Rekorddeltakelse på Landsmøtet – innholdsrik årsberetning

Publisert: 19.11.2023

Årets landsmøte måtte flyttes noen hundre meter fra Fagerli leirskole til Skurdalshalle, gymsalen i den nylig nedlagte skolen i dalen for å få plass til alle påmeldte. Over 70 deltakere var med å stake ut kursen for landsstyrets leirskolearbeid de neste 2 årene.

Nedenfor følger Landsstyrets 2-årige beretning for 2022-2023 En oppsummering av den aktive perioden som ligger bak oss .

Mange engasjerte landsmøtedeltakere i Skurdalshalle Foto: TS

Sittende landsstyre, valgt på Klokkerholmen leirskole i 2021, har bestått av:

Leder:                             Trond Setlo
Nestleder:                      Martin Berg
Styremedlemmer:       Elise Gjestvang, Geir Stillingen, Camilla Tveitå, Marie Kristin Heide, Bjørn Andreas Ovesen
Varamedlem:               Une Marie Narvestad.

Vilde Smedby Hammershaug gikk ut styret i starten av perioden grunnet overgang til ny jobb, og Camilla Tveitå sa seg villig til å overta hennes plass som styremedlem. Takk til Camilla.

Sekretariatet
Leder har som vanlig kombinert ledervervet med forskjellige sekretariats-funksjoner; oppfølging av mail- og telefonhenvendelser, avtale politiske møter, praktisk planlegging og gjennomføring av styremøter, redaktøransvar for leirskolekatalogen og foreningens hjemmeside, innhenting av elevtall og annen statistikk, oppfølging av tiltaksstøtte fra SparebankstiftelsenDnB og økonomiansvar i henhold til budsjett.
Heidi Skogstrand Setlo har bistått med sekretærarbeid og regnskapsføring.
Regnskapet er kontrollert og avsluttet av regnskapsfører Jørn Heier.

Landsmøtets referenter og styremedlemmer; Camilla Tveitå, (rektor Evjetun leirskole) og Geir Stillingen (eier og driver Vassfaret leirskole.)

Landsstyrets arbeidsform
Styret har i denne 2-års perioden avholdt 8 styremøter, hvorav 3 på Teams som videokonferanse.
Mellom styremøtene har landsstyret hatt kontakt hovedsaklig på mail men også på telefon. Oppfølging av og avgjørelser i flere enkeltsaker har vært delegert til og behandlet av leder i samarbeid med en eller flere i styret.

Arbeidsutvalget, AU, har bestått av nestleder Martin Berg og Elise Gjestvang sammen med styreleder.
Styret har jobbet med ulike saker i henhold til handlingsplanen vedtatt på siste landsmøte i 2021, etter en avtalt arbeids- og ansvarsfordeling.

Foto: TS

Sikring av leirskoletilbudet

Videreføring av lovfestingen i ny Opplæringslov har vært en prioritert oppgave for styrets arbeid. Vi trodde i 2019 at det slaget var vunnet en gang for alle, men den gang ei.
Et regjeringsoppnevnt lovutvalg på rundt 20 skoleeksperter jobbet i 2 år med sin NOU (Norsk Offentlig Utredning). I den var alt om leirskole borte, både den nye lovparagrafen og alle tidligere leirskoleforankringer. Det var litt av en sjokkmelding, og da var det bare å brette opp ermene igjen og kjøre fullt trøkk for å stoppe denne NOU`en.

Vi hadde mail-, telefonkontakt og møter med alle partier på Stortinget og med avd.dir. i Kunnskapsdepartementet. Vi hadde åpne linjer og en god, tillitsfull og tett dialog med mange. I den politiske møterekka våren -22, fikk vi Teams-samtaler med Sp, Ap, SV, Venstre, Frp og Rødt. Høyre møtte vi på Stortinget.

Høsten -22 var det høringer i forbindelse med Statsbudsjettet, og vi fikk tid i både Utdanningskomitèen og Kommunalkomitèen til å legge fram saken.
Se vedlegg 1: Høringsinnspill Statsbudsjettet 2022

Den 20. april -23 møtte vi på komitèhøring til ny Opplæringslov. Stortingets sekretariat meldte om uvanlig mange anmodninger om plass, og det var veldig bra at NLF fikk tildelt tid.
Se vedlegg 2: Høringsinnspill Ny Opplæringslov.

