Nytt landsstyre og handlingsplan for 2023-2025

Publisert: 19.11.2023

fv: Nytt landsstyre 2023-2025: Camilla Tveitå, Geir Stillinen, Joakim Janninge, Trond Setlo, Petter Jørgensen Howatson, Line Cecilie Lunde Hovrud, Elise Gjestvang og Martin Berg. (Ikke tilstede: Varamedlemmer Marie Kristin Heide, og Magnus Tornes)

Valgkomiteen i siste landsmøteperioden har bestått av:
Arne Rønning, Jan Erik Kristensen og Jan Rob.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL LANDSSTYRE 2023-2025:

Leder: 
Trond Setlo         Gjenvalg (Gjenvalgt)

Styremedl.: 
Martin Berg                            Gjenvalg (Gjenvalgt)

Elise Gjestvang                      Gjenvalg (Gjenvalgt)

Camilla Tveitå                        Gjenvalg (Gjenvalgt)

Geir Stillingen                        Gjenvalg, velges for ett år (Gjenvalgt)

Joakim Janninge                   Ny (Valgt)

Line Cecilie Lunde Hovrud Ny (Valgt)

Varamedl.: 
Marie Kristin Heide        Går inn igjen i styret fra nov.-2024 (Valgt)
Petter Howatson              Ny (Valgt)
Magnus Tornes                 Ny (Valgt)

Alle har blitt spurt og takket ja.
Med unntak av leder, så konstituerer styret seg selv.

Revisorer:   
Stein Rudaa                  Gjenvalg (Gjenvalgt)
Reidun Guldhaug       Gjenvalg (Gjenvalgt)

Begge har blitt spurt og takket ja.

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ:

Jan Erik Kristensen (leder), Jan Rob og Geir Stillingen
Vara: Arne Rønning

 

Vedtak:  Valgkommiteens innstilling til valget vedtatt

Handlingsplan 2024 – 2025

Handlingsplanen er retningsgivende for landsstyrets arbeid i neste 2-års periode.

1          Oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier

 • Landsstyret utarbeider en konkret arbeidsplan og rolledeling i styret for å sikre en god oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier.
 • Ivareta de ulike interessegruppene i foreningen; bedrifter, pedagogisk personale og brukere.
 • Hovedfokus på leirskole som pedagogisk metode og som en verdifull læringsarena for elevene, i tillegg til leirskole som næring.

2          Organisasjonsutvikling

 • Landsstyret søker å videreutvikle NLF som en pedagogisk interesseorganisasjon for leirskoler og naturskoler, innenfor de ressurser som står til rådighet.
 • Jobbe for at leirskole-Norge står samlet under NLF-paraplyen for å styrke arbeidet med å sikre og videreutvikle leirskoleordningen.
 • Rekruttere nye personlige medlemmer, særlig gjennom leirskolene.
 • Videreutvikle og forsterke etablerte nettverk med andre aktuelle organisasjoner og myndigheter.
 • Delta i det nordiske samarbeidet.
 • Bruke foreningens visjon; «Naturopplevelse – læring – glede»
 • Pleie nettsiden leirskole.no
 • Bruke NLF`s Facebook-sider for å fremme leirskoletilbudet.
 • Se på hvordan medlemmene og den enkelte leirskole kan bidra til aktivitet på foreningens sosiale medier.
 • Valgkomiteen foreslår å vurdere styrets sammensetning når det gjelder antall styremedlemmer, evt. å redusere fra 6 til 4 styremedlemmer.

3          Pedagogisk utviklingsarbeid

 • Landsstyret vil søke å initiere pedagogisk utviklingsarbeid innenfor uteskole, leirskole, naturskole, friluftsliv, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling.
 • Kvalitetssikre nye steder som vil drive leirskole gjennom NLF`s befarings- og godkjenningsordning.
 • Se på hvordan både foreningen og leirskolene kan ha et økt fokus på klima, miljø, naturvern og bærekraftig utvikling.
 • Følge opp de anbefalte leirskolene på kvalitet og forsvarlighet i henhold til NLF`s retningslinjer og gjeldende læreplanverk.
 • Gjennomføre fornyet anbefaling til 2024.
 • Søke aktiv kontakt med myndigheter/skolesjefer i vertskommuner for å støtte og fremme leirskoledriften.
 • Utrede forslag til Samarbeidsutvalg på leirskolen, nedfelt som et formelt samarbeidende organ. Jfr. lovverket.
 • Arbeids- og ansvarsdelinger mellom vertskap og pedagoger. Klare skiller, men felles produkt. Se på eksisterende føringer for medlemmer i NLF og i arbeidet med en forskrift.
 • Øke leirskolenes fokus på nye kompetansemål innenfor svømming, selvberging og livredning utendørs.
 • Oppdatere nettsiden på de til enhver tid gjeldende lover og læreplaner.
 • Etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og universiteter for å initiere forpliktende samarbeid, og for å oppfordre studenter og forskere til å gjøre relevante avhandlinger innenfor interessefeltet.
 • Stimulere til bruk av leirskole som praksisplass. Arbeide for gode ordninger ved studenter i observasjonspraksis og veiledningspraksis.
 • Drive veiledning og kursvirksomhet på oppdrag.
 • Initiere og delta i prosjekter.
 • Svare på høringer

Leirskoleopphold gir gevinster og positive bidrag på flere samfunnsmessige satsingsområder:

 • Bred læring som imøtekommer skolens formålsparagraf og læreplaner.
 • Folkehelse
 • Miljø
 • Bærekraftig utvikling
 • Den norske friluftslivstradisjonen
 • Kulturformidling
 • Integrering
 • Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar
 • Sosial utjevning
 • Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall
 • Sosial kompetanse
 • Avdekke og forebygge mobbing
 • Mestring, selvbilde og psykisk helse
 • Praktisk virkelighetsnær læring.

