Ny handlingsplan 2020-2021

Publisert: 18.11.2019

Landsmøtet på Sula den 6. november vedtok nytt handlingsprogram, en plan som er retningsgivende for styrets arbeid i kommende 2-årsperiode.
Mye er videreført fra forrige periode, men noen nye punkter har kommet inn og noen har gått ut.

Med årets vedtak om lovfestet leirskole, har vi endelig kunnet kvittere ut denne store prioriterte saken i handlingsprogrammet. Det er deilig.
Det betyr imidlertid bare at videre politisk arbeid vil endre form, for kontakten mot sentrale myndigheter vil fortsatt være viktig.
Når styret i første møte konstituerer seg, vil oppfølgingen av handlingsplanen nedenfor stå på agendaen.
Til denne følger en liste med innspill fra landsmøtet som styret tar med i sin planlegging.

Nytt styre står klar for nye oppgaver, f.v. Jan Rob, Mette Evensen, Elise Gjestvang, Trond Setlo og Geir Stillingen. Ikke tilstede: Styremedlemmer Martin Berg og Bjørn Andreas Ovesen og varamedlemmer Audun Myrvold og Eline Lihagen

Handlingsplan 2020 – 2021

1  Oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier

 • Landsstyret utarbeider en konkret arbeidsplan og rolledeling i styret for å sikre en god oppfølging av landsmøtets vedtak og strategier.
 • Ivareta de ulike interessegruppene i foreningen; bedrifter, pedagogisk personale og brukere.
 • Hovedfokus på leirskole som pedagogisk metode og som en verdifull læringsarena for elevene, i tillegg til leirskole som næring.

Leirskoleopphold gir gevinster og positive bidrag på flere samfunnsmessige satsingsområder:

 • Bred læring som imøtekommer skolens formålsparagraf og læreplaner.
 • Folkehelse
 • Miljø
 • Bærekraftig utvikling
 • Den norske friluftslivstradisjonen
 • Kulturformidling
 • Integrering
 • Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar
 • Sosial utjevning
 • Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall
 • Sosial kompetanse
 • Avdekke og forebygge mobbing
 • Mestring, selvbilde og psykisk helse
 • Praktisk virkelighetsnær læring

2  Organisasjonsutvikling

 • Landsstyret søker å videreutvikle NLF som en pedagogisk interesseorganisasjon for leirskoler og naturskoler, innenfor de ressurser som står til rådighet.
 • Jobbe for at leirskole-Norge står samlet under NLF-paraplyen for å styrke arbeidet med å sikre og videreutvikle leirskoleordningen.
 • Rekruttere nye medlemmer, særlig gjennom leirskolene.
 • Videreutvikle og forsterke etablerte nettverk med andre aktuelle organisasjoner og myndigheter.
 • Se på alternativer for hvordan man kan gjennomføre Landsmøter, slik at flere vil delta.
 • Styrke samarbeidet med vertskommunene.
 • Delta i det nordiske samarbeidet. Fullføre arbeidet med NLR`s historikk.
 • Bruke visjonen.
 • Pleie den nye nettsiden leirskole.no
 • Bruke NLF`s Facebook, Twitter og Instagram-konti for å fremme leirskoletilbudet
 • Revidere gjeldene vedtekter for behandling på neste landsmøte.

3  Pedagogisk utviklingsarbeid

 • Landsstyret vil bruke alle anledninger til å initiere pedagogisk utviklingsarbeid innenfor uteskole, leirskole, naturskole og friluftsliv.
 • Kvalitetssikre nye leirskoler gjennom NLF`s befarings- og godkjenningsordning for aktuelle søkere.
 • Følge opp nåværende leirskolemedlemmer på kvalitet og forsvarlighet i henhold til NLF`s retningslinjer og forankring til læreplanverk og kompetansemål.
 • Arbeide spesielt med svømming, livredning og bading samt klatring og rappellering.
 • Etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og universiteter for å initiere forpliktende samarbeid, og for å oppfordre studenter og forskere til å gjøre relevante avhandlinger innenfor interessefeltet.
 • Arbeide for gode ordninger ved studenter i observasjons-praksis.
 • Drive veiledning og kursvirksomhet på oppdrag.
 • Initiere og delta i prosjekter.

4  Informasjon

 • Spre kjennskap til leirskole, uteskole, naturskole og miljølære gjennom skriftlig informasjon.
 • Ved skolestart sende ut leirskolekatalogen til alle landets grunnskoler, FAU og samarbeidspartnere.
 • Legge ut nyheter på leirskole.no, Facebook, Twitter og Instagram.
 • Informere og innhente informasjon fra personlige medlemmer og medlemstedene via e-post.
 • Sørge for artikler og relevant stoff til media.
 • Styret utarbeider mediestrategi.
 • Utarbeide budskapsnotat når styret forventer felles opptreden.
 • Profilering av leirskoleordningen på lærerstevner.
 • Deltagelse på Friluftslivets uke; synliggjøre leirskole som rekrutteringsarena.
  Samarbeid med lokale turistforeninger/FL ifm «Natt i naturen»/ «Kom deg ut»
 • Iverksette tiltak med tanke på etniske minoriteter og leirskole.
  Arrangere leirskolebesøk for familier med annen etnisk opprinnelse gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet.
 • Samarbeide med offentlige instanser som Fylkesmann, direktorat, departement, natursekken.no og med alle politiske partier.
 • Samarbeide med aktuelle organisasjoner, som Utdanningsforbundet, FUG, Norsk Friluftsliv, Friluftslivets fellesorganisasjon, DNT og Forbundet Kysten.
 • Spre kjennskap om den norske leirskoleordningen i de nordiske landene.
 • Sørge for god informasjonsflyt.
 • Hjelpe leirskoler med relevant stoff når det dukker opp situasjoner der leirskole blir utfordret på ulike måter. Bruke leirskole.no som base.

5  Kompetanseutvikling

 • Bidra til konkrete kompetansefremmende tiltak – lokalt, regionalt og på landsbasis.
 • Arrangere høstkurs i 2020 og 2021
 • Arrangere landsmøte i 2021
 • Delta på nordisk seminar i 2020 og 2021
 • Spre informasjon om kurs som kan passe for leirskolelærere.

6  Følge opp § 13-7b, lovfestet leirskoleopphold

 • Arbeide for at den etablerte leirskoletradisjonen blir videreført gjennom fullverdige leirskoleopphold; 4 døgn i et nytt miljø med naturen som læringsarena.
 • Arbeide for å gjeninnføre forskrift for leirskolevirksomhet.
 • Arbeide for at leirskoleopplæring får en tverrfaglig plass i fagfornyelsen.
 • Pleie kontakten med partigruppene på Stortinget for å sikre leirskolen som system både juridisk, organisatorisk og økonomisk.
 • Påvirke hensiktsmessig bruk av statstilskuddet til dekning av elevenes reise og opphold.
 • Arbeide for å beholde post 66, øremerket tilskudd til leirskoleopplæring, samt høyne kostnadsfaktoren.
 • Synliggjøre gevinstene ved leirskole som bidrag til mangfoldet i grunnskoletilbudet.
 • Bistå skoler og leirskoler lokalt med mål om at alle elever skal få et fullverdig leirskoletilbud. Bruke nettsiden http://leirskole.no/hvorfor-leirskole/ som hjelpemiddel.

Gå tilbake til oversikten