Leirskoleopplæring

Leirskoleopplæring

Tilskuddet til leirskoleopplæring i 2019

Udir overtok i fjor administreringen av tilskuddsordningen, og i den forbindelse ble det gjort noen endringer i rapportering og beregningsmåte. Hovedprinsippene i tilskuddsordningen er videreført, og vertskommuner skal på samme måte som tidligere få dekning til undervisningsutgiftene på leirskolen.

 • Øremerking også i 2019
  (Regjeringen varsler at tilskuddet i framtiden vil bli innlemmet i kommunenes rammeoverføring når lovfestingen er vedtatt og iverksatt. NLF har anmodet om at øremerkingen beholdes.)
 • Størrelsen på tilskuddet til kommunene blir beregnet først på slutten av 2019.
 • Vertskommuner for leirskoler fakturerer fortsatt brukerkommunene for opplæringen på leirskolen.
 • Vertskommunene kan selv fastsette størrelsen på kravet for opplæringskostnaden.
 • Beregningen Udir legger til grunn ved tildelingen tar i større grad hensyn til kommunens totale antall elever som har vært på leirskole og ikke som tidligere kun ut fra antall grupper fra den enkelte skole. Det kan derfor i noen tilfeller bli feil å bruke gammel beregningsmåte ved fakturering av brukerkommunene.
 • Dersom vertskommuner vil fakturere brukerkommuner før størrelsen på tilskuddet er gjort kjent i des. -19, må refusjonen stipuleres.
 • Snitt stykkpris pr elev på landsbasis i 2018 var kr 985,-
  (Den ble beregnet ut fra en sats på kr 19.622,41 kr pr. elevgruppe på 22, avrundet opp til helt gruppetall i hver kommune.)
 • Når tilbudet blir lovfestet og flere elever skal reise på leirskole, kan det medføre at refusjonsbeløpet blir noe lavere for 2019 enn for 2018.
 • Beregningsmåten Udir bruker gir ulike tilskuddsbeløp pr elev kommunene imellom. Spesielt for små kommuner med få elever er forskjellene betydelige. (Se eget skriv fra Udir for oversikt over den enkelte kommunes tilskuddsbeløp.)
 • Noen vertskommuner krever inn et noe høyere beløp enn den statlige refusjonen for å dekke den reelle utgiften til opplæringen. Det er opp til den enkelte vertskommune å avgjøre.
 • Tilskuddet skal i sin helhet gå til opplæringen på leirskolen.
 • (Refusjonssatsen etter tidligere beregningsmåte ville etter regulering vært på ca. 16.900 kr for 2019)

Norsk Leirskoleforening mener prinsippielt at brukerkommunene bør dekke den undervisningskostnaden som vertskommuner for leirskoler har på opplæringen av brukerkommunens elever. Udir støtter det synet.

FORSLAG TIL NYBEREGNINGSMÅTE:
Vertskommunen beregner lokal «stykkpriskostnad» pr. elev ved å dividere kommunens årlige undervisningskostnad på leirskolen med årlig elevantall.
Denne «stykkprisen» multipliseres så med respektive brukerkommuners elevantall for å fastsette vertskommunens refusjonskrav.

Se linker for info om ordningen:

 


Omlegging av tilskuddsordningen i 2018

 • Øremerkingen ligger fast.
 • Refusjonsgarantien fungerer som vanlig.
 • Det blir ikke oppgitt en kostnadsfaktor for 2018.

Forvaltningen av post 66 «Tilskudd til leirskoleopplæring» er overført fra fylkesmennene til Utdanningsdirektoratet fra og med vårhalvåret 2018.
Nå vil kommunenes GSI-registreringer for leirskoledeltagelse bli lagt til grunn for tilskuddstildelingen, og ikke ut fra innrapportering til Fylkesmannen.  Alle kommuner vil i løpet av våren 2018 få en forespørsel fra Udir om GSI-tallene er riktige.
Tilskuddet vil deretter bli beregnet etter korrigeringsmeldinger, og størrelsen på refusjonen vil avhenge av oppdaterte tall for gjennomførte leirskoleopphold. Det betyr at det for 2018 ikke blir bekjentgjort en refusjonssats, men post 66 er styrket med 2 millioner i statsbudsjettet. Det bør tilsi en økning i tilskuddet pr. gruppe. Delingstallet er fortsatt inntil 22 elever pr gruppe.

Se link: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-leirskoleopplaring/