Fullverdig leirskole – et verdifullt tilbud

Nå skal alle få leirskole

Leirskoleopphold er fra skoleåret 2019-20 lovfestet gjennom en ny paragraf i Opplæringsloven:

 

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur
med minst tre overnattingar i samanheng.

 

Regjering og Storting har vært klar på at intensjonen med lovfestingen er å videreføre den veletablerte og anerkjente leirskoletradisjonen.
Opphold ved bemannede leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn, en full skoleuke i et nytt miljø, med naturen som læringsarena, gratis for elevene.
Loven gjør slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet.
Ingen kan lenger holdes hjemme.

Elevene, foreldrene og skolene kan glede seg over at det endelig blir ro rundt et unikt og verdifullt tilbud i grunnskoleopplæringen. Når det i loven står 3 døgn som minimum, er det tenkt å være dekkende for andre typer overnattingsturer der leirskole ikke er tilgjengelig. For kvalitet i tilbudet, utbytte for elevene og best kostnadseffekt, er det viktig med et fullverdig opphold mandag-fredag.
Det er lite å spare men mye å tape på å korte ned oppholdet fra 3 til 2 hele leirskoledager. Reisedagene ligger fast.

Leirskole-norge jubler

Da lovfesting av leirskole ble vedtatt på Stortinget i juni 2019, ble det jubel i Norsk Leirskoleforening og hos alle dem som har opplevd verdien av en læringsuke hjemmefra, langt unna egen skole.

Mange skoler har vært flinke til å legge til rette for uteaktiviteter og uteskole i eget nærområde de siste årene. Det er god trening og tilvenning til uteliv, men erstatter ikke det å reise med klassen til et nytt naturmiljø en hel sammenhengende skoleuke.

For noen elever vil dette være den første kontakten med et nytt naturmiljø. Elever fra saltvann og lavland reiser til ferskvann og fjell, – og omvendt. Og for noen blir det et vendepunkt i et ungt liv å være hjemmefra 4 døgn og oppleve et nytt natur-element.

Ideen med å reise på leirskole i grunnskolen er nettopp det å komme bort fra hjemmet og klare seg sjøl en uke. Leirskoleoppholdet handler om alt fra å smøre matpakka selv, holde orden på tingene sine, kle seg etter været og sørge for tørt tøy til neste dag, bli kjent med elever fra andre skoler, forholde seg til nye voksne og nye regler, greie seg uten den vanlig daglige kontakt med foreldrene, dele rom med andre, ta hensyn, vise respekt og toleranse og mange andre viktige læringsfaktorer.

Norsk Leirskoleforening (NLF) organiserer 52 leirskoler spredt ut over hele landet, i skogen, på fjellet og langs kysten.

Stedene kan eies og drives av organisasjoner, privatpersoner eller kommuner, men felles for alle er at undervisningen driftes av kommunalt ansatte lærere. Slik er leirskole en del av grunnskolen, og nå også en lovpålagt del.

Et NLF-anbefalt leirskolested er en garanti for at undervisningspersonalet på leirskolen er kommunalt ansatt og pedagogisk avdeling i verts-kommunen er ansvarlig for undervisningsopplegget.

Hensikten med NLFs anbefaling av leirskoler er:

 • å sikre elevene et pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende læreplan.
 • å veilede leirskolene og skolemyndighetene i deres vertskommuner om ulike sider ved leirskoledrift.
 • å sikre muligheter for stabil drift, pedagogisk utviklingsarbeid og sikrest mulige arbeidsplasser for kvalitet og kontinuitet i tilbudet.
 • å gi lærerne en god oversikt over leirskoler som holder en nøktern, men kvalitativt god standard.
 • å gjøre det tryggere for skolene/foreldre å sende barn på leirskole.
 • å sikre utvikling av leirskoler med miljøprofil.

En anbefalt leirskole er en garanti for sikkerhetsvurderinger og sikringsutstyr rundt alle aktiviteter i et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg ledet av erfarne leirskolelærere med relevant spisskompetanse. Ved opphold på en av NLF`s leirskoler får elevene innkvartering i godkjente og egnede lokaler der mat og hus og brannsikring gjennomgår jevnlige offentlige kontroller.