Når det endelig lovforslaget ble lagt fram for Stortinget og vedtatt i Kongelig resolusjon, hadde ikke lovutvalgets utredning fått gjennomslag, og alt om leirskole var tatt med og videreført i ny lov. Vi kan glede oss over at Stortinget valgte å lytte til oss og ikke til eget «ekspertutvalg». Det er oppsiktsvekkende, og det viser verdien av leirskoletilbudet.

Et skår i gleden over videreført lovfesting, er at det i denne omgang ikke ble endring fra 3 til 4 overnattinger. Det betyr at leirskoletilbudet fortsatt vil være under press på varighet og kvalitet. Det betyr derimot ikke at Stortinget har endret syn på intensjonen ved lovfestingen; å sikre det etablerte leirskoletilbudet med 4 overnattinger i et annet miljø.

I det store og omfattende arbeidet med lovutvalgets innstilling, har ikke politikerne og embetsverket hatt tid til å gå inn i nye spørsmål knyttet til leirskoletilbudet ut over å videreføre leirskoleparagrafene fra nåværende lovverk. Det var imidlertid det klart viktigste, og gledelige for oss og elevene.
Nå har vi endelig fått sikret tilbudet i lang tid framover.
Den nye loven gjøres gjeldene fra neste skoleår, 2024/25.

Komitèhøring Foto: TS

Andre arbeidsområder i landsstyreperioden

Etterdønninger av pandemien
Også denne landsstyreperioden ble vi påvirket av en mutert koronavariant, og styremøtet vi skulle hatt i Oslo i februar -22 ble endret til et Teamsmøte. Det er fint å møtes på skjermen, men den type møte blir redusert sammenlignet med å sitte rundt samme bord.

Lovfestingen sikret at alle elever som hadde mistet sitt leirskoleopphold pga korona, skulle få tilbudet seinere i skoleløpet. Så langt vi kjenner til, har leirskolene gjennom imøtekommenhet og smidighet greid å oppfylle det.
Takk for all ekstra innsats knyttet til pandemien .


Leirskole på anbud/DOFFIN
Styret har i møter med Storting og embetsverk tatt opp utfordringer knyttet til enkelte kommuners nye bestillingspraksis og bruk av anbudskonkurranser. Dette må følges opp.
Alt etter utforming av kriterier fra tilbyders side, kan det ha uheldige sider som:

 • Krav om kortere opphold som gir redusert kvalitet for elevene.
 • Utfordringer for leirskolens planer og gjennomføring.
 • Problemer for sted og vertskommune når det gjelder ansattes arbeidsforhold og stillingsstørrelser.
 • Krav til maksimal reisevei utelukker leirskolesteder som kan være viktig for elevene å oppleve og som truer leirskoletilbudets mangfold.
 • Sammenblanding av kostnaden for kost/losji og kostnaden for leirskoleundervisningen som vil gi et utilsiktet press på pedagogisk kvalitet.
 • Feil at undervisning legges ut på anbud.

Refusjon av opplæringskostnaden
I forbindelse med lovfestingen i 2019, ble øremerkingen av tilskuddet til leirskoleopplæringen innlemmet i kommunenes rammeoverføring. Det er forståelig, men har hatt noen uheldige følger. Det er behov for statlige føringer, uten at det er nødvendig å gå tilbake til øremerking. Saken står på handlingsplanen.

NLF-leirskoler og 3-døgns opphold
Bestilling av kortere opphold har vært en gjentagende problematikk i styrets arbeid også i denne perioden.
De fleste leirskoler har en lang tradisjon for kun 4 døgns opphold. Noen leirskoler har endret på dette og tatt imot skoler også på 3 overnattinger, mens andre har sagt nei. Kortere opphold er en uønsket utvikling som vi har forsøkt å stanse gjennom landsmøtevedtak i både 2019 og 2021.
I den forbindelse fikk styret i januar i år et innspill fra 3 leirskoler; Dombås, Høvringen og Fagerhøy, som peker på denne uheldige situasjonen.
Se vedlegg 3: Innspill til NLF
Styret sendte ut en fellesmail til alle leirskolene med påminner om landsmøtevedtaket.
NLFs statistikk for skoleåret 2021/22 viser at nær 1 av 4 elever var på 3-døgns opphold.
På årets landsmøte fremmer landsstyret saken på nytt med to alternative forslag.
Se sak 8

