Øremerket tilskudd til leirskoleopplæring videreføres

Publisert: 15.09.2014

Om leirskole i forslaget til Statsbudsjett 2015

Etter intenst politisk arbeid er det øremerkede tilskuddet reddet. Venstre og Kr.f. sørger for at regjeringen ikke får flertall for sitt kuttforslag.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa
Post 66 Tilskott til leirskoleopplæring:       kr.   46. 887 000,- 
Tilskott til leirskoleopplæring Etter opplæringslova § 2-3 første ledd kan ein del av undervisningstida brukast til leirskoleopplæring. Dette blir i retningslinjene for tilskott til leirskoleopplæring definert som leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annan aktivitet med ei varigheit på minst tre overnattingar i samanheng.
Mål for 2015
Målet med tilskottsordninga er å bidra til å dekkje kommunane sine utgifter til leirskoleopplæring ved leirskoleopphald. Kommunane har ansvaret for å finansiere sjølve leirskoleopphaldet. Kommunane kan søkje om tilskott til å dekkje leirskoleopplæringa.
Tilskottet skal fullt ut nyttast til opplæring i samband med leirskoleopphald, eller til annan aktivitet/opplæring som fyller kravet om at opphaldet skal ha ei varigheit på minst tre overnattingar.
Målgruppa for tilskottsordninga til leirskoleopplæringa er elevar ved kommunale skolar, samt elevar ved institusjonar der fylkeskommunen har ansvaret for grunnopplæringa.
Elevar kan få eitt 
leirskoleopphald i løpet av grunnskolen.
Departementet legg til grunn at kommunane skal ha tilstrekkeleg handlingsrom til å vurdere om og korleis eit leirskoleopphald kan skje. Departementet legg derfor ikkje opp til å sikre leirskoletilbod gjennom lovpålegging.
Rapport for 2013
Tal frå Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at 9,5 pst. av alle elevane i grunnskolen planla å reise på leirskole i skoleåret 2013–14. Dette talet har lege på om lag ti pst. sidan 2001. Ettersom grunnskolen til saman utgjer ti år, og om lag ti pst. planlegg å reise på leirskole kvart år, tyder dette på at dei fleste elevane får eit tilbod om leirskoleopphald i løpet av grunnskolen.
I GSI blir gjennomført og planlagt leirskoleopphald for gjeldande skoleår rapportert. Tilskottet til leirskoleopplæring tildelast etter søknad, på grunn av faktiske gjennomførte opphald. Registrering og oppsummering av desse opplysningane er for fyrste gong rapporterte elektronisk i tertialrapport frå fylkesmenna i 2013. På sikt vil denne rapporteringa gjere det mogleg å fylje utviklinga i talet på elevar som faktisk tek del i leirskoleopphald per år.

Budsjettforslag for 2015
Departementet legg til grunn ei vidareføring av det øyremerkte tilskottet til leirskoleopplæring. Departementet foreslår at løyvinga blir ført vidare på same nivå som i 2014.
Del III  6 Ressursar i grunnopplæringa
Leirskole
I skoleåret 2013–14 planla 58 166 elevar å delta på eit leirskoleopphald. Dette utgjer om lag ti pst. av alle elevane i grunnskolen. Talet har lege på om lag same nivå sidan 2001. Elevar kan få eitt leirskoleopphald i løpet av grunnskolen. Ettersom grunnskolen til saman utgjer ti år, og om lag ti pst. deltek på leirskole kvart år, tyder dette på at dei aller fleste elevane i grunnskolen får tilbod om leirskoleopphald i løpet av grunnskolen, i samsvar med målsetjinga.

NLF`s kommentarer
I budsjettet er det formuleringer og oppfatninger som styret vil følge opp politisk. Regjeringen viser altså fortsatt til positive GSI-tall om at de fleste får leirskole, hvilket ikke stemmer. Det er behov for å finne ut av hva som skjuler seg bak tallene, og å problematisere den definisjonen på «leirskoleopplæring» som ligger til grunn for tildeling av midler.
Den har glidd ut:  «…..leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annan aktivitet med ei varigheit på minst tre overnattingar i samanheng.»
Denne formuleringen åpner pengesekken post 66 for opplegg som ikke er leirskole i begrepets rette betydning eller etter den opprinnelige mening med tilskuddet. Det gir feil i GSI-tallene.
I budsjettkommentaren blir det vist til målsettingen at flest mulig skal få ett leirskoleopphold. Det er positivt at det står fast, og det gir grunn til optimisme for de som i dag står uten tilbudet. Derimot samsvarer det ikke med at departementet avviser en lovfesting.
Når det gjelder forslaget til beløpet i post 66, kr 46. 887 000,- er ikke det tilstrekkelig til å dekke de faktiske undervisningsutgiftene på leirskolene. Beløpet må økes 20-25 %.
NLF vil anmode om møtetid i kommende budsjetthøring.

Gå tilbake til oversikten