NLFs kommentarer til Innstilling 155S (2015-2016)

Publisert: 21.02.2016

Repr.forslag om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring ila gr.skolen

Norsk Leirskoleforening er tilfreds med det klare hovedbudskapet innstillingen gir:
Det er tverrpolitisk enighet om at leirskole er et verdifullt tilbud for elevene:
«Leirskole er viktig, ikke bare ved at det gir elevene ny kunnskap og unike erfaringer, men også ved at et opphold på leirskole bidrar positivt til elevmiljøet og elevenes sosiale kompetanse.» Dette underbygger leirskoleopplæring som nasjonal målsetting.
Representantforslaget dok. 8:146S (2014-2015) peker på viktige forhold ved hvorfor leirskoletilbudet bør sikres. Det har komiteen fulgt opp i innstillingen.

«Komiteen viser til at det er lange og gode tradisjoner for leirskole i Norge.»
Leirskoler anbefalt av Norsk Leirskoleforening tar hvert år imot omkring 50.000 elever. I løpet av 5 tiår har over 2 mill barn fått læring og varige minner fra leirskoler i fjellet og langs kysten. Friluftslivets År 2015 er nettopp avsluttet. Gjennom leirskoleordningen blir den norske friluftlivstradisjonen hvert år ivaretatt og fremmet for nye generasjoner.

Dagens leirskoletilbud bygger på tiår med erfaring og utvikling. Norsk Leirskoleforening arbeider for å bevare og videreutvikle ordningen og setter pris på komiteens støtte til det. Kontinuitet og forutsigbarhet bidrar til kvalitet i tilbudet til elevene, skolene og kommunene. «Komiteen er opptatt av at leirskolene er gode pedagogiske tilbud som det er viktig at elevene får mulighet til å ta del i.»

Det er bra at komiteen ser bekymringen ved økende uro rundt og kutt i leirskoletilbudet grunnet presset kommuneøkonomi. «Komiteen mener det må legges opp til forutsigbarhet og klarhet rundt organisering og finansiering av leirskoletilbudet, slik at flest mulig elever får tilbud om et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.»

Norsk Leirskoleforening mener en lovfesting er det beste for å sikre alle elever tilbudet. «Leirskoleopplæring» er allerede forankret i Opplæringsloven §2-3 og det er således ikke snakk om å innføre et nytt begrep, kun en forsterkning av eksisterende paragraf. Det vil gi elevene en juridisk rett til denne type innhold i grunnskoleopplæringen.
(Både Norsk Friluftsliv, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget i grunnskolen har gitt sin støtte.)

Sekundært støtter Norsk Leirskoleforening en løsning med å gjeninnføre i læreplanen leirskole som læringsarena og pedagogisk metode.

Ved begge løsninger er det nødvendig at det følger tilstrekkelig midler med vedtakene.

Ved begge løsninger er det også behov for å gjeninnføre en leirskoleforskrift som regulerer ansvars- og oppgavefordeling ved leirskoledrift og under elevenes opphold på bemannet leirskole. Det er viktig for å ivareta kvalitet og sikre forsvarlighet i et tilbud som er en del av grunnskolen.

Norsk Leirskoleforening støtter oppfatningen at elever med minoritetsbakgrunn bør delta på leirskole og tilsvarende overnattingsopplegg av flere dagers sammenhengende varighet. Erfaring viser at barn med annen etnisk opprinnelse har stort utbytte av leirskoleopphold, i tillegg til at det er verdifullt for de norske elevene, klassemiljøet og god integrering. Det forebygger fremmedfrykt, motvirker fordommer og fremmer kulturforståelse begge veier.

Komiteen viser også til andre viktige gevinster ved leirskoleopphold, som nye kunnskaper, unike erfaringer, utfordringer, mestringsopplevelser, positive bidrag til elevmiljøet og sosial kompetanse.
Norsk Leirskoleforening vil i tillegg peke på leirskoletilbudets bidrag til samfunnsmessige satsingsområder som folkehelse, forebygge mobbing, fremme friluftsliv og det grønne skiftet med fokus på miljø og bærekraftig utvikling.
Det siste politiske signalet er nye forsterkede kompetansemål innenfor Kroppsøvingsfaget på selvberging; kunnskaper, holdninger og erfaringer på trygg ferdsel ved, i og på vann. På leirskoler er det ofte praktiske og varierte uteaktiviteter knyttet til vann.

Avslutningsvis vil Norsk Leirskoleforening takke for godt og bredt samarbeid med alle partier i anledning denne saken. Vi ser fram til videre kontakt og samarbeid på veien mot et bredt leirskoleforlik.

 

Landsstyret i Norsk Leirskoleforening

v/ Trond Setlo, leder

Gå tilbake til oversikten