Arbeidstidsavtale for lærere på leirskole
Leirskolelærere har i alle år fulgt samme tariffavtaler som lærere i ordinær skole når det gjelder grunnlaget for lønn, ansettelsesvilkår og undervisningstid.
Nå har KS uttalt at tariffavtalen SFS-2213 ikke gjelder for leirskoleopplæring. Det har på noen leirskoler skapt problemer og det kan bli problem for flere.

Det framstår underlig at denne saken plutselig kommer opp nå, og spesielt med tanke på den nylige lovfestingen av tilbudet. Samtidig kjenner vi til KS sin sterke motstand mot både den nye lovparagrafen, mot at leirskolelærere skal være tilsatt i vertskommunen og mot leirskolens forankringer til lovverket i det hele. Dette kommer klart til uttrykk i KS sine høringsuttalelser til både lovfestingen i 2019 og til den nye Opplæringsloven. Det er trist lesing fordi KS sin holdning og syn undergraver kvaliteten i leirskoletilbudet og det læringsutbyttet kommunenes egne elever vil få gjennom leirskoleopplæringen.

Det bryter også med et samlet Stortingssyn. Likevel kan KS sin steile holdning til leirskolelæreres ansettelsesforhold bli en alvorlig trussel mot den etablerte leirskoleordningen og leirskolenes framtidige driftsgrunnlag. De er en sterk part i dette og har avgjørende innflytelse på rammevilkårene.

NLF har hatt møte med Utdanningsforbundet ved leder for seksjon forhandlinger. Det er full enighet oss imellom, og forbundet har sagt at de evt. vil kjøre tvistesak etter Hovedavtalen. Bakgrunn:

 • Opplæringsloven §10-3 regulerer at det skal være kommunalt ansatt undervisningspersonale på leirskoler med fast pedagogisk bemanning.
 • Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2213) gjelder for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring.
 • KS sitt syn bryter med en mangeårig etablert praksis på leirskoler over hele landet, og det bryter med anbefalingsordningen til Norsk Leirskoleforening.
 • Vi mener også at dette er et brudd på gjeldende lovverk for grunnskolen og
  på avtalen som er inngått mellom Utdanningsforbundet og KS gjennom SFS 2213.

NLF har foreløpig avtalt denne håndtering av saken:

 • Konflikter forsøkes løst lokalt, og med håp at det ikke brer seg til andre vertskommuner.
 • Oppnås det ikke enighet skriver hovedtillitsvalgt i kommunen en uenighetsprotokoll med henvisning til Hovedavtalen del A §7-1.
 • Forhandlingene vil fortsette lokalt, med bistand fra sentralleddet i KS og Utdanningsforbundet. Protokoll skrives.
 • Dersom det fortsatt ikke oppnås enighet, bringes tvisten inn for Arbeidsretten for avgjørelse.

Ny forskrift om båter med flere enn 12 passasjerer

Vi har tidligere fått dispensasjon fra forskriften for opplæringsbåter med inntil 12 elever, og kan følge det langt enklere regelverket for fritidsfartøy.
Ny «Forskrift om fartøy som blir brukte av opplæringsinstitusjonar» ble etter en utsettelse for leirskoler iverksatt fra 01.04.23. Denne regulerer bruken av opplæringsbåter med flere enn 12 passasjerer, og det viser seg at leirskoler har få eller ingen dispensasjonsmuligheter i den nye forskriften.
Frivillige lag og foreninger er unntatt fra hele forskriften, mens tilsvarende aktivitet på leirskoler med et høyere sikkerhetsnivå har blitt stanset. Det er synd og det er vanskelig å forstå.
Sikkerheten har i alle år blitt godt ivaretatt, og leirskolene har aldri hatt noen ulykker med denne båtbruken.
Deler av regelverket når det gjelder krav til båtfører er unødvendig og kostbart, og andre deler er ikke relevant for vår aktivitet.
Vi hadde et oppfølgingsmøte den 24.11.22 med Næringsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet om dette, men dessverre uten å bli hørt.
Nå må vi se på hvordan de nye kravene kan løses på hver enkelt leirskole, gjennom tilpasninger i aktiviteten eller endringer i tilbudet. Det vil avgjøre videre arbeid med saken.

