KUF merknad til post 66 Leirskoleopplæring 2017

Publisert: 12.12.2016

MERKNADER KUF-KOMITÈEN

Innst. 12 S (2016–2017)

Leirskoler (post 66)

Komiteen viser til at tilskuddsordningen til leirskoleopplæring skal stimulere kommunene til å gi alle elever et leirskoleopphold i løpet av skoletiden. Komiteen er opptatt av at leirskolene og tilbud som «Hvite busser» er gode pedagogiske tilbud som det er viktig at elevene får mulighet til å ta del i.

Komiteen er kjent med at det fra skoleåret 2015/2016 har blitt gjort endringer i rapporteringen av elever på leirskole. Fylkesmennene rapporterer om innvilget leirskoletilskudd. Denne rapporteringen viser at det i 2015 ble innvilget leirskoletilskudd til 8,3 pst. av gjennomsnittet av tallet på grunnskoleelever skoleårene 2014/2015 og 2015/2016. Komiteen merker seg også departementets oppfølging av Stortingets anmodingsvedtak 479 av 11. februar 2016. Komiteen mener at leirskoleopplæring er viktig, ikke bare ved at det gir elevene andre og unike erfaringer, men også ved at et opphold på leirskole bidrar positivt til elevmiljøet og elevenes sosiale kompetanse.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mener leirskole er et verdifullt tilbud som bidrar til både læring og sosial utvikling. Det å reise bort over flere dager sammen med medelever og innenfor trygge rammer med et godt pedagogisk opplegg byr på nye erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser for elevene. Flertallet merker seg blant annet GSI-tallene og kommunenes innrapportering til fylkesmennene som viser at stadig færre elever får tilbud om leirskole. Flertallet viser til opplysninger fra Norsk Leirskoleforening, som bekrefter dette. Flertallet mener dette er uheldig. Flertallet viser til Stortingets anmodningsvedtak nr. 479 fra 11. februar 2016. Flertallet mener at departementets svar i proposisjonen ikke er et tilfredsstillende svar på Stortingets vedtak der regjeringens bes om å «utrede hvordan læreplanene kan ivareta at alle elever får tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner». Flertallet mener departementets svar i proposisjonen ikke imøtekommer Stortingets intensjon om at alle elever bør få et slikt tilbud.

Flertallet viser videre til Stortingets anmodningsvedtak nr. 480 fra 11. februar 2016. Flertallet understreker at departementets svar i proposisjonen, der departementet kun viser til den enkelte skoleeiers og skoleleders ansvar, ikke kan sies å være en tilfredsstillende utkvittering av Stortingets vedtak om å be regjeringen «utarbeide tiltak for å hjelpe skolene med å sikre minoritetselevers deltakelse på overnattingsturer i skolens regi».

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, konstaterer at departementet verken utreder eller på annen måte forklarer hvordan læreplaner kan bidra til å nå dette målet, men at det slås fast at å bruke læreplaner som virkemiddel vil være i strid med metodefriheten, og at videre utredning på denne bakgrunn avvises. Dette flertallet er uenig i dette.

Et tredje flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 komme tilbake til Stortinget med en vurdering av på hvilken måte leirskole eller tilsvarende opplegg kan sikres gjennom læreplanen.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at leirskole eller tilsvarende opplegg sikres gjennom læreplanen slik at alle elever får tilbudet, i tråd med den nasjonale målsetningen.»

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, viser til at enkelte kommuner velger bort leirskole, selv om kommunene får tilskudd til dette. Noen kommuner bruker leirskole som et sparetiltak, mens andre skoler og kommuner velger å prioritere andre turer for elevene, som for eksempel besøk ved tidligere konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland. Selv om dette er noe annet enn leirskole, mener flertallet at også slike turer er av stor verdi og kan oppfylle enkelte av intensjonene bak leirskoletilbudet – samtidig som de byr på annen kunnskap og andre opplevelser og erfaringer.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet mener leirskole er et godt tilbud for elevene, og mener at det kommunale ansvaret for dette tilbudet fungerer godt. Disse medlemmer viser til at det er gjort endringer i innrapporteringen av elever på leirskole. Tallene tyder på at de fleste, men ikke alle, elevene får tilbud om et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Disse medlemmer mener dette tyder på at hovedandelen av elever som ønsker det, får et tilbud om leirskoleopphold, noe som er positivt.

Disse medlemmer viser videre til behandlingen av Dokument 8:146 S (2014–2015), der regjeringen ble bedt om å utrede hvordan lærerplanene kan ivareta at alle elever får tilbud om overnattingstur over flere netter og med et pedagogisk opplegg. Departementet viser til at kommunene i dag ikke har plikt til å tilby leirskole, og at en slik plikt kun kan komme på plass gjennom en lovendring som lovfester en slik plikt. Disse medlemmerviser til behandlingen av Dokument 8:146 S (2014–2015), hvor et flertall i komiteen avviste en slik lovfesting.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at disse partier i fjor fremmet et eget representantforslag, Dokument 8:146 S (2014–2015), om å lovfeste et gratis leirskoletilbud for alle elever i løpet av grunnskolen. Disse medlemmer er skuffet over at regjeringen, til tross for at stortingsflertallet stilte seg bak at leirskole er et verdifullt tilbud, ikke er villig til å lovfeste dette, og ei heller vil sørge for tilstrekkelig finansiering slik at leirskoleopphold kan gjennomføres i tråd med gratisskoleprinsippet. Disse medlemmer er bekymret for den synkende andelen av elever som får tilbud om leirskole. Disse medlemmer viser til at det er usikkerhet rundt leirskoletilbudet i mange kommuner. Disse medlemmer viser til at kutt i leirskoletilbudet i kommunene skjer motvillig og er utelukkende økonomisk motivert med henvisning til manglende lovfesting.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ser med bekymring på at mange elever i dag hverken får tilbud om leirskoleopphold eller alternative turer eller opplegg, og viser til behandlingen av Dokument 8:146 S (2014–2015), hvor dette medlem foreslo en lovfestet rett til tilbud om et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen eller en annen overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner.

Komiteens medlem fra Senterpartiet vil gjenta det Senterpartiet tidligere har påpekt om at dagens praksis er uoversiktlig og gir grobunn for konflikter i forsøket på å holde seg innenfor gratisskoleprinsippet. Dette medlem viser til Senterpartiets alternative budsjettforslag, der det er foreslått å øke bevilgningen med 60 mill. kroner sammenlignet med Prop. 1 S (2016–2017). Bevilgningen skal gå til tilskudd til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med leirskoleopphold slik at flere skoler kan sende elevene på leirskole i 2017.

Komiteens medlem fra Venstre viser til den søknadsbaserte tilskuddsordningen for å dekke kommunale utgifter i forbindelse med opplæringsopplegget til leirskoleopphold. Dette medlem mener at rammen for ordningen bør være høyere, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2017, der det ble foreslått en økning på 2 mill. kroner til dette formålet.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at med «tilsvarende opplegg» menes opplegg med minimum 3 døgns varighet der bruk av naturen som læringsarena står sentralt. Norsk natur, kultur og tradisjon, det å videreføre kvalitetene i den norske friluftslivstradisjonen, er et fundament i leirskoletilbudet. Ubemannet leirskole er én alternativ løsning til de tradisjonelle leirskolene. Dette medlem vil videre vise til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det ble foreslått tilskudd til reise- og opphold for de om lag 10 000 elevene som ikke får tilbud om et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

Gå tilbake til oversikten