4          Informasjon

 • Spre kjennskap til leirskole, uteskole, naturskole, natur- og miljølære og bærekraftig utvikling ved alle anledninger og gjennom skriftlig informasjon.
 • Ved skolestart sende ut leirskolekatalogen til alle landets grunnskoler, FAU og samarbeidspartnere.
 • Legge ut nyheter på leirskole.no og Facebook.

Fortløpende vurdere hensiktsmessig bruk og evt. nye plattformer.

 • Informere og innhente informasjon fra personlige medlemmer og medlemsstedene, i hovedsak via e-post.
 • Sørge for artikler og relevant stoff til media.
 • Styret utarbeider mediestrategi etter behov.
 • Utarbeide budskapsnotat i saker der foreningen skal stå samlet.
 • Profilering av leirskoleordningen på lærerstevner, Arendalsuka og andre aktuelle arrangementer.
 • Deltagelse på Friluftslivets uke. Synliggjøre leirskole som rekrutteringsarena til den norske friluftslivstradisjonen.
 • Samarbeid med lokale turistforeninger/FL ifm «Natt i naturen»/ «Kom deg ut»
 • Iverksette tiltak med tanke på etniske minoriteter, integrering og leirskole. (Samarbeide med NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.)
 • Vurdere leirskolebesøk for familier med annen etnisk opprinnelse gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med offentlige instanser som Statsforvalteren, aktuelle direktorater, departementer og med alle politiske partier.
 • Samarbeide med aktuelle organisasjoner, som Utdanningsforbundet, FUG, Norsk Friluftsliv, DNT, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Forbundet Kysten, 4H, Skogselskapet, Speiderforbundet, NJF og med KS.
 • Spre kjennskap om den norske leirskoleordningen i de nordiske landene.
 • Sørge for god informasjonsflyt.
 • Hjelpe leirskoler med relevant stoff når det dukker opp situasjoner der leirskole blir utfordret på ulike måter. Bruke leirskole.no som base.
 • Momskompensasjon og leirskolevirksomhet.

5          Kompetanseutvikling

 • Bidra til konkrete kompetansefremmende tiltak – lokalt, regionalt og på landsbasis.
 • Oppfordre og stimulere leirskoler til å sende ansatte på årlig nasjonalt leirskolekurs.
 • Arrangere leirskolekurs i 2024 på Kragerø maritime leirskole.
 • Arrangere kurs og landsmøte i 2025.
 • Arrangere nordisk seminar sommeren 2024 i Norge; Jondal leirskole.
 • Delta på nordisk seminar i 2025.
 • Spre informasjon om kurs som kan passe for leirskolelærere.

6          Sikre leirskoleordningens plass i ny opplæringslov.

 • Arbeide for at den etablerte leirskoletradisjonen blir videreført gjennom fullverdige leirskoleopphold; 4 døgn i et nytt miljø med naturen som læringsarena.
 • Arbeide for å sikre offentlig finansiering av undervisningspersonalet på leirskoler gjennom kommunal ansettelse.
 • Arbeide for å gjeninnføre (post 66 som) øremerking av tilskudd til leirskoleopplæring, samt høyne tilskuddsbeløpet.
 • Arbeide for å gjeninnføre forskrift for leirskolevirksomhet i ny Opplæringslov.
 • Pleie kontakten med partigruppene på Stortinget for å sikre leirskolen som system både juridisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Påvirke tilstrekkelige statstilskuddet til dekning av elevenes reise og opphold.
 • Synliggjøre gevinstene ved leirskole som bidrag til mangfoldet i grunnskoletilbudet, og som pedagogisk metode for å fremme samfunnsmessige satsingsområder som folkehelse, sosial utjevning, integrering og bærekraftig utvikling.
 • Bistå skoler og leirskoler lokalt med mål om at alle elever skal få et fullverdig 4-døgns leirskoletilbud.
 • Arbeide for at opplæringskostnad og oppholdskostnad ikke sammenblandes ved offentlige anskaffelser. Arbeide imot at undervisning på leirskole legges ut på anbud.

Forslag til handlingsplanen fra salen.

1: NLF utformer et skriv til alle kommunene i Norge hvor det utgreies om vedtaket om å kun tilby 4 dager. Og hvorfor NLF nå ser behovet for fatte et slikt vedtak for sine medlemmer.

2:  NLF utformer et forslag til hvordan vi medlemmer kan rapportere inn utviklingen og resultatet av endringen. Hvilken effekt har vedtaket? Evaluere og vurdere eventuelle endringer

3: NLF klargjør med utdanningskommiteen på Stortinget hva intensjonen med nytt lovverk betyr.

4: Utrede skattejuridiske sider av MVA på opphold/mat ved leirskoleopphold. Flere leirskoledrivere ser behov for å få en bedre avklaring av den skattejuridiske tolkningen av MVA på leirskoleopphold, dvs IKKE betaling for den pedagogiske delen. Vi ønsker at dette kan utredes i regi av NLF og i samarbeid med leirskoledrivere slik at det kan bli en felles tolkning for leirskoledrift.

5: Utarbeide et skriv vi kan sende inn ved anbud som fremhever viktigheten av at vi er NLF-anbefalt og hva det vil si.

6: Fremme forståelsen av at leirskole skal søke å være et «annet miljø».

7: Miljøsertifisering gjennom NLF

 

Innstilling:       Landsmøtet godkjenner handlingsplanen for perioden 2024 – 2025
Ny innstilling til votering: Landsmøtet godkjenner handlingsplanen med de nye innspillene

 

Vedtak:           Forslag til handlingsplan med nye innspill vedtatt med 48 av 51 stemmer

Gå tilbake til oversikten