Livbåt i Skottevik

NLF sitt arbeid med MVA-saken
Bakgrunn:
I mars 2020 kontaktet Vassfaret leirskole Skatteetaten med det mål å prøve ut om det var mulig å få merverdiavgiftskompensasjon på kjøp av tjenester fra sitt kurssted under leirskoledrift. Dette ble avslått av Skatteetaten. Et par andre av medlemsstedene til NLF har også forsøkt dette i ettertid uten å komme noen vei.

Øksnes leirsted gjennomførte i 2022 en omlegging i regnskapet slik at de nå fakturerer sine besøkende skoler/kommuner med MVA på overnatting, bespisning og leie av utstyr. Begrunnelsen er i korthet at dette er tjenester som tilbys på samme linje som andre tjenester. F.eks. bussreisen til leirskolen er med moms, stopper elevene og kjøper mat på vei til leirskolen må de betale med moms osv. Kundene deres som er private eller offentlige skoler (kommuner) får kompensert momsutgifter. Derfor er det ikke reelle økte utgifter for kundene deres og det har heller ikke blitt protester fra disse på omleggingen.

Hva kan dette bety for våre medlemssteder?
NLF sitt styre synes dette er meget interessant for sine leirsteder. En del kommunalt drevne leirskoler har allerede merverdiavgiftskompensasjon på sin inngående MVA på matvarer. Disse har kanskje en liten konkurransefordel framfor de som er private? Styret vil gjerne høre om det er andre leirsteder som også har begynt å fakturere sine kunder med MVA.
For NLF, Geir Stillingen (styremedlem)

Streik, dispensasjon og samarbeid med Utdanningsforbundet
NLF har god dialog med sentralt streikeutvalg i Utdanningsforbundet. Det er en felles forståelse for å videreføre praksisen med at man så langt det er mulig unngår at leirskoleopphold rammes i konflikter og streik. Utdanningsforbundet er med på at det er gode grunner for det:

 • Elevene har kun et leirskoleopphold.
 • Hvis elevene ikke får reise, vil det ha en mediaeffekt som vil være ødeleggende for den støtten man trenger i opinionen ved en streik.
 • Avlyste opphold vil ramme leirskoledrivere som tredjepart; Jfr. HA del A § 5-1-2

Det var lenge fare for streik ved siste tariffoppgjør, men konflikten ble litt overraskende unngått i denne omgang.  

Nye medlemssteder
Jondal leirskule i Hardanger og Sagaskogen leirskole i Sjodalen har fått innvilget sine søknader om anbefaling og medlemskap. Vi ønsker begge velkommen inn i leirskolefamilien og lykke til med oppstart av en forhåpentligvis lang og god leirskoledrift.
(Samtidig med befaringer til Jondal og Sjodalen, var styret innom Tyin/Filefjell som var kommet langt i sin plan om leirskoledrift. Et eierskifte der har satt leirskoleplanen på vent.)

Varden Fjellskole
Etter noen år uten leirskoleaktivitet på Spiterstulen, er medeiere Bodil og Bjørn Andreas Ovesen tilbake som drivere av stedet. Det er gode nyheter for mulig gjenopptakelse av leirskoletilbudet ved en av landets eldste leirskoler, i hjertet av Jotunheimen. Vi krysser fingrene og ønsker lykke til for de to ildsjelene på Spiterstulen.

 

Utmeldinger
– Hardangertun har valgt å avslutte sin leirskoledrift på Mikkelparken Ferietun i Kinsarvik for å satse mer på turismenæring på campingplassen. Vi takker Hardangertun for mange år med leirskoledrift, og ønsker velkommen tilbake hvis det skulle bli aktuelt med leirskole igjen.

– Rypetoppen Adventurepark kom aldri i gang med leirskoledrift siden eierne av klatreparken i Meråker valgte å ikke gå videre med leirskoleplanene.

