Mangelfullt svar på Stortingets vedtak – bestillingen returneres departementet

Publisert: 21.10.2016

Norsk Leirskoleforening får full støtte i at KD`s respons er uakseptabel. Det samstemte stortingsvedtaket fra 11. feb. 2016 er ikke fulgt opp i henhold til intensjonen. Nå blir anmodningsvedtaket tydeliggjort av KUF-komitèen og sendt tilbake for ny behandling. Det gir grunn til å forvente konkrete resultater av det langvarige arbeidet med å sikre leirskoletilbudet.

Stortingets bestilling: (Se egen nyhetssak nedenfor.)
Dokumenter: Innst. 155 S (2015–2016), jf. Dokument 8:146 S (2014–2015)

Gå tilbake til oversikten