Viktig landsmøtevedtak om varighet på leirskoleopphold

Publisert: 19.11.2023

Landsmøtet 2023 på Fagerli fattet følgende vedtak:

Medlemsstedene sier fra 1.1.2024 nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold enn 4 overnattinger.

Dette for å ivareta kvaliteten i tilbudet. Vedtaket gir også et tydelig signal til kommunene om å følge Stortingets intensjon med lovfestingen når det gjelder bemannet leirskole.
Leirskoler som allerede har inngått avtaler om 3-døgns opphold, kan gjennomføre disse dersom bestiller avviser å endre til 4 overnattinger.
Leirskoler som i dag har tilbud om kun 3-døgns leirskole, utvider tilbudet til 4-døgns opphold.

 

Ved å stå samlet om det nye vedtaket, mener landsmøtet at kvaliteten i tilbudet sikres og den lange tradisjonen med fullverdig leirskoleopphold blir videreført. Målsettingen er at kommuner som i dag etterspør kortere leirskoleopphold i stedet vil fortsette med 4 overnattinger på bemannet leirskole. Det vil gi det beste læringsutbyttet for elevene og klart mest utbytte for investert beløp, bevilget av Stortinget gjennom kommunenes rammeoverføring.

Bakgrunnen for vedtaket fremkommer i saksdokumentene til Landsmøtet.
Nedenfor kan du lese landsmøtesaken i sin helhet, med innkomne forslag, avstemningene og det endelige vedtaket.

SAK 7  Varighet på leirskoleopphold ved bemannet leirskole
Det har de seinere åra vært en økt etterspørsel etter kortere leirskoleopphold på 3 overnattinger. Det er stor enighet om at det er uheldig. Vi har derfor på landsmøtene i 2019 og 2021 gjort vedtak med mål om å videreføre den etablerte leirskoletradisjonen med 4 døgns opphold i et annet miljø. Statistikken over 3-døgns opphold viser at disse to foregående landsmøtevedtakene ikke har vært tilstrekkelige. Det har i stedet oppstått en uønsket situasjon med at noen tilbyr 3 døgns leirskole og andre ikke.
Se vedlegg …. med fellesinnspill fra tre leirskoler.
For å løse problematikken og motvirke intern uro og misnøye i foreningen, vil styret fremme to alternative forslag som utgangspunkt for en ny landsmøtedebatt i saken. Forhåpentligvis kan vi lande noe alle kan enes om og følge.
Uansett utfall er det viktigste at vi står samlet i Norsk Leirskoleforening. Noe annet vil over tid svekke både leirskoleordningen og den enkelte leirskole.

Ett alternativ er at NLF fortsetter å arbeide for at opphold ved bemannede leirskoler skal være på minst 4 overnattinger, men inntil det kommer nye nasjonale føringer kan leirskolene fritt ta imot elever på 3-døgns opphold når skolen/kommunen krever det.

Et annet alternativ er at NLF-leirskoler sier nei til 3 døgns opphold på bakgrunn av lovens intensjon og hensynet til kvaliteten i tilbudet.

Nestleder Martin Berg og styremedlem Elise Gjestvang var stødige møteledere under landsmøtet.

Mange engasjerte landsmøtedeltakere i Skurdalshalle Foto: TS

Bakgrunnen for saken
Stortingets begrunnelse for og intensjon med lovfestingen av tilbudet, var å videreføre den godt innarbeidede tradisjonen med bemannet leirskole, dvs opphold på minimum 4 overnattinger.
Lovformuleringen som gir valgmuligheten «…eller annan skoletur med minst 3 overnattingar i samanheng» var ikke tenkt for det etablerte leirskoletilbudet. Det ble likevel advart ved lovfestingen mot nettopp en slik uønsket utvikling der lovformuleringen ble feiltolket til at man kunne bestille kortere amputerte opphold på bemannede leirskoler. Det har skjedd.
På den måten har effekten av loven paradoksalt nok vært at den undergraver det tilbudet loven var ment å skulle sikre.
Det er et paradoks som vi selv kan løse.

Norsk Leirskoleforenings 51 medlemssteder hadde i 2021/22 over 58.000 elever på leirskoleopphold. Et årskull i Norge er på i overkant av 60.000 elever. Det betyr at NLF-leirskolene har en så stor markedsandel at vi selv kan styre utviklingen i samsvar med lovfestingens hensikt og med det sikre kvaliteten i tilbudet.