Begge steder er tatt ut av leirskolekatalog og nettside, og har inntil videre fryst sitt medlemskap i NLF i påvente av å se hvordan det vil fungerer med annen drift.

Søknad om medlemskap
Vi har ingen søknader til behandling for øyeblikket, men det er steder som jobber med leirskoleplaner og vil søke om anbefaling i kommende landsmøteperiode.

Nye steder må gjennom en forholdsvis omfattende prosess der NLFs mal for søknad danner utgangspunktet.  Leder sammen med en eller to fra styret følger opp i tråd med NLFs Retningslinjer for anbefaling. Det innebærer ulik bistand, råd og veiledning knyttet til driften, til pedagogiske forankringer til læreplan, HMS-arbeid/risikoanalyser, bemanningstetthet og kompetanse, kontakt med skolesjef i vertskommune, branntilsyn og mattilsyn mm.
Når det foreligger en komplett søknad inkludert signert samarbeidsavtale med vertskommunen, avholdes det en befaring til leirskolen der opplysningene oppgitt i søknaden blir gjennomgått. Basert på søknad og vurderingsrapport etter befaring, avgjør landsstyret saken.
Det er viktig at det gode og veletablerte merkenavnet «leirskole anbefalt av Norsk Leirskoleforening» blir ivaretatt med tanke på tilbudet og leirskoleordningens framtid og rennommé. I styrets arbeid med søknader vektlegges:

 • å sikre elevene et pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner.
 • å veilede leirskolene og skolemyndighetene i deres vertskommuner om ulike sider ved leirskoledrift.
 • å sikre muligheter for kontinuerlig drift, pedagogisk utviklingsarbeid og sikrest mulige arbeidsplasser.
 • å gi skolene og lærerne en god oversikt over leirskoler som holder en nøktern, men kvalitativt god standard.
 • å gjøre det tryggere for skolene/foreldre å velge å sende barn på leirskole.
 • å sikre utvikling av leirskoler med miljøprofil.

Mange interessenter for å drive leirskole

Vi har mange henvendelser fra steder som vurderer leirskoledrift og ønsker anbefaling i NLF. I 2022 kom det 9 nye forespørsler og i 2023 enda 7 til. Mange av disse er i en tidlig fase og flere av dem hører vi ikke noe mer fra, kanskje fordi de har fått mer innblikk i hva det innebærer og kravene som stilles. Vi vektlegger at leirskoledrift krever stor grad av både engasjement og idealisme ut over å være en del av et forretningskonsept. Leirskole er til for elevene og ikke motsatt! Steder som på dette grunnlaget ønsker å jobbe videre med leirskoleplanen, følges opp og får hjelp underveis i prosessen.

Skonnerten «Svanen» som flytende leirskole?
Vi hadde møte i Oslo på Norsk Maritimt Museum fredag 21. april -23 på Bygdøy for å bistå i planleggingen av oppstart leirskole på skonnerten «Svanen». De har også for en del år tilbake vært på ballen, så får vi se hvordan det går denne gang med «nye koster». Vi fikk en hyggelig omvisning om bord på skonnerten og en god leirskoleprat på dekk i solskinnet.

Fornyet 5-årig anbefaling i Norsk Leirskoleforening
Anbefaling gis av NLFs styre og gjelder for 5 år om gangen. 2024 er starten på en ny periode. Styret har påbegynt arbeidet med egenrapporteringen for å søke om fornyet anbefaling. Det planlegges for, som sist gang i 2019, å bruke Forms som elektronisk svarskjema.
Mange spørsmål vil være direkte relaterte til kriterier for medlemskap og anbefaling.
Andre spørsmål vil være for innhenting av informasjon som er nyttig med tanke på oversikt over og kunnskap om leirskolevirksomheten, bl.a. til bruk i møter med embetsverk og Storting.
Eventuelt avslag på søknad om anbefaling begrunnes, og ny søknad kan fremmes så snart søkeren mener at de påpekte ankepunkt er rettet opp.
Underveis i anbefalingsperioden gjelder følgende:
– Ved eierskifte plikter selger å underrette NLF. Ny eier må selv søke om å få overført anbefalingen.
– Ved større endringer i leirskoledriften (f.eks. pedagogisk opplegg, grense for maks elevantall, bemanningstetthet, innkvartering etc.) fra det som lå til grunn ved forrige anbefaling, skal dette meldes inn til foreningen for vurdering.

