Status: Korona-avlyste leirskoleuker, økonomi og håndtering

Publisert: 07.05.2020

Oppdatering torsdag 7. mai:

NLF har denne uka hatt en videre løpende dialog med Kunnskapsdepartementet, som i dag melder at  Kunnskapsministeren vil innkalle KS og NLF til et videomøte om leirskolesaken.
Både løsninger for nedstengningen vi er inne i, og for gjenåpningen som ligger foran oss, vil være temaer.

Oppdatering mandag 27. april:

Leirskolesaken ble tatt opp på torsdag av Trine Skei Grande.
Rådgiver til Kunnskapsministeren meldte til NLF på fredag at problematikken ble behandlet i embetsverket på et konkret plan, uten å kunne gå inn i detaljer.
Avd.dir. i KD opplyste på sein fredag ettermiddag at dep. har bedt KS om uttalelse. Vi venter på den, og vil følge opp videre.
Arbeidet pågår altså i flere instanser, og vil naturlig ta noe tid i disse unntakstider.
Ny fellesinfo går ut så fort vi vet mer.

Oppdatering mandag 20.april:

Vi har i helga fått bekreftet at embetsverket jobber med en utredning. Statssekretær til Kunnskapsministeren og departementet vil ta opp enkeltheter i utredningen med KS denne uka.

Informasjon 1. april 2020

NLF har i dag vært i ny kontakt med avd.dir. i Kunnskapsdepartementet.

Det er enighet om at denne krisesituasjonen må løses på en slik måte at det er et oppegående og godt leirskoletilbud tilgjengelig for skole-Norge når denne unntakstilstanden er over. I regjeringens krisepakker ligger det et grunnleggende prinsipp at hjulene i størst mulig grad skal holdes i gang, og at virksomheter så langt det lar seg gjøre ikke skal rammes pga stans i den offentlige pengestrømmen. Statlige tilskudd innenfor rammen av tildelte midler skal beholdes for å sikre forutsigbarhet og bidra til at aktivitet kan gjenopptas.

Leirskolene er særlig sårbare når skolene stenger. Mange av leirskolestedene ligger gjerne i grisgrendte strøk som i utgangspunktet lever under krevende driftsforhold. Tilbudet er møysommelig bygget opp gjennom årtier, gjerne av lokale ildsjeler, og vil vanskelig komme på beina igjen hvis det skulle rakne nå. Videre er leirskoleopplæring en lovpålagt del av grunnskolen, og således et tilbud som det offentlige har et særlig ansvar for å ivareta. Midlene til leirskoleopphold og leirskoleundervisning er overført til alle landets kommuner gjennom innbyggertilskuddet.

På bakgrunn av dette og dialogen med Kunnskapsdepartementet, anbefaler Norsk Leirskoleforening følgende håndtering for å ivareta de ulike partene i leirskoleordningen:

Økonomi under nedstengningen:
– Oppholdsutgiften:
Leirskolene fakturerer i tett dialog med brukerkommunene inntil 70 % av avtalte oppholdsutgifter.
(Til fradrag settes sparte utgifter til mat, lønn ved permitteringer, evt. transportutgifter, heiskort og andre besparende tiltak som er mulig å iverksette under nedstengningen.
Det betyr at leirskolene krever inn for faktiske løpende utgifter.)
Dersom leirskolen kan vente med fakturering, er det en fordel i påvente av nærmere statlige føringer.

– Opplæringskostnaden:
Vertskommunene fakturerer brukerkommunene for avtalt opplæringsrefusjon.
(Til fradrag kommer evt. sparte lønnsutgifter ved permittering av leirskolens undervisningspersonale.)
Det kan være greit at vertskommunen venter med å sende refusjonskrav til brukerkommunene i påvente av nærmere statlige føringer.

Avlyste leirskoleopphold:
Leirskolen og skolen som er rammet ser sammen på muligheten for å finne en ny framtidig uke for oppholdet slik at elevene får det lovpålagte tilbudet.
(Skolen kan velge å bestille opphold ved en annen leirskole dersom partene ikke finner et nytt egnet tidspunkt.)
Norsk Leirskoleforening har meldt inn behov for friske midler til rammede skoleklasser for at de skal få et leirskoleopphold seinere i skoleløpet.
NLF vil følge opp denne anmodningen med målsetting om at leirskolene kan fakturere på nytt og som normalt for utsatte leirskoleuker.

Gjenåpning:
Leirskolene starter opp sitt leirskoletilbud når skolene åpner igjen, og samtidig at lokal kommuneoverlege og kommuneoverlege i brukerkommune gir grønt lys.
(Leirskolene må være forberedt på at det kan bli en periode der skolene åpner uten at leirskolene kommer i gang med normal leirskoledrift.)

Smittevernstiltak:
Leirskolene bør se på alle forhold rundt lokale smittevernstiltak for å være best mulig forberedt på en kommende oppstart. Gode lokale rutiner vil kunne få betydning for leirskolens gjenåpningstidspunkt.
(Viser til skriv om aktuelle tiltak som kan vurderes og planlegges.)

Vi håper situasjonen normaliserer seg før sommeren, at dere alle kommer vel gjennom denne unntakstilstanden og ønsker lykke til med oppstart når den tid kommer.

Til det, ta godt vare på hverandre.

 

Med vennlig hilsen
Landsstyret Norsk Leirskoleforening
v/ Trond Setlo, leder

Gå tilbake til oversikten