Anbefaling

RETNINGSLINJER FOR ANBEFALING AV LEIRSKOLER

 

 1. Hensikt

Hensikten med NLFs anbefaling av leirskoler er:

 • å sikre elevene et pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende læreplan
 • å veilede leirskolene og skolemyndighetene i deres vertskommuner om ulike sider ved leirskoledrift
 • å sikre muligheter for kontinuerlig drift, pedagogisk utviklingsarbeid og sikrest mulige arbeidsplasser
 • å gi lærerne en god oversikt over leirskoler som holder en nøktern, men kvalitativt god standard
 • å gjøre det tryggere for skolene/foreldre å sende barn på leirskole
 • å sikre utvikling av leirskoler med miljøprofil

 

 1. Målgruppe

Retningslinjene gjelder leirskoler som knyttes til et fast leirsted/internat, med et pedagogisk rammeprogram og leirskolelærer som ansettes av vertskommunen.

 

 1. Søknaden

Søknad om anbefaling sendes av leirskoleeier så tidlig som mulig i den planprosessen som er nødvendig forut for oppstart av leirskole. Søknaden må inneholde opplysninger om alle de momenter som omfattes av ‘mal’ for slike søknader, jfr. pkt. 4. Søknaden bør inneholde egen påtegning eller følgeskriv fra rådmannen eller skoleansvarlig leder i vertskommunen.

 

 1. Mal for søknad om anbefaling

Søknad om anbefaling skal inneholde følgende momenter:

1 Data om leirskolen

 • Navn:
 • Adresse:
 • Telefon:
 • Kommune:
 • Fylke:
 • Eier:
 • Eiers adresse:
 • Daglig leder (navn, adresse, tlf.):
 • e-post:
 • Hjemmeside:

2 Motiv  

 • Kort om hvorfor en ønsker å starte leirskole.

3 Beliggenhet og utemiljø

 • Atkomst (vedlegg 1: kartutsnitt)
 • Naturlig reisemåte for elevene
 • Beliggenhet og særpreg ved miljøet omkring leirskolen
 • (vedlegg 2: foto)
 • Kart eller målsatt skisse over nærområdet
 • Avstand til nærmeste nabo, lege, butikk
 • Adkomst til aktivitetsområdet
 • Hvilke aktiviteter kan elevene drive utendørs på fritid?
 • Hvilke forholdsregler er/vil bli tatt mht. elevenes sikkerhet?
 • Vil leirskoledrift føre til vesentlig terrengslitasje?

4 Bygninger og utstyr

 • Situasjonsplan av bygningen (vedlegg: 3)
 • Romplan
 • Undervisningsrom (størrelse og utstyr)
 • Grupperom/feltrom
 • Oppholdsrom
 • Spisesal
 • Våtrom/tørkerom
 • Soverom (antall sengeplasser)
 • Andre overnattingsalternativer
 • Tilgjengelighet for barn med ulike funksjonshemninger
 • Egnethet i forhold til allergiske barn
 • Er stedet bygd for formålet (evt. for hva)?
 • Er lokalene godkjent av brann- og helsemyndigheter? (Bekreftelse vedlegges)

5 Ansvar

 • For undervisning
 • For bestillingsrutiner/kontakt med hjemkommunene
 • For informasjon til brukerne
 • For tilsyn med elevene
 • For kontakt med vertskommunen
 • Hva forventes av medfølgende lærer?
 • Hvilke rutiner følges når eleven sier han er syk?

6 Driftsforhold

 • Antall elever (kapasitet)
 • Antall leirskolelærere (bekreftet/planlagt)
 • Antall andre ansatte (hvilke funksjoner?)
 • Hvor mange driftsuker kalkuleres det med?
 • Hvilken pris regner dere med å ta?
 • Drives annen virksomhet samtidig med leirskolen?
 • Drives annen virksomhet utenom leirskolesesongen?
 • Har leirskolen et bevisst forhold til avfallshåndtering, energibruk og kosthold

7 Utstyr

 • Undervisningsutstyr
 • Fritidsutstyr
 • Sikringsmateriell
 • Annet

8 Pedagogisk opplegg

 • Overordnet mål (formål) for leirskolen
 • Ukeprogram (rammeplan i grove trekk)
 • Forhåndskontakt med brukerne
 • Skriftlig informasjon
 • Mulige fagområder/emner og forankringer til læreplanene
 • Muligheter for miljølære knyttet til lokale forhold
 • Sosiale mål
 • Forslag til ordensregler (vedlegg: 4)
 • Kobling til klassens årsplan
 • Elevmedvirkning

(Opplæringsloven og læreplaner for grunnskolen gjelder for leirskoleundervisningen.)

