Uttalelse fra KS og Norsk Leirskoleforening

Publisert: 27.05.2020

Anbefalinger for utsatte og avlyste leirskoleopphold som følge av Koronapandemien

Etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet har Norsk Leirskoleforening og KS blitt enige om felles overordnede anbefalinger om hvordan leirskoletilbudet skal ivaretas i lys av koronasituasjonen.

-Leirskolene og kommunene er gjensidig avhengige av hverandre, både nå og i framtiden. KS og Norsk Leirskoleforenings felles anbefalinger bygger på at vi både forstår og understreker denne gjensidige avhengigheten, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

– Norsk Leirskoleforening er glad for den gjensidige forståelse som ligger til grunn for leirskoletilbudet og håndtering av koronasituasjonen. Vi har et felles mål om at uttalelsen vil bidra til gode løsninger som ivaretar partene, til beste for elevenes leirskoleopplæring, sier styreleder Trond Setlo.

Anbefalingene har som et felles utgangspunkt at leirskoletilbudet må kunne videreføres på en god måte når skoletilbudet normaliseres, og at kommunene og den enkelte leirskole søker å finne gode løsninger for avlyste og utsatte leirskoleopphold som ivaretar begge parters interesser, med utgangspunkt i de lokalt inngåtte avtalene.  Det forutsettes i anbefalingene at ekstrakostnader for kommunene grunnet covid-19 kompenseres i tråd med Stortingets vedtak.

 

Felleserklæringen:

Leirskoletilbudet og koronasituasjonen

  • Koronasituasjonen har gitt store utfordringer for avviklingen av leirskoletilbudet.
  • Leirskole er en viktig del av opplæringstilbudet, lovfestet gjennom §13-7b i Opplæringsloven.
  • Det er viktig at leirskolene overlever koronatiden.
  • Kommunene og leirskolene oppfordres til en god dialog for å finne ny uke for avlyste opphold.
  • Den enkelte kontrakt er utgangspunktet for leirskolenes adgang til å fakturere kommuner helt eller delvis for avlyste opphold våren 2020.
  • Den enkelte brukerkommune og leirskole kan inngå egne avtaler om løsninger når begge parter er enige om det.
  • Vertskommunene har utgifter på sine leirskolelærere i nedstengningen. Vertskommunene avtaler med brukerkommunene evt. kompensasjon for tid de ikke selv har fått nyttiggjort lokalt gjennom bruk av dette personalet.
  • Leirskoleforeningen og KS ber Kunnskapsdepartementet bidra med generell informasjon om gjenåpning av leirskoleopphold, og i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter publisere en nasjonal veileder om smittevernsregler ved leirskoleopphold.
  • Det forutsettes at ekstrakostnader for kommunene grunnet covid-19 kompenseres i tråd med Stortingets vedtak.

 

Link til dokumentet:Felles-uttalelse-om-leirskole 2

Link til KS sin nyhetsartikkel

 

Gå tilbake til oversikten