Lover for Norsk Leirskoleforening

Ajourført etter landsmøtet 2007

§1 Grunnlag

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening, som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLFs virksomhet drives i samsvar med denne lov, samt gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og læreplaner for opplæringssektoren.

 

§2 Formål

NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet, blant annet gjennom å:

  • spre kjennskap til og utvikle uteskole som grunnlag for miljølære
  • spre kjennskap til leirskole som pedagogisk arbeidsmåte

sikre og videreutvikle leirskolevirksomheten, slik at leirskole og andre former for uteskole blir en del av skolenes planer, og slik at samtlige elever får flere leirskoleopphold i løpet av sin skolegang.

 

§3 Virkemidler

Målene konkretiseres av landsmøtet gjennom handlingsprogrammer for 2 år ad gangen, tilpasset det budsjett og de ressurser foreningen til enhver tid disponerer. Årlige leirskolekataloger, www.leirskole.no og ulike former for kompetanseutvikling inngår som faste virkemidler.

 

§4 Medlemskap

Medlemmer av NLF kan være:

(4.1) Personlige medlemmer

(4.2) Anbefalte leirskoler

(4.3) Anbefalte naturskoler

Medlemskap er gyldig når kontingenten (4.1 eller 4.3) eller leirskolens andel av NLFs administrasjonskostnader (4.2) er betalt. Kontingenten følger kalenderåret. Administrasjonskostnadene følger skoleåret. Anbefalte leirskolesteder kan bruke NLFs logo i markedsføring, annonsere i leirskolekatalogen, på www.leirskole.no og til å gjøre bruk av foreningens fellestjenester.

 

§5 Landsmøte

5.1 Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet.

5.2 Landsmøtet holdes hvert 2. år innen utgangen av november.

5.3 Ekstraordinært landsmøte sammenkalles når landsstyret finner det nødvendig og/eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det.

5.4 Stemmerett har alle med gyldig personlig medlemskap, eller som møter med fullmakt fra tilsluttet leirskole eller naturskole. En møtedeltaker kan likevel ikke ha mer enn en stemme.

5.5 Innkalling til landsmøtet sendes medlemmene skriftlig minst en måned i forveien.

5.6 Saker som en vil ha behandlet på landsmøtet, sendes landsstyret minst to måneder før landsmøtet.

5.7 Saksdokumenter sendes til møtedeltakerne og andre medlemmer som ber om det, seinest 2 uker før møtet.

5.8 Landsmøtet behandler følgende saker:

5.8.1 Styrets beretning for 2-årsperioden

5.8.2 Revidert regnskap

5.8.3 Handlingsplan for de neste 2 årene

5.8.4 Budsjett, kontingent, administrasjonskostnader og vurderingsgebyr

5.8.5 Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år. Blant styrets medlemmer skal det være minst ett medlem som representerer bedriftslederne/driverne og minst ett medlem som representerer leirskolelærerne. I tillegg kan styret også bestå av en representant fra andre former for uteskole, for eksempel naturskolene.

5.8.7 Valg av revisorer og valgkomite for 2 år.

5.9 Alle vedtak fattes med absolutt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges særskilt og med absolutt flertall. Andre valg krever simpelt flertall.

5.10 Referat fra landsmøtet legges ut på www.leirskole så snart som mulig etter landsmøtet.

 

§6 Landsstyre og arbeidsutvalg  

6.1 Landsstyret består av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

6.2 Landsstyret har møte minst to ganger i året og/eller når lederen eller minst 3 styremedlemmer ber om det.

6.3 Landsstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.

6.4 Vedtak fattes med absolutt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken.

6.5 Landsstyret forbereder og innkaller til landsmøte, samt iverksetter den virksomhet som framgår av lover, vedtak og handlingsprogram.

6.6 Landsstyret engasjerer organisasjonssekretær, eller annen tjenlig form for sekretariat, samt regnskapsfører.

6.7 Landsstyret kan oppnevne midlertidige komiteer.

6.8 Arbeidsutvalget består av NLFs leder og to andre styremedlemmer.

6.9 Arbeidsutvalget kan oppnevne vurderingsgrupper og befaringsmedlemmer for å evaluere nye søknader om anbefaling. Landsmøtet vedtar egne retningslinjer for slik anbefaling, hvor bl.a. kravet om habilitet skal stå beskrevet.

 

§7 Faste komiteer

7.1 NLF kan ha følgende faste komiteer:

7.1.1 Valgkomite 3 medlemmer og 2 varamedlemmer

7.1.2 Kurskomite

7.1.3 Bedriftslederkomite 3 medlemmer

7.1.4 Leirskolelærerkomite 3 medlemmer

7.1.5 Brukerkomite 3 medlemmer

7.1.6 Naturskolekomite 3 medlemmer

7.2 To av interessekomiteenes medlemmer (jfr. pkt. 7.1.3 – 6) velges av de respektive interessegruppers årsmøter, som holdes annet hvert år, seinest i forbindelse med NLFs landsmøte. Det tredje medlemmet oppnevnes av landsstyret.

7.3 Interessekomiteene velger hver sin kursansvarlig, som sammen med ett medlem oppnevnt av landsstyret, utgjør NLF s kurskomite.

7.4 Komiteene konstituerer seg selv.

 

§8 Aktivitet på regionalt nivå

8.1 Landsstyret arrangerer innenfor landsstyreperioden minimum ett møte eller kurs i hver landsdel rettet mot medlemmer og andre leirskoleinteresserte.

8.2 Landsstyret oppnevner egne landsdelskontakter, fortrinnsvis blant landsstyrets medlemmer. Oppnevningen skal finne sted snarest mulig etter NLFs landsmøte. Retningslinjer for landsdelskontaktenes virksomhet fastsettes av landsstyret.

 

§9 Regnskapsåret

NLFs regnskapsår går fra 01.09. til 31.08.

§10 Oppløsning

NLF kan bare oppløses når et landsmøte med minst ¾ flertall anbefaler det og medlemmene ved en påfølgende uravstemming bifaller oppløsningen med minst ¾ av de avgitte stemmer. Neste landsmøte tar resultatet av uravstemningen til følge, og bestemmer eventuelt hvordan foreningens midler skal disponeres.

 

§11 Suspensjon og eksklusjon

11.1 Landsstyret kan suspendere en tillitsvalgt som setter seg ut over NLFs lover eller vedtak som landsstyret eller landsmøtet har fattet. Den tillitsvalgte skal ha anledning til å uttale seg før vedtak fattes, og kan påklage avgjørelsen til landsstyret innen 3 uker. Dersom landsstyret fastholder sin beslutning om suspensjon, avgjøres saken av landsmøtet.

Den tillitsvalgte beholder vanlig medlemsstatus og landsstyret oppnevner et annet medlem til å fungere i den suspendertes verv.

11.2 Landsstyret kan ekskludere et medlem (personlig eller bedrift) som bryter NLFs lover eller som setter seg ut over de vedtak som landsstyret eller landsmøtet fatter.

Vedkommende medlem skal gis anledning til å forklare seg før vedtak fattes, og kan påklage avgjørelsen til landsstyret innen 3 uker. Dersom landsstyret fastholder sin beslutning, avgjøres saken av landsmøtet.

Den ekskluderte kan bli medlem igjen etter søknad til landsstyret.

 

§12 Lovendringer

Lovendringer kan bare vedtas på landsmøtet med minst 2/3 flertall.