Styret gjenvalgt på Landsmøtet 2015

Publisert: 11.11.2015

Landsmøtet på Grøtavær 1. november ble gjennomført som planlagt.  Landsstyrets beretning ga en oppsummering av et bredt og omfattende arbeid siste to-års periode. Handlingsprogrammet for 2016-2017 ble behandlet og vedtatt. 

Styret 2015-2017 fra v: Jan Erik Kristensen, Jan Rob, Martin Berg, Trond Setlo, Elisabeth Mellbye, Erling Hustad, Aslak Thorsen, Mette Evensen og Liv Berit Romtveit

Leder og styremedlemmer ble gjenvalgt.
Mangeårig styremedlem Helga Jørgensen Rudaa, siste periode varamedlem,  ønsket avløsning. Helga har som lærer i Tromsø-skolen representert brukersiden i landsstyret og gjort en stor innsats for elevenes leirskoletilbud. Hun er hedret som æresmedlem i NLF for sitte engasjement.
Mette Evensen går inn som nytt varamedlem. Hun har erfaring som leirskolelærer på nylig nedlagte Bolærne Kystleirskole og jobber nå som lærer i Nøtterøy-skolen.

 

Fra åpningen av landsmøtet:

Som ny leder i Norsk Leirskoleforening, det første lederskiftet på tre tiår, har dette vært en spennende og utfordrende toårsperiode. Det har vært mye nytt å gå inn i og rutiner å bygge opp. Oppgavene er mange, ulike og sammensatte.
Det har vært viktig med støtte fra et styre sammensatt av personer med leirskolerutine og engasjement. Jeg takker for godt samarbeid gjennom hele perioden.  

Problematikken med kutt og usikkerhet i tilbudet har vært hovedutfordringen i styrets arbeid utad. Fremdeles ser vi en negativ trend som må stanses. 
Oppstarten av denne landsstyreperioden bød på en verst tenkelig utfordring som fort kunne endt i leirskolekrise. Når kommuneproposisjonen ble lagt fram på våren 2014, var det uten post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring. Det ble en intens politisk kamp som endte i en avgjørende seier. Den ble opptakten til et tett og konstruktivt samarbeid med flere partier på Stortinget.

To leirskolesaker står nå på den politiske dagsorden. Den ene kommer opp i disse dager i forbindelse med statsbudsjettet, oppmodingsvedtak nr. 273: «Stortinget ber regjeringa om å gjennomgå praktiseringen av gratisprinsippet i leirskoleopplæringen, slik at dette tilbudet kan sikres på en god måte.»
Den andre saken er et representantforslag som kommer opp til debatt og votering på nyåret 2016: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovfesting av elevenes rett til ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.» 

Uansett utfall er begge framleggene en seier i kampen for leirskoletilbudet, og begge er et resultat av styrets og leirskolevenners lagarbeid gjennom flere år.

I landsstyrets toårs-beretning som følger, blir det en oppsummering av det arbeidet styret har gjort i 2014 og 2015. Det har vært et høyt aktivitetsnivå på flere ulike områder:
Fornyet 5-årig anbefaling 2014-2018, opprydding i medlemskontingenter, n
ytt regnskapsprogram, leirskolekatalogen er fornyet og hjemmesiden er lagt over på ny plattform, medlemskartoteket er under oppdatering. 
Det er mange som tar kontakt med foreningen i ulike spørsmål, både på telefon og mail. NLF får mange hyggelige tilbakemeldinger.

Trond Setlo, leder

 

Les landstyrets beretning for 2014-2015:

LINK:  Landsstyrets beretning for 2014-2015

 

Se handlingsprogrammet for neste to-års periode:

LINK: Handlingsprogram 2016-2017

Gå tilbake til oversikten