Med leirskole som læringsarena, vil skolen imøtekomme mange læreplanmål på en annerledes og bedre måte. Leirskole er praktisk læring, og NLF-leirskoler forankrer sine aktiviteter til ulike læringsmål for trinnet. Et ukesopphold på leirskole understøtter skolens pedagogiske arbeid på en unik måte, fremmer klassens læringsmiljø og styrker undervisningen i klasserommet i den videre skolegangen.
Leirskole er vel anvendt tid med tanke på skolens mandat og elevenes læring.

Leirskoleopphold bidrar til:

 • Variert tverrfaglig læring som imøtekommer sentrale deler av læreplanens overordnede del og læreplanens kompetansemål i mange ulike fag.
 • Praktiske oppgaver fremmer språk- og begrepsinnlæring og styrker forståelse.
 • Tilpasset opplæring; utfordringer for den enkelte, alle opplever mestring. Barna får vise andre sider av seg selv enn i klasserommet. Leirskole handler om elevaktivitet og handlingskompetanse.
 • Praktiske samarbeidsutfordringer på tvers av klasser og skoler gir unik og verdifull sosial kompetanse.
 • Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet, mestringsopplevelser, styrket selvbilde og sosial kompetanse, som legger grunnlag for livsmestring og bedre læring.
 • Miljøbevissthet. Naturopplevelser fremmer gleden ved og verdien av naturen.
 • Varigheten, en skoleuke, legger grunnlaget for ro, refleksjon og dybdelæring.
 • Styrking av den norske friluftslivstradisjonen, stimulere til videre og variert friluftsliv.
 • Formidling av lokal kultur, norske tradisjoner og levemåter.
 • Integrering, gjennom en ukes samvær mellom ulike kulturer og tradisjoner.
  Komme tett på hverandre og oppleve hvordan ulike tilpasninger fungerer gjennom det å bo og leve sammen, dele rom, måltider med ulike dietter, hjelpe hverandre i spennende friluftslivsutfordringer. Fremmer forståelse og toleranse, forebygger fordommer og fremmedfrykt.
 • Leirskole som et obligatorisk grunnskoletilbud forebygger og avdekker sosial kontroll ved at alle skal delta.
 • Sosial utjevning, imøtekommer arbeidet med barnefattigdom, fellesopplevelser som bidrag mot ulikhet. På leirskole er det likt for alle.
 • Styrking av klassemiljø, skoletrivsel og læringsglede. Motvirke skolefrafall.
 • Samarbeid og sosial kompetanse.
 • Avdekke og forebygge mobbing.
 • Læringsglede. Praktisk, spennende og virkelighetsnær undervisning skaper engasjement og stimulerer til videre læring.

Kva kan du som foreldrekontakt/KFU-leiar/lokalpolitikar gjere for at elevane skal få eit fullverdig leirskuleopphald?

Foreldregrupper og kommunalt FAU har stor påverknad i avgjerder som blir tekne i den kommunale prosessen. Dei fleste kommunepolitikarar vil lytte til det KFU uttalar seg om, spesielt ved stort engasjement. Lokalpolitikarar med engasjement kan påverke prosesser direkte.

 1. Følgje med på budsjettbehandlingar i din kommunane – kvart år
 2. Kontakte NLF/leiar om oppståtte situasjoner i din kommune så tidleg som råd.
  NLF kan bistå med råd og opplysningar i vidare arbeide.
  Her finn du ein oversikt over kontaktpersonar i NLF-styret
 3. Skrive brev til ordførar/dei politiske partia i aktuell kommune.
 4. Be om å få kome med ei høyringsuttale til budsjettforlaget, kontakte politisk sekretariat i kommunane om dette
 5. Møte opp på opne høyringar/folkemøte i handsaminga av budsjettet.
 6. Bruke lokalpresse og andre media aktivt.
  – Medieoppslag – med foreldre og elevar i sentrum, gjerne kombinert med støtte for læring frå lærarar på skulen/kommunen/leirskulen.
  – Bruk av sosiale medium – lage Facebook-aksjon i kommunen
  – Få lokal/regionsaviser opp på leirskulen, kopla mot ein skule frå din kommune.
 7. Melde inn leirskolekutt/kortere amputerte opphold og problem rundt det til FUG:
  Telefon: 477 99 200
  E-post: post@fug.no

  Se også: http://www.fug.no/klasseturer-og-leirskole.462877.no.html

  Link til Udir:  Skoleeiers-ansvar/Leirskole-og-ansvaret-for-elevene

Link: Mal brev til KFU-politikere-utdanningsforbund-foredregrupper – NLF 2014

Link: Brev leirskole til økonomisk ledelse i kommunene