Nytt landsstyre samlet

Publisert: 06.02.2020

Nytt styre for 2019-2021: Geir Stillingen, Bjørn Andreas Ovesen, Jan Rob, Martin Berg (nestleder) og Trond Setlo (leder) Foran: Elise Gjestvang og Mette Evensen (Ikke tilstede: Vararepr. Audun Myrvold og Eline Lihagen)

Landsstyret var samlet i Oslo 1.-2. feb for konstituering og videre oppfølging av Handlingsplanen, vedtatt på Landsmøtet på Sula i november.

Noen av sakene på agendaen var:

 1. Konstituering
  Leder: Trond Setlo
  Nestleder Martin Berg.
  Arbeidsutvalg: Trond Setlo, Martin Berg og Jan Rob.
 1. Handlingsplan
  Planen ble gjennomgått inkl. innkommende innspill fra landsmøtet på Sula.
  Arbeids-/ansvarsfordeling ble avtalt.
 2. Oppfølging §13-7b – lovfestingen
  Vi følger opp politisk med KD og NFD v/ nye ministere, Trine Skei Grande og Iselin Nybø, samt Stortingskomitèene i Kunnskap og Kommunal.
  Oppfølging på fylkesmannsnivå, kommunalt nivå og lokalt skolenivå iht handlingsplanen.
  Fokus på fullverdig leirskoleopphold, GSI-registrering av varighet 3- / 4-døgns opphold og tilstrekkelig midler til opplæring og opphold på leirskole.
 1. Oppfølging av refusjonsordningen etter omlegging av beregningspraksis
  Styret kontakter embetsverket i dep. og forvaltning på hvordan omleggingen skal praktiseres.
  Vi peker på farer ved å slette øremerkingen og ber om at denne videreføres, samt at tilskuddet er en fullfinansiering.
 2. NOU 2019:23 Ny Opplæringslov
  Utredningen på over 800 sider er viktig og legger grunnlaget for debatten rundt hele skole-Norges framtid. Det utvalget foreslår når det gjelder leirskoleopplæringen, er en alvorlig trussel mot tilbudet. Utvalget foreslår å ta bort leirskolens forankring i Opplæringsloven gjennom å slette både §2-3, den nye §13-7b om lovfestet leirskole og §10-3 om kommunalt ansvar. Landsstyret vil ta opp problematikken med sentrale myndigheter, besvare høringen (høringsfrist er 1. juli 2020) og følge opp videre.
 3. Regelverket for båtbruk på kystleirskoler
  To nye forskrifter trer i kraft på datoen for dette styremøtet; 2. feb. 2020.
  – Når det gjelder opplæringsbåter med inntil 12 elever, har vi fått fullt gjennomslag for våre høringsinnspill. På denne delen av virksomheten kan leirskoler ifm sjøvettaktiviteter i fremtiden følge regelverket for fritidsfartøy. Det innebærer et vesentlig enklere regelverk enn tidligere.
  – For båtbruk med flere enn 12 passasjerer har vi fortsatt en uløst situasjon. Sdir skal nå i gang med å se på en ny forskrift, på oppdarg fra dep., også for denne delen av virksomheten. Den er trolig ikke klar før i 2021
  – Den andre nye forskriften gjelder åpne trebåter med flere enn 12 passasjerer. Den vil gjelde kystleirskoler som bruker f.eks. fembøring. Det er usikkert i hvilken grad denne forskriften kan brukes som dispensasjonsgrunnlag for andre opplæringsbåter som ikke er bygget i tre.
  Status: En del av problematikken er løst, og en del gjenstår.Vår målsetting er fortsatt:
  – Kunne videreføre etablert aktivitet.
  – Ikke bli pålagt unødvendige krav til fartøy.
  – Ikke bli pålagt unødvendige kvalifikasjonskrav for bemanning/sertifikater.
 1. Bemanningstetthet på leirskoler.
  Bemanningen bør være tilstrekkelig med tanke på et godt pedagogisk tilbud og være tilstrekkelig med tanke på sikkerhet ut fra en forsvarlighetsvurdering.
  Det er den ansvarlige leirskolelærer for den aktuelle aktiviteten som fortløpende må legge rammene for sikkerheten.
 2. Praksiselever på leirskole – rammer og godtgjøring.
  Følges opp.
 1. Etter- og videreutdanning for leirskolelærere.
  Følges opp.
 2. Støttemateriell for minoritetsfamilier
  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tatt kontakt for samarbeid, på oppdrag fra regjeringen og i samarbeid med Udir. Følges opp.
 3. Høring – nye læreplaner i valgfagene
  Høringsfrist 14. april
  NLF avgir høringssvar.
 4. Nordisk samling på Island
  Leirskolebevegelsen i de nordiske landene møtes til sin årlige samling 23. – 27. juli. Denne gang er det Island som står for tur.
  Arrangementet er åpent og informasjon legges ut på leirskole.no.
 1. Nasjonalt leirskolekurs på Haraldvollen uke 45
  Planlegging av innhold. Aktuelle datoer er mandag 2. – fredag 6. november.
  Informasjon og påmelding legges ut på leirskole.no
 1. Sikkerhet og ulykkeshåndltering
  Rapport fra seminar 28. januar på Bislett «Kjenner du ansvaret» (Arr. Norsk Friluftsliv.)

Plan for neste styremøter:
2-2020: 25. – 26. april
3-2020: 12. – 13. september
4-2020: Ifm høstkurset uke 45
Telefonmøter etter behov.

 

Gå tilbake til oversikten