Leirskolekutt dokumentert og tallfestet

Publisert: 20.10.2016

De nye tallene gir grunn til å forvente at det iverksettes nasjonale tiltak slik Stortinget har sagt.

Norsk Leirskoleforening har lenge påpekt feil i GSI-statistikken om antallet som får leirskoleopplæring. Det har omsider ført til omlegging i rapporteringsordningen. Resultatet av den nye registreringen avdekker feilen og samsvarer med tallene fra NLF. Det er nå dