Retningslinjer for anbefaling

AV NYE LEIRSKOLER I NORSK LEIRSKOLEFORENING 

 1. Hensikt

Hensikten med NLFs anbefaling av leirskoler er:

 • å sikre elevene et pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende læreplan.
 • å veilede leirskolene og skolemyndighetene i deres vertskommuner om ulike sider ved leirskoledrift.
 • å sikre muligheter for kontinuerlig drift, pedagogisk utviklingsarbeid og sikrest mulige arbeidsplasser.
 • å gi lærerne en god oversikt over leirskoler som holder en nøktern, men kvalitativt god standard.
 • å gjøre det tryggere for skolene/foreldre å sende barn på leirskole.
 • å sikre utvikling av leirskoler med miljøprofil.

 

 1. Målgruppe

Retningslinjene gjelder leirskoler som knyttes til et fast leirsted/internat, med et pedagogisk rammeprogram etter gjeldende læreplaner. Leirskolelærere ansettes av vertskommunen i henhold til Opplæringslovens §10-3.

 

 1. Søknaden

Søknad om anbefaling sendes av leirskoleeier så tidlig som mulig i den planprosessen som er nødvendig forut for oppstart av leirskole. Søknaden må inneholde opplysninger om alle de momenter som omfattes av ‘mal’ for slike søknader, jfr. pkt. 4. Søknaden bør inneholde egen påtegning eller følgeskriv fra rådmannen eller skoleansvarlig leder i vertskommunen.
Søknaden skal sendes inn både elektronisk og i papirformat.

 

 1. Mal for søknad om anbefaling

Søknad om anbefaling skal inneholde følgende momenter:

1) Data om leirskolen

 • Navn:
 • Adresse:
 • Telefon:
 • Kommune:
 • Fylke:
 • Eier:
 • Eiers adresse:
 • Daglig leder (navn, adresse, tlf.):
 • e-post:
 • Hjemmeside:
 • Fullstendige fakturaopplysninger til leirskolen.
 • Fullstendige fakturaopplysninger til vertskommunen.

2) Motiv  

 • Kort om hvorfor en ønsker å starte leirskole.

3) Beliggenhet og utemiljø

 • Atkomst (vedlegg 1: kartutsnitt)
 • Naturlig reisemåte for elevene
 • Beliggenhet og særpreg ved miljøet omkring leirskolen
 • (vedlegg 2: foto)
 • Kart eller målsatt skisse over nærområdet
 • Avstand til nærmeste nabo, lege, butikk
 • Adkomst til aktivitetsområdet
 • Hvilke aktiviteter kan elevene drive utendørs og innendørs på fritid?
 • Hvilke forholdsregler er/vil bli tatt mht. elevenes sikkerhet?
 • Universiell utforming
 • Vil leirskoledrift føre til vesentlig terrengslitasje?

4) Bygninger og utstyr

 • Situasjonsplan av bygningen (vedlegg: 3)
 • Romplan
 • Undervisningsrom (størrelse og utstyr)
 • Grupperom/feltrom
 • Oppholdsrom
 • Spisesal
 • Våtrom/tørkerom, kapasitet ift elevantall
 • Soverom (antall sengeplasser)
 • Innkvartering av medfølgende lærere fra besøksskolene
 • Andre overnattingsalternativer
 • Tilgjengelighet for barn med ulike funksjonsnedsettelser
 • Egnethet i forhold til barn med allergier
 • Er stedet bygd for formålet (evt. for hva)?
 • Er lokalene godkjent av brann- og helsemyndigheter? (Bekreftelse vedlegges)

5) Ansvar

 • For undervisning
 • For bestillingsrutiner/kontakt med hjemkommunene
 • For informasjon til brukerne
 • For tilsyn med elevene
 • For kontakt med vertskommunen
 • Hva forventes av medfølgende lærer?
 • Hvilke rutiner følges når eleven er syk?

6) Driftsforhold

 • Antall elever (kapasitet)
 • Antall leirskolelærere (bekreftet/planlagt)
 • Antall andre ansatte (hvilke funksjoner?)
 • Alle ansatte skal ha gyldig politiattest etter gjeldende lovverk.
 • Hvor mange driftsuker kalkuleres det med?
 • Hvilken pris regner dere med å ta?
 • Drives annen virksomhet samtidig med leirskolen?
 • Drives annen virksomhet utenom leirskolesesongen?
 • Har leirskolen et bevisst forhold til avfallshåndtering, energibruk og kosthold

7) Utstyr

 • Undervisningsutstyr
 • Fritidsutstyr
 • Sikringsmateriell
 • Annet

8) Pedagogisk opplegg

 • Overordnet mål (formål) for leirskolen
 • Aktuelle forankringer til Læreplanverket,
  Overordnet del og til grunnskolens Formålsparagraf
 • Ukeprogram (rammeplan i grove trekk)
 • Antall undervisningstimer
 • Plan for organisering av undervisningsøktene;
  gruppedeling/gruppestørrelse og bemanningsløsninger
 • Forhåndskontakt med brukerne
 • Skriftlig informasjon til brukerne
 • Muligheter for miljølære knyttet til lokale forhold
 • Sosiale mål
 • Forslag til ordensregler (vedlegg: 4)
 • Oversikt over fag og kompetansemål som angår leirskolens aktiviteter
 • Elevmedvirkning

9) Sikkerhet

Det skal foreligge risikoanalyse av alle aktivitetene på leirskolen og gjøres tiltak i forhold til disse, handlingsplan ved ulykker, rapportskjema for uønsket hendelse/avvik, alarmplan bading etc. Rutine for oppfølging og årlig gjennomgang i personalet.
Det vises til gjeldene lovverk og Forskrift for miljørettet helsevern.