Diskrimineringsnemda og elever med funksjonsnedsettelser
Trondheim kommune har blitt dømt i diskrimineringsnemda for ikke å legge til rette for at en multihandikappet elev kunne delta på klassens leirskoletur. Norsk leirskoleforening har fått henvendelser fra Handikappede Barns Foreldreforening i etterkant av dommen og uttalt seg om syn og praksis på NLF-anbefalte leirskoler.  Jfr: Nyhetssak på leirskole.no
Dommen vil være førende for landets kommuner. Leirskolene er kjent med dommen og må ha fokus på hvordan lokale tilrettelegginger kan gjøres best mulig. Etter at leirskoletilbudet ble lovfestet, er universell utforming og tilpasninger for elever med særskilte behov viktigere enn noen gang.

Leirskolekatalogen
Våren -22 og våren -23 har NLF som vanlig sendt ut påminnere til alle medlemssteder om å melde inn eventuelle endringer i tekst og bilder. Det som kommer inn videresendes til grafiker for justering av den neste Leirskolekatalogen.
Sekretariatet oppdaterer fortløpende presentasjonene som ligger på leirskole.no.
Katalogen, i et opplag på 6400, har hvert av årene blitt distribuert ved skolestart til alle landets grunnskoler, ulike samarbeidspartnere samt alle leirskoler og personlige medlemmer.
I vår gjennom-digitaliserte verden er Leirskolekatalogen, som et supplement i fysisk format, kanskje mer verdifull enn noen gang siden utsendelsen så presist treffer målgruppen. Dessuten er det også etter lovfestingen like viktig som før å synliggjøre markedets beste pedagogiske overnattingstilbud når loven gir muligheter for «… eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng».

NLF-leirskolene skal ikke bare være konkurransedyktige innenfor denne valgmuligheten; vi bør ha som mål å være best! Det kommer ikke av seg selv, og må jobbes kontinuerlig for. Bemannede leirskoler skal være uslåelige på helheten og enkeltelementene i tilbudet, både på pedagogisk opplegg, trygghet for elevene og på vertskapsdelen med innkvartering, bespisning og fritidsaktiviteter.

Nettsiden leirskole.no
– Bruk av Instagram på leirskole.no er avsluttet fordi plattformen er for krevende å utvikle og pleie, og er ikke egnet på foreningens nettside.
– Aktuelt-fanen dekker et bredt spekter av ulike leirskolesaker. Det er fint om innlegg/artikler/nyheter som kan passe under Aktuelt oversendes NLF@leirskole.no for publisering på nettsiden. Lokale saker kan være interessante også for andre å lese om.
– Læreplanen relatert til leirskole er revidert og lagt ut på leirskole.no
Oversikten er ikke uttømmende, og arbeid med ytterligere henvisninger/forankringer videreføres. Leirskolene oppfordres spesielt til å oppdatere egne lokale læreplaner for å synliggjøre og styrke leirskole som en verdifull læringsarena i grunnskolen.
Tverrfaglige temaer som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, samt en rekke kompetansemål i fagplanene gir gode forankringer.


Utendørs svømming, selvberging og livredning.
Styret har sett på den nye læreplanen i Kroppsøving med tanke på krav til opplæring utendørs under realistiske forhold. Leirskole er en særlig god arena, og alle bør se på hvordan denne delen av opplæringen kan videreutvikles i leirskolens pedagogiske plan.

 

Guttas Campus
Grøtavær har et fruktbart samarbeid med Guttas Campus i Harstad kommune.
Tenkningen bak dette prosjektet har mye til felles med leirskoleidèen, og kan være aktuelt for flere leirskoler.  NLF deltok på Guttas Campus-konferansen som ble avholdt i Oslo i februar.

