Rapport fra Landsmøtet 2021

Publisert: 22.11.2021

Norsk Leirskoleforening avholder landsmøte hvert 2. år, denne gang i forbindelse med nasjonalt leirskolekurs på Klokkerholmen leirskole den 9.-10. november.

I år var det over 50 stemmeberettigede til stede, fra leirskolesteder spredt over hele landet. De fleste var også deltakere på kurset.

Foreningens 2-årige handlingsplan ble vedtatt, blandt flere andre landsmøtesaker.

Landsmøtet ble åpnet av styreleder med følgende velkomstord:

Velkommen til Landsmøte 2021

Koronapandemien har preget leirskoledriften etter at skolene ble nedstengt den 12. mars 2020. Plutselig ble alle leirskolereiser stanset, og leirskolestedene ble over natta kastet ut i krevende driftsutfordringer. Lovfestingen i 2019 kom i grevens tid, og viste seg plutselig å være ennå viktigere enn noen hadde kunnet se for seg.
Lovfestingen har vist seg å være redningen i koronapandemien. Styret har brukt §13-7b for alt den er verdt både med tanke på økonomi og videre drift.
Kunnskapsministeren påla alle kommuner å flytte avlyste opphold til seinere i skoleløpet. Ingen elever skulle miste leirskoleopplæringen. Det ville aldri skjedd uten forankring i loven.
Det ville nok heller ikke fellesuttalelse med KS; KommuneSektorens organisasjon, som vi fikk til i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. KS så verdien av leirskoletilbudet, og uttalelsen la en klar forventning på kommunene om å bli med på et spleiselag for å redde leirskolene, og ikke bruke «force majeure» som var både nærliggende og relevant. Faktureringen av avlyste opphold har i all hovedsak fungert bra, med bare få unntak.

Landsmøtepause med servering av gjærbakst.

I krevende økonomiske tider for kommunene hadde ikke leirskolereiser kommet i gang igjen på samme måte uten lovfestingen. Nå har mange leirskoler høyere belegg enn noen gang. Men ved oppstart igjen i august -20 var ikke leirskole det samme som før. Det var inndeling i kohorter, spriting av hender, avstandskrav i matsal og servering i puljer, adskilte uteområder og slutt på fellessamlinger på tvers av skoler og klasser. Sosialt samvær, som en av grunnverdiene i leirskoleidèen, har ikke vært mulig på samme måte.
Leirskolene har gjort en solid jobb med ekstraordinære tiltak for å sikre godt smittevern. Det har vært viktig å kunne vise til i dialogen med myndighetene.
Takk for strålende arbeid i en utfordrende tid.

2021, som vi trodde skulle bli så mye bedre, startet i stedet opp med forsterket trussel fra muterte virus og nye strenge koronarestriksjoner ble innført. Alle tiltak på leirskolene måtte videreføres. Situasjonen har vært krevende. Den har preget oss alle, og i alle deler av driften. Om aldri så galt, så godt for noe. Vi har lært og erfart, og fått prøvd ut nye måter å gjøre ting på. Kanskje tar vi med oss noe av det nye i tida som kommer, inn i en ny hverdag og der alle er koronavaksinerte.

I 2020 opplevde vi for første gang avlysning av det årlige leirskolekurset. Derfor er det ekstra hyggelig at vi nå er samlet her på Klokkerholmen.
 
Landsstyremøter har blitt avlyst, utsatt og flyttet til Teams-møter på hjemme-pc. Politiske møter og møter med departement, direktorat og offentlige myndigheter har blitt avholdt som videokonferanser. Vi har i denne spesielle landsmøteperioden forsøkt å pleie viktige kontakter også uten fysiske møter, og mener vi har lykkes med det.

Oppe i arbeidet med pandemiens utfordringer, har styret også jobbet med mange andre saker i 2020/21. Landsstyrets 2-årige beretning som følger nedenfor gir et lite innblikk i det.    Landsstyrets 2 årige beretning 2020-21 UTDRAG

Oppfølging av lovfestingen og høringssvar til ny Opplæringslov har stått sentralt i styrets arbeid. Lovutvalgets forarbeid til ny lov viste seg å være en alvorlig trussel mot hele leirskoleordningen, og måtte stanses. Vi er i en tett og god dialog med regjeringen og sentrale myndigheter som gir grunn til optimisme. Det har heldigvis blitt befestet og nedtegnet i regjeringens forslag til ny Opplæringslov som ble lagt ut på høring rett før valget 12. sept. Alt om leirskole er beholdt i loven. Det går på tvers av «ekspertutvalgets» innstilling og er en ny viktig seier i den omkampen vi nå står i.
     