Målsetting:

  • Kommuner som i dag etterspør kortere opphold styres inn på 4 døgns leirskole ved at ingen NLF-leirskoler tilbyr 3 døgns opphold.
  • Det etablerte og solide leirskoletilbudet er så innarbeidet og leverer så god kvalitet, at NLF-leirskolene i kombinasjonen med lovfestingen vil beholde kundene selv om de ikke tilbyr kortere opphold.
  • Ivareta kvaliteten i tilbudet for elevene. Det er viktig også i et lengre perspektiv for å beholde og videreutvikle leirskoleordningen.
  • Påse at intensjonen med lovfestingen ivaretas ved å stanse amputerte opphold.
  • Ivareta driften på leirskolene.
  • Ivareta stillingsstørrelser på leirskoler.
  • Ivareta leirskoler i grisgrendte strøk som lettere rammes av redusert booking siden kortere opphold også setter fokus på kortere reisevei.
  • Ivareta elevenes mulighet for å komme til et annet miljø enn nær hjemme.

 

Kommunene får i dag fullt tilskudd til det etablerte 4 døgns leirskoletilbudet.
Det foreligger ingen gode grunner for å redusere tilbudet, heller ikke økonomiske. I det totale kostnadsbildet for brukerkommunene er besparelsen ubetydelig. Kostnaden for medfølgende personale blir som regel kompensert av frigjort bemanning som er tilbake på skolen under leirskoleuka.

AVSTEMMINGEN

Innstilling:   Landsstyret anbefaler at landsmøtet fatter ett av følgende vedtak, A eller B:     

A:  (Stemt ut)
NLF-leirskoler står fritt til å ta imot bestillinger på 3-døgns opphold.

Gjeldende vedtak fra 2021 oppheves:
«Stortingets intensjon med lovfestingen av leirskole er å videreføre den etablerte leirskoletradisjonen på 4-døgns opphold. Norsk Leirskoleforening oppfordrer alle sine medlemssteder som har 4-døgns leirskole å si nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold, og i størst mulig grad tilby minimum 4-døgns leirskole av hensyn til kvaliteten i tilbudet. Bestillere som krever kortere leirskoleopphold bør ikke få prisreduksjon.»


B: (Stemt ut)
Medlemsstedene sier heretter nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold enn 4 overnattinger.
Dette for å ivareta kvaliteten i tilbudet for elevene og for å styre kommunene i tråd med Stortingets intensjon med lovfestingen når det gjelder bemannet leirskole.
Leirskoler som allerede har inngått avtaler om 3-døgns opphold, kan gjennomføre disse dersom bestiller avviser å endre til 4 overnattinger.
Leirskoler som i dag har tilbud om kun 3- døgns leirskole, utvider tilbudet til 4-døgns opphold.

 

Benkeforslag/C: (Brennabu) (Stemt ut)

NLF som organisasjon fortsetter å arbeide aktivt politisk for at leirskole på 4 døgn skal bli lovfestet som en rettighet.
Leirskolestedene fortsetter å tilby læringsuker bestående av 4 døgn.
Kommuner som fortsetter å kreve 3 døgns opphold, vil kunne avbryte 4-døgns-opplegget og reise hjem etter 3 døgn, men betaler for full skoleuke.

Denne ligner på vedtaket i 2021, men forsterker det at en leirskoleuke er normen ut fra læringsutbytte og optimale ukeplaner på leirskole. Samtidig forsterker den betydningen av at 4 døgns- uke er optimalt ved at prisen er for full uke. Krever en kommune å få reise hjem tidligere, etter 3 døgn, kan vi ikke hindre dem, men de må betale for full uke som vi legger opp til. 

Etter pause.
Forslag kommet inn: 

Jan Erik Kristensen, Gullingen (Benkeforslag D):
Medlemsstedene sier fra 1.1.2024 nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold enn 4 overnattinger.
Dette for å ivareta kvaliteten i tilbudet. Vedtaket gir også et tydelig signal til kommunene om å følge stortingets intensjon med lovfestingen når det gjelder bemannet leirskole.
Leirskoler som allerede har inngått avtaler om 3-døgns opphold, kan gjennomføre disse dersom bestiller avviser å endre til 4 overnattinger.
Leirskoler som i dag har tilbud om kun 3- døgns leirskole, utvider tilbudet til 4-døgns opphold.

(Dette forslaget vant voteringen).

 

Tuva Thorson (Benkeforslag E): (Stemt ut)
Medlemsstedene sier fra 1.8.2024 nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold enn 4 overnattinger.
Dette for å ivareta kvaliteten i tilbudet. Vedtaket gir også et tydelig signal til kommunene om å følge stortingets intensjon med lovfestingen når det gjelder bemannet leirskole.
Leirskoler som allerede har inngått avtaler om 3-døgns opphold, kan gjennomføre disse dersom bestiller avviser å endre til 4 overnattinger.
Leirskoler som i dag har tilbud om kun 3- døgns leirskole, utvider tilbudet til 4-døgns opphold.

Benkeforslag F/Svein Aarholt: Vedtaket fra 2021 skal stå. (Stemt ut)

 

Vedtak:

Alternativ D med 44 stemmer for. Alternativ E hadde 10 stemmer for. 3 blanke.

Alternativ D vedtatt.

Gå tilbake til oversikten