10) Annet

Påtegning fra rådmann/ansvarlig for skolesektoren med bekreftelse på at avtale om arbeidsgiveransvar mv. for leirskolelærer(e) er inngått, eventuelt vil bli vurdert etter at anbefaling foreligger og at minimumskravene i NLFs mal for samarbeidsavtale vil bli benyttet. (Se mal nedenfor)

 

 1. Vurdering

Søknad om anbefaling vurderes i utgangspunktet ut fra de opplysninger som gis av søker.

Nye søkere vurderes ved at 1-2 representanter, oppnevnt av NLFs arbeidsutvalg, foretar befaring på stedet og avsetter tid til vurdering og samtale med søker.

Vurderingsrapporten legges ved saken før styret tar stilling til anbefaling.

Vurderingsrapporten sendes også til søker og søkers vertskommune, slik at disse skal få muligheter til å rette opp eventuelle feil og mangler før styret fatter sitt vedtak.

Vurderingsgebyr for nye søkere er pr.10.11.21 kr 17.000,- og belastes søkeren forskuddsvis (dvs. før befaring).

Ved alvorlige klagesaker på leirskolen og i de tilfeller hvor et flertall av styrets medlemmer krever det, skal denne prosedyre også benyttes ved søknad om fornyet anbefaling.

 

 1. Anbefaling

Anbefaling gis av NLFs styre og gjelder for 5 år om gangen.
Avslag på søknad om anbefaling skal begrunnes.
Ny søknad kan fremmes så snart søkeren mener at de påpekte ankepunkt er rettet opp.
Ved eierskifte plikter selger å underrette NLF.
Ny eier må selv søke om å få overført anbefalingen.

Ved større endringer i leirskoledriften (eks. pedagogisk opplegg, grense for maks elevantall, bemanningstetthet, innkvartering etc.) fra det som lå til grunn for anbefalingen, skal meldes inn til foreningen.

 1. Fornyet anbefaling

I rimelig tid før anbefaling utløper, tilskrives leirskolene med spørsmål om en ønsker å få forlenget sin anbefaling for nye 5 år og om det har skjedd endringer i forhold til de opplysningene som ble gitt fra leirskolen som grunnlag for første gangs anbefaling. (F.eks. på pedagogisk opplegg, grense for øvre elevantall, bemanningstetthet, innkvarteringsforhold etc. Jfr. pkt. 4 i retningslinjene.)
NLFs anbefaling forlenges uten ytterligere befaring og prosedyre eller gebyr, dersom følgende oppfylles:

 • Det ikke forekommer endringer som bryter med NLFs intensjoner for å gi anbefaling.
 • Leirskolen har innfridd sine økonomiske forpliktelser overfor foreningen.
 • Det har ikke forekommet klager på leirskolen eller andre opplysninger som kan så tvil om leirskolenes omdømme.

Dersom det har skjedd endringer eller det foreligger andre forhold som styret mener at det er vesentlig å vurdere nærmere, kan styret kreve ny befaring og vurdering før leirskolen eventuelt får forlenget sin anbefaling.
For slik befaring belastes leirskolen med de faktiske kostnadene NLF har for å gjennomføre sin revurdering.

 1. Saksbehandling og klage

Styremedlemmer eller andre med tilknytning til søker skal ikke under noen omstendighet delta i vurderingsarbeidet.

Anbefaling gir rett til å stå tilsluttet NLF, annonsere i leirskolekatalogen og på www.leirskole.no, samt gjøre bruk av NLFs tjenester.

Klage på styrets avgjørelser behandles av NLFs landsmøte, evt. av en egen klagenemnd oppnevnt av landsmøtet.

Revidert 2023

 

VEDLEGG

Mal for avtale om leirskoledrift 

 

……………… kommune og ……………. leirskole
vil samarbeid om leirskoledrift regulert gjennom denne avtalen.

 

Leirskole iht opplæringsloven:

Opplæringsloven med forskrifter regulerer leirskoleopphold jfr. §§1-3, 2-3, § 13-1, §§ 13-7b og 13-10:

 • Leirstedet er forpliktet til å følge gjeldende lover, forskrifter og læreplaner for grunnskolen.
 • Leirstedet er vertskap, har ansvar for den forretningsmessige driften, krever inn betaling for og besørger elevenes opphold, kost og losji.
 • Leirstedet har ansvar for undervisningsarealer og utstyr.
 • Leirstedet har en daglig leder som administrerer vertskapsdelen av leirskoledriften.

 

 • Kommunen har ansvar for å utarbeide og følge opp det pedagogiske opplegget på leirskolen, i tråd med gjeldende lover, forskrifter og læreplaner for grunnskolen.
 • Kommunen tilsetter, lønner og har arbeidsgiveransvaret for det pedagogiske personalet på leirskolen. (Jfr. Opplæringsloven §10-3)
 • Kommunen har en tilstedeværende rektor/avdelingsleder som har det daglige pedagogiske lederansvaret på leirskolen.
 • Kommunen krever inn undervisningskostnaden fra besøkskommunene.
  Refusjonen skal i sin helhet nyttes til opplæringen på leirskolen.

 

 • Partene på leirskolen samarbeider i den daglige driften til beste for elevtilbudet, og i nært samarbeid med besøksskolene og deres medfølgende lærere.

 

Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1 år.

……………  den, ……

______________________________                       __________________________________

Kommunen v/                                                            Leirstedet v/
Skole-/kommunalsjef                                                Eier/vertsskap