 

I Hurdalsplattformen har vi fått inn et eget punkt om leirskole. I den ferske regjeringsplattformen står det: «Vidareføre lovkravet om leirskule i ny opplæringslov».

Alt dette ville ikke vært mulig uten at vi lojalt holdt sammen og jobbet mot felles mål. Det trenger vi fortsatt i høringsperioden fram til 20. desember og i det videre arbeidet før Stortinget endelig skal vedta ny skolelov for landet.  

Jeg vil takke styremedlemmer for engasjement, samarbeid og konstruktive innspill gjennom nok en periode med høy aktivitet, selv med færre fysiske møter.
Landsstyret takker leirskoler og medlemmer for alt godt samarbeid gjennom to turbulente og spesielle leirskoleår, og ønsker lykke til med landsmøtet 2021.

 

Landsstyret
v/Trond Setlo, styreleder

Fire døgns leirskoleopphold

Bjørnsund leirskole hadde fremmet saken for landsmøtet med følgende forslag til vedtak:
Medlemsteder i Norsk Leirskoleforening avstår fra å tilby 3 døgns leirskoleopphold.
Forslaget ble tatt opp til debatt med tanke på å sikre tradisjonen med fullverdig leirskoleopphold på minimum 4 døgn.

Følgende ble vedtatt av landsmøtet:

Stortingets intensjon med lovfestingen av leirskole er å videreføre den etablerte leirskoletradisjonen på 4-døgns opphold. Norsk Leirskoleforening oppfordrer alle sine medlemssteder som har 4-døgns leirskole å si nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold, og i størst mulig grad tilby minimum 4-døgns leirskole av hensyn til kvaliteten i tilbudet. Bestillere som krever kortere leirskoleopphold bør ikke få prisreduksjon.  

Norsk Leirskoleforening skal jobbe for at 4-døgns leirskoleopphold sikres i ny Opplæringslov

 

Tuva Thorson fra Langedrag, Jostein Aakre fra Jotunfjell og Elisabeth Mellbye fra Brennabu med engasjerte innlegg fra talerstolen.
Ordstyrere som passer taletiden er avgående styremedlem Jan Rob fra Knaben og foreningens nestleder Martin Berg fra Grøtavær.

Foreningens høringssvar til ny opplæringslov

Foreningen avgir et felles høringssvar med støtte til regjeringens forslag om å beholde leirskoleopplæringen i ny opplæringslov.
Samtidig vil vi argumentere for å:

 • Sikre den etablerte leirskoleordningen på 4 døgns varighet for å opprettholde kvaliteten i tilbudet.
 • Legge leirskoleoppholdet til et nytt miljø.
 • Beholde kommunal ansettelse og med det kommunal finansiering av undervisningspersonalet på leirskoler.
 • Beholde kravet til pedagogisk utdanning i undervisningspersonalet.
 • Gjeninnføre forskrifter for leirskolevirksomhet for å sikre brukerne kvalitet i henhold til lovverket for grunnskolen.

Landsmøtet ga enstemmig tilslutning til et slikt felles høringssvar.

Leirskolebestilling på DOFFIN

Det er utfordringer ved noen kommuners bruk av offentlig anbud.
Alt etter utforming av kriterier fra tilbyders side, kan det ha uheldige sider som:

 • Krav om kortere opphold som gir redusert kvalitet for elevene, utfordringer for leirskolens planer og gjennomføring og problemer for sted og vertskommune når det gjelder ansattes arbeidsforhold og stillingsstørrelser.
 • Krav til maksimal reisevei utelukker leirskolesteder som kan være viktig for elevene å oppleve,
  og som igjen truer leirskoletilbudets mangfold.
 • Sammenblanding av kostnaden for kost/losji og kostnaden for leirskoleundervisningen. Det kan gi et utilsiktet press på pedagogisk kvalitet.
 • Er det riktig med undervisning på anbud?
  Skal leirskole som en del av lovpålagt grunnskole legges ut på anbud?

Landsmøtet ga sin tilslutning til at landsstyret jobber politisk og mot embetsverket for å søke løsninger.

 

...og det stemmes...

Nordisk samarbeid

 

Norsk Leirskoleforening har stått sentralt i utviklingen av leirskoletilbudet i Norden. Samarbeidet gjennom Nordisk Leirskoleråd (NLR) har vært viktig også for oppbyggingen av den norske leirskoletradisjonen.

 

Innstilling:
Landsmøtet gir sin tilslutning til at landsstyret arbeider med å videreutvikle leirskoletilbudet gjennom NLR, i samarbeid med de andre nordiske landene.