Leirskole og universitetssektoren
Vi har hatt kontakt med universitets- og høyskolesektoren for å sette fokus på leirskole som læringsarena og tema i masteroppgaver.
Aktuelle problemstillinger ble presentert på Mastertorgets samling på Oslo MET den 25. august i år. Det var bra interesse rundt NLF-standen med roll-ups, leirskolekataloger og leirskolebøker. Flere studenter så på leirskole som et aktuelt og spennende emne å fordype seg i. Mange leirskoler har sagt seg villig til å ta imot studenter for informasjonsinnhenting, og Knattholmen får i skrivende stund studentbesøk to dager i uke 43 med intervjurunder av leirskolelærere og elever.

Arendalsuka
NLF har vært innom på Arendalsuka de to siste årene før leirskolestart. Det er nyttig både for å pleie kontakter, opprette nye og være til stede der «alle er og alt skjer».
Det har også resultert i noen nye møteavtaler. En av dem er med Flyte, etter samtale med Siv Jensen som nå leder paraplyorganisasjonen for drukningsforebyggende arbeid. Tenk det!

Praktisk bruk av klinkbåt på Bjørnsund

 

Klinkbåttradisjonen på UNESCOs verdensarvliste
Norsk Leirskoleforening har avgitt støtteinnspill til søknaden om å få den nordiske klinkbåttradisjonen innskrevet på UNESCOs liste over menneskehetens immatrielle kulturarv. Klinkbygde tradisjonsbåter er i aktiv bruk ved flere av landets kystleirskoler, og ivaretar og viderefører på den måten en fellesnordisk kulturarv som går tilbake til Vikingtid og lenge før det.
Den høytidelige innskrivingen skjedde formelt den 14. desember 2021.

Nasjonale leirskolekurs
Det har vært avholdt kurs og landsmøte på Klokkerholmen leirskole i 2021 og på UWC-leirskole i 2022, begge med mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
Uke 45 har blitt en viktig tradisjon i leirskolefamilien for å møtes til Naturopplevelser – Læring – Glede, i beste leirskoleånd. 😊 Kortreiste og langreiste fra alle landets små og store «leirskoletuer» møtes til erfaringsutveksling, praktisk faglig utvikling og sosialt samvær.

To nye æresmedlemmer i NLF
Erling Hustad og Jan Rob ble på landsmøtet 2021 på Klokkerholmen tildelt utmerkelsen Æresmedlem av Norsk Leirskoleforening for sin mangeårige leirskoleinnsats.
Begge har i en årrekke som styremedlemmer i NLF jobbet med å sikre gode rammebetingelser for leirskolevirksomheten nasjonalt. Lokalt har de gjennom sitt store leirskoleengasjement bidratt til å opprettholde levende lokalsamfunn:
Erling på øygruppa og fiskeværet Bjørnsund i havgapet utenfor Molde.
Jan i det tidligere gruvesamfunnet på Knaben nord i Kvinesdal.
Norsk Leirskoleforening takker begge for stor innsats og gratulerer igjen med utnevnelsen.

 

Samarbeid i Nordisk Leirskoleråd, NLR
Etter 3 år med korona-utsatte NLR-seminarer, ble tradisjonen gjenopptatt på Island denne sommeren. Med Dalahotel som base 13. – 18. juli på Laugar i Særlingsdalur, fikk sentrale leirskolefolk og gode nordiske venner opplevelsesrike dager på sagaøya.
Drivere og eiere Halldora & Kalli, godt hjulpet av Katrin, Lilja og stab, sørget for innkvartering, god bevertning og et variert program. Rundt 25 deltakere var samlet, fra Danmark, Finland og Norge, i tillegg til Island som arrangør. Sverige med sine Naturskoler var dessverre ikke representert. Se https://leirskole.no/aktuelt/

Årsmøtedelen i NLR ble som vanlig en god gjennomgang av status for leirskolearbeidet i det enkelte nordiske land og veien videre i det nordiske samarbeidet.
Denne gang ble det skrevet en felles Resolusjon til ministre for Nordiske anliggender og undervisningsministre i Norden med oppfordring om å støtte utviklingen av leirskole for alle barn i Norden.
Se vedlegg 4: Resolusjon

