersonalet setter seg inn i alle aktuelle krav i lover og forskrifter
 • Kravene systematiseres og grupperes i forhold til ulike tider av døgnet og aktiviteter. Det foretas risikoanalyse av aktivitetene.
 • Det blir gjort klart hvem som har ansvaret for å se til at kravene etterleves
 • Det utarbeides dokumentasjon for offentlige kontrollmyndigheter. Det utarbeides en årsmelding for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på leirskolen
 • Avvik meldes på avviksskjema
 • At både ulykker og nestenulykker drøftes
 • Sikkerhetsrutiner revideres etter behov. Spesielt er det viktig å drøfte hvordan uhellet skjedde, og hva leirskolen kan iverksette av mulige forebyggende tiltak.

 

4 Skademelding

De fleste uhell og ulykker på leirskole skjer innendørs. Det er likevel slik at de mer alvorlige ulykkene gjerne skjer utendørs. Alle områder (inne og ute) som brukes av leirskolen omfattes av internkontrollbestemmelsene. Vær oppmerksom på betydningen av å sende inn skademelding til NAV, og at denne elektroniske blanketten (Yrkesskade) gjelder både elever og ansatte. Vær behjelpelig og nøyaktig med en nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, årsaker eller omstendigheter som førte til ulykken, og oppgi navn og adresse på eventuelle vitner.

 

5 Innemiljø

Leirskolen bør utarbeide en sjekkliste; for kartlegging og sikring av innemiljøet. Sjekklista bør særlig benyttes for å kontrollere elevenes innemiljø. Sjekklista bør inneholde:

 • Temperatur
 • Luftkvalite
 • Tobakksrøyk
 • Stoffer som kan gi allergi
 • Belysning
 • Støy/bråk
 • Sengehester
 • Vindussperrer
 • Gelender og rekkverk som ikke bør innby til klatring
 • Panelovner (max. 60 gr. overflatevarme)
 • Røykvarslere
 • Brannslukningsutstyr
 • Oppbevaring av medisiner og kjemikalier
 • Oppbevaring av redskap; kniver, økser, mv.
 • Solide og stabile møbler
 • Møbler uten spisse og skape hjørner/kanter
 • Isfrie trapper
 • Inngangsparti fritt for snublefeller
 • Sklisikkert golvbelegg i trapper og korridorer
 • Tilgang til førstehjelpsutstyr
 • Vedlikeholdt utstyr i gymsal
 • Sklisikkert golv i dusj og garderobe
 • Kraner i dusjene med termostat og skoldesperre
 • Egne sikkerhetsregler i svømmehall (livredning/antall)

 

6 Sikkerhet Utendørs

Leirskolen bør utarbeide en sjekkliste for kartlegging og sikring av det indre og ytre leirområdet (utemiljøet). Sjekklista bør benyttes for å kontrollere elevenes utemiljø og inneholde:

 • Snuplass for buss
 • Andre forhold knyttet til trafikksikkerhet
 • Er farlige skrenter og stup i det indre leirområdet sikret?
 • Er fallrisikoen fra eventuelle leikeapparater vurdert?
 • Bevegelige deler på leikeapparater som kan gi kuttskader?
 • Veltesikre mål
 • Aking, skliing mv. på betryggende måte
 • Aktivitet i samsvar med fjellvettreglene
 • Aktivitet i samsvar med sjøvettreglene
 • Sikkerhetsregler ved svømming, brevandring, alpinbakke
 • Sikkerhetsregler ved andre risikoaktiviteter

 

7 Brannberedskap

Branninstruksen skal være oppslått og kommentert hver uke

 • Kart med rømningsveier skal henge på alle rom
 • Ha gode rutiner for slokking av peis, røyking, oppbevaring av brannfarlig avfall, mv.
 • Ansvarsfordelinga ved brann bør presiseres jevnlig
 • Ansatte bør øves i bruk av slokningsutstyr/melding av brann
 • Utstyret sjekkes minst en gang årlig
 • Gjennomfør brannøvelse 2 ganger i året og drøft erfaringene med det lokale brannvesen

Brannforskriftenes §2-6 forlanger at det skal være fast nattevaktordning i bygninger med mer enn 50 sengeplasser. Brannsjefen kan godkjenne at slik vaktordning erstattes av annen form for overvåkning, dersom denne kan anses likeverdig.

 

8 Beredskapsplan ved ulykker  

Det vil helst gå godt. Ved alle leirskoler skal det likevel utarbeides en handlingsplan for hva en gjør hvis ulykken først er ute. Eier/rektor bør sørge for at alle i personalet har en slik plan, er kjent med den og vet hvordan de skal handle i en krisesituasjon, også dersom lederen er borte!

En slik plan bør inneholde:

1
Den av personalet som først kommer fram til den forulykkede, tar selv eller sørger for at en annen raskt tar kommandoen, får oversikt og sikrer at:

 • Førstehjelp blir gitt
 • Ambulanse blir tilkalt
 • Eier/rektor blir varslet

2
Eier/rektor sørger for:

 • Å varsle klasselærer
 • Å varsle resten av personalet
 • Å tilkalle politiet:
  • Ved trafikkulykker
  • Ved alvorlig personskade
  • Ved ulykker hvor strafferettslig ansvar kan bli gjort gjeldende
  • I tvilstilfeller, ring uansett

3
Følgende tiltak gjennomføres straks:

 • Hold elevene borte fra ulykkesstedet
 • Sørg for at elevens foresatte raskt får vite hva som har hendt, hva som videre vil skje, og hvor/når de kan få mer informasjon, om de bør komme til leirskolen, til sykehus ea.
 • Informer rektor på hjemmeskolen
 • Samle elevene for felles informasjon
 • Ta spesielt hånd om f.eks. søsken av forulykkede, evnt. elever i sjokk, få om nødvendig også legehjelp til disse
 • Alle elever må få snakke med sin lærer om hendelsen
 • Vurdere om leirskoleoppholdet bør avbrytes, og planlegg hjemreisen
 • Sørg for at elevene blir møtt av sine foresatte når bussen kommer tilbake til hjemmeskolen
 • Anbefale at hjemmeskolens rektor sørger for et møte med elever og foresatte, evnt. prest og psykolog, på hjemmeskolen, og at det blir gitt god informasjon til resten av personalet og de øvrige elevene på hjemmeskolen

4
Legg vekt på:

 • Åpen kontakt mellom leirskole, skole og hjem
 • At elevene får snakke ut om det de har opplevd
 • At øyenvitner beskriver hva de har sett, og om nødvendig får spesiell hjelp

5
Ved ulykker med døden til følge følges de samme prosedyrer som ovenfor. Vær ekstra nøye med at elevens foresatte får rask og korrekt informasjon på en taktfull måte, og at elevene gis god informasjon.

Hjemmeskolen har trolig en egen handlingsplan når en elev dør. Dersom dødsfallet inntraff på leirskolen, vil det være naturlig at leirskolen holder god kontakt med hjemmeskolen, deltar på reisen tilbake til skolen, deltar i minnesamvær, samtale med de foresatte og i begravelsen. Kondolanse til det rammede hjemmet må skje ved personlig frammøte.

Det er viktig at foreldrene til alle elevene i den klassen som har mistet en elev, får en innføring i sorgreaksjoner barn får på kort og lang sikt.

 

6
La i første omgang politiet/lensmannen ta seg av forholdet til pressen.

 

7
Nødtelefoner
Når liv og helse står på spill

 • BRANN 110
 • POLITI 112
 • AMBULANSE 113