 

Vedtak:             Forslaget enstemmig vedtatt

 

VALG med utskiftninger i landsstyret

Valgkomiteen i siste landsmøteperiode har bestått av
Hans Jørgen Rohde (leder), Arne Rønning og Jan Erik Kristensen.
Deres innstilling ble enstemmig vedtatt:

Gjenvalg leder:

Trond Setlo

Gjenvalg styremedlemmer:

Martin Berg, Geir Stillingen, Bjørn Andreas Ovesen, Elise Gjestvang

Nye styremedlemmer: Marie Kristin Heide og Vilde Smeby Hammershaug

Nye varamedlemmer:  Camilla Tveitå, Une Marie Narvestad
Valgkomite:     Arne Rønning (leder), Jan Erik Kristensen og Jan Rob.

Revisorer:        Stein Rudaa og Reidun Guldhaug

Deler av nytt styre før konstitueringsmøte på Klokkerholmen: Til venstre nyvalgt styremedlem Vilde flankert av gjenvalgte Elise og Geir. Til høyre nye varamedlemmer Une og Camilla.

Handlingsplan (2022 – 2023) enstemmig vedtatt av landsmøtet

Handlingsplanen er retningsgivende for landsstyrets arbeid i neste 2-års periode.

1            Oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier

 • Landsstyret utarbeider en konkret arbeidsplan og rolledeling i styret for å sikre en god oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier.
 • Ivareta de ulike interessegruppene i foreningen; bedrifter, pedagogisk personale og brukere.
 • Hovedfokus på leirskole som pedagogisk metode og som en verdifull læringsarena for elevene, i tillegg til leirskole som næring.

2            Organisasjonsutvikling

 • Landsstyret søker å videreutvikle NLF som en pedagogisk interesseorganisasjon for leirskoler og naturskoler, innenfor de ressurser som står til rådighet.
 • Jobbe for at leirskole-Norge står samlet under NLF-paraplyen for å styrke arbeidet med å sikre og videreutvikle leirskoleordningen.
 • Rekruttere nye personlige medlemmer, særlig gjennom leirskolene.
 • Videreutvikle og forsterke etablerte nettverk med andre aktuelle organisasjoner og myndigheter.
 • Delta i det nordiske samarbeidet.
 • Bruke foreningens visjon; «Naturopplevelse – læring – glede»
 • Pleie nettsiden leirskole.no
 • Bruke NLF`s Facebook, Twitter og Instagram-konti for å fremme leirskoletilbudet.
 • Se på hvordan medlemmene og den enkelte leirskole kan bidra til aktivitet på foreningens sosiale medier.

Innspill: Jan Erik: Få inn ordet «livsmestring» i visjonen vår. (Styret ser på dette og tar evt. med på neste handlingsplan).

3            Pedagogisk utviklingsarbeid

 • Landsstyret vil søke å initiere pedagogisk utviklingsarbeid innenfor uteskole, leirskole, naturskole, friluftsliv, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling.
 • Kvalitetssikre nye steder som vil drive leirskole gjennom NLF`s befarings- og godkjenningsordning.
 • Se på hvordan både foreningen og leirskolene kan ha et økt fokus på klima, miljø, naturvern og bærekraftig utvikling.
 • Følge opp de anbefalte leirskolene på kvalitet og forsvarlighet i henhold til NLF`s retningslinjer og gjeldende læreplanverk.
 • Forberede fornyet anbefaling i 2024.
 • Søke aktiv kontakt med myndigheter/skolesjefer i vertskommuner for å støtte og fremme leirskoledriften.
 • Utrede forslag til Samarbeidsutvalg på leirskolen, nedfelt som et formelt samarbeidende organ. Jfr. lovverket.
 • Arbeids- og ansvarsdelinger mellom vertskap og pedagoger. Klare skiller, men felles produkt. Se på eksisterende føringer for medlemmer i NLF og i arbeidet med en forskrift.
 • NLF anbefaler at driver skal bli hørt ved ansettelse av pedagogisk personale.
 • NLF skal arbeide for at kommunene avlønner instruktører med spisskompetanse for leirskolen som fagarbeider.
 • Øke leirskolenes fokus på nye kompetansemål innenfor svømming, selvberging og livredning utendørs.
 • Etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og universiteter for å initiere forpliktende samarbeid, og for å oppfordre studenter og forskere til å gjøre relevante avhandlinger innenfor interessefeltet.
 • Stimulere til bruk av leirskole som praksisplass. Arbeide for gode ordninger ved studenter i observasjonspraksis og veiledningspraksis.
 • Drive veiledning og kursvirksomhet på oppdrag.
 • Initiere og delta i prosjekter.
 • Svare på høringer

Leirskoleopphold gir gevinster og positive bidrag på flere samfunnsmessige satsingsområder:

 • Bred læring som imøtekommer skolens formålsparagraf og læreplaner.
 • Folkehelse
 • Miljø
 • Bærekraftig utvikling
 • Den norske friluftslivstradisjonen
 • Kulturformidling
 • Integrering
 • Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar
 • Sosial utjevning
 • Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall
 • Sosial kompetanse
 • Avdekke og forebygge mobbing
 • Mestring, selvbilde og psykisk helse
 • Praktisk virkelighetsnær læring.