Dette gjøres på bakgrunn av en oppstått usikkerhet rundt leirskoletilbudet på Island, i tillegg til at vi opplever svært ulike vilkår landene imellom for å drive positivt leirskolearbeid.
Norge er leirskole-lokomotivet i Norden.
Det er planlagt nye NLR-samtaler mellom de nordiske lands leirskoleledere før saken følges opp på neste års seminar i Norge.
Naturlige kontakter i arbeidet kan være Nordisk Råd, Ungdommens nordiske råd og Foreningen Norden som vi finner aktuelle sitater fra:

«Alle skal få en nordisk opplevelse i løpet av skolegangen.
Foreningen Norden legger til rette for at elever skal få god undervisning om Norden, og for å skape kontakt, samarbeid og vennskapsbånd mellom elever og lærere i Norden. Dette gir unge et grunnlag for å ta del i det nordiske språk- og kulturfellesskapet.»

Vennskapsby-ordningene kan også gi muligheter for leirskolesamarbeid.

I 2024 er det vår tur til å være NLR-vertskap, og vi ser fram til å samle nordiske leirskolevenner på Jondal leirskule i Hardanger fra den 29. juli til 2. august.
Alle er velkomne til å delta på de nordiske sommersamlingene.


Minneord – den danske leirskolelegenden Bent Thillerup er død

Vår tidligere leder, Stein Rudaa, representerte NLF i begravelsen til Bent.

Stein holdt minnetale, og innledet med følgende:
«Leirskolevirksomheten i Danmark og Norden har mistet en liten mann, men en stor pedagog – og pådriver for at alle barn skulle få oppleve leirskole. Hans innsats i Danmark, hvor han stiftet Dansk Lejrskoleforening i 1975, har vært formidabel og har satt sine spor. Hans tanker og ideer har festet seg også i de andre nordiske land. Ikke minst gjennom Bents aktive deltakelse på årlige seminar gjennom mer enn 30 år.»

Blant flere leirskolekjemper i Norden, har Bent vært en av dem. NLF minnes med takk.

2,6 millioner deles ut til NLF-leirskoler
NLF søkte i 2022 SparebankstiftelsenDnB om 2,6 mill kr i tiltaksstøtte til leirskoler. Vi fikk innvilget hele søknadsbeløpet. Det er fantastisk og en stor tillitserklæring.
Søknadsfrist for leirskolene til landsstyret ble satt til 1. september. 36 leirskoler søkte om penger.
Se vedlegg 5: Søknad, søknadsskjema og sluttrapport

Støtteordning til tradisjonsbåter fra Forbundet Kysten.
Samarbeidet med Forbundet Kysten gir også økonomisk uttelling. Leirskoler fikk ved forrige søknadsrunde støtte til både nordlandsbåt og prammer. Nå har det vært en ny tildelingsrunde med midler fra Sparebankstiftelsen DnB. Denne gang har Røvær fått tildelt midler til ny Aslak-båt.

Tiltaksmidler gjennom Norsk Seterkultur
Norsk Seterkultur har mottatt 2.3 mill. i støtte til å koble barn og unge til seterlivet. Organisasjonen har henvendt seg til NLF med tanke på samarbeid om aktuelle tiltak på leirskoler. Styret sendte ut et informasjonsskriv til medlemsstedene. Etter det vi kjenner til, er det bare et par leirskoler som har benyttet seg av tilbudet og hentet midler til tiltak.

Veien videre i arbeidet med den nye Opplæringsloven
Vi har nå anmodet om et nytt møte med avd. dir. i Kunnskapsdepartementet med tanke på kommentarene og forskriftsarbeidet til den nye loven.
Det gjelder:
– Ny § 4-6 (Tidligere §13-7b): Lovforståelse og føringer for 4 døgns bemannet leirskole.
– Ny § 17-10 (Tidligere §10-3): Undervisningspersonalet, krav til ped.utd., SFS-2213
– Krav om politiattest for alle ansatte på leirskoler.
– Sikker utveksling av personopplysninger.
– Offentlig anskaffelse og leirskole. Behov for føringer.
– Økonomien rundt leirskoleopphold; gratisprinsippet, oppholdskostnad, undervisningskostnad og innkreving av refusjon til opplæringen.
Se vedlegg 6: Høringsinnspill Statsbudsjettet 2023

 

Landsstyret, 22.10.23

v/ Trond Setlo, styreleder

Gå tilbake til oversikten