9 Sikkerhet

Vil det bli foretatt en risikoanalyse av aktivitetene på leirskolen og gjort tiltak i forhold til denne?

(Det vises til gjeldene lovverk og Forskrift for miljørettet helsevern.)

10 Annet

Påtegning fra rådmann/ansvarlig for skolesektoren med bekreftelse på at avtale om arbeidsgiveransvar mv. for leirskolelærer(e) er inngått, eventuelt vil bli vurdert etter at anbefaling foreligger og at minimumskravene i NLFs mal for samarbeidsavtale vil bli benyttet. (Se vedlegg.)

 

 1. Vurdering

Søknad om anbefaling vurderes i utgangspunktet ut fra de opplysninger som gis av søker.

Nye søkere vurderes ved at 1-2 representanter, oppnevnt av NLFs arbeidsutvalg, foretar befaring på stedet og avsetter tid til vurdering og samtale med søker.

Vurderingsrapporten legges ved saken før styret tar stilling til anbefaling.

Vurderingsrapporten sendes også til søker og søkers vertskommune, slik at disse skal få muligheter til å rette opp eventuelle feil og mangler før styret fatter sitt vedtak.

Vurderingsgebyr for nye søkere er pr.01.11.2015 kr 16.000,- og belastes søkeren forskuddsvis (dvs. før befaring).

Ved alvorlige klagesaker på leirskolen og i de tilfeller hvor et flertall av styrets medlemmer krever det, skal denne prosedyre også benyttes ved søknad om fornyet anbefaling.

 

 1. Anbefaling

Anbefaling gis av NLFs styre og gjelder for 5 år om gangen.
Avslag på søknad om anbefaling skal begrunnes.
Ny søknad kan fremmes så snart søkeren mener at de påpekte ankepunkt er rettet opp.
Anbefalingen følger eier av leirskolen.
Ved eierskifte plikter selger å underrette NLF.
Ny eier må selv søke om å få overført anbefalingen.

 1. Fornyet anbefaling

I rimelig tid før anbefaling utløper, tilskrives leirskolene med spørsmål om en ønsker å få forlenget sin anbefaling for nye 5 år og om det har skjedd endringer i forhold til de opplysningene som ble gitt fra leirskolen som grunnlag for første gangs anbefaling (jfr. 4 i retningslinjene).
Dersom leirskolen ønsker det, dersom det ikke forekommer endringer som bryter med NLFs intensjoner for å gi anbefaling, dersom leirskolen har innfridd sine økonomiske forpliktelser i forhold til NLF, og dersom det ikke har forekommet klager på leirskolen eller andre opplysninger som kan så tvil om leirskolenes omdømme, forlenges NLFs anbefaling uten ytterligere befaring, prosedyre eller gebyr.
Dersom det har skjedd endringer eller det foreligger andre forhold som styret mener at det er vesentlig å vurdere nærmere, kan styret kreve ny befaring og vurdering før leirskolen eventuelt får forlenget sin anbefaling.
For slik befaring belastes leirskolen med de faktiske kostnadene NLF har for å gjennomføre sin revurdering.

 

 1. Saksbehandling og klage

Styremedlemmer eller andre med tilknytning til søker skal ikke under noen omstendighet delta i vurderingsarbeidet

Styremedlemmer med tilknytning til bestemte leirskolesteder er også å anse som inhabile ved behandling av søknader fra leirskolesteder i eget fylke eller nabofylke.

Anbefaling gir rett til å stå tilsluttet NLF, annonsere i leirskolekatalogen og på www.leirskole.no, samt gjøre bruk av NLFs tjenester.

Klage på styrets avgjørelser behandles av NLFs landsmøte, evt. av en egen klagenemnd oppnevnt av landsmøtet.