4            Informasjon

 • Spre kjennskap til leirskole, uteskole, naturskole, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling ved alle anledninger og gjennom skriftlig informasjon.
 • Ved skolestart sende ut leirskolekatalogen til alle landets grunnskoler, FAU og samarbeidspartnere.
 • Legge ut nyheter på leirskole.no, Facebook, Twitter og Instagram.
 • Fortløpende vurdere hensiktsmessig bruk og evt. nye plattformer.
 • Informere og innhente informasjon fra personlige medlemmer og medlemsstedene, i hovedsak via e-post.
 • Sørge for artikler og relevant stoff til media.
 • Styret utarbeider mediestrategi etter behov.
 • Utarbeide budskapsnotat i saker der foreningen skal stå samlet.
 • Profilering av leirskoleordningen på lærerstevner, Arendalsuka og andre aktuelle arrangementer.
 • Deltagelse på Friluftslivets uke. Synliggjøre leirskole som rekrutteringsarena til den norske friluftslivstradisjonen.
 • Samarbeid med lokale turistforeninger/FL ifm «Natt i naturen»/ «Kom deg ut»
 • Iverksette tiltak med tanke på etniske minoriteter, integrering og leirskole. (Søke samarbeid med NAFO)
 • Vurdere leirskolebesøk for familier med annen etnisk opprinnelse gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med offentlige instanser som Statsforvalteren, aktuelle direktorater, departementer, natursekken.no og med alle politiske partier.
 • Samarbeide med aktuelle organisasjoner, som Utdanningsforbundet, FUG, Norsk Friluftsliv, Friluftslivets fellesorganisasjon, DNT og Forbundet Kysten, 4H, Skogselskapet, Speiderforbundet, NJFF og med KS.
 • Spre kjennskap om den norske leirskoleordningen i de nordiske landene.
 • Sørge for god informasjonsflyt.
 • Hjelpe leirskoler med relevant stoff når det dukker opp situasjoner der leirskole blir utfordret på ulike måter. Bruke leirskole.no som base.

5            Kompetanseutvikling

 • Bidra til konkrete kompetansefremmende tiltak – lokalt, regionalt og på landsbasis.
 • Oppfordre og stimulere leirskoler til å sende ansatte på årlig nasjonalt leirskolekurs.
 • Arrangere leirskolekurs i 2022
 • Arrangere kurs og landsmøte i 2023 på Fagerli leirskole.
 • Delta på nordisk seminar i 2022 på Island.
 • Arrangere nordisk seminar sommeren 2023 i Norge. (Evt. Sverige?)
 • Spre informasjon om kurs som kan passe for leirskolelærere.

6            Sikre leirskoleordningens plass i ny opplæringslov.

 • Arbeide for at den etablerte leirskoletradisjonen blir videreført gjennom fullverdige leirskoleopphold; 4 døgn i et nytt miljø med naturen som læringsarena.
 • Arbeide for å sikre offentlig finansiering av undervisningspersonalet på leirskoler gjennom kommunal ansettelse.
 • Arbeide for å gjeninnføre forskrift for leirskolevirksomhet i ny Opplæringslov.
 • Pleie kontakten med partigruppene på Stortinget for å sikre leirskolen som system både juridisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Påvirke tilstrekkelige! statstilskuddet til dekning av elevenes reise og opphold.
 • Arbeide for å gjeninnføre (post 66 som) øremerking av tilskudd til leirskoleopplæring, samt høyne tilskuddsbeløpet.
 • Synliggjøre gevinstene ved leirskole som bidrag til mangfoldet i grunnskoletilbudet, og som pedagogisk metode for å fremme samfunnsmessige satsingsområder som folkehelse, sosial utjevning, integrering og bærekraftig utvikling.
 • Bistå skoler og leirskoler lokalt med mål om at alle elever skal få et fullverdig 4-døgns leirskoletilbud. Bruke nettsiden http://leirskole.no/hvorfor-leirskole/ som hjelpemiddel.

 

Gå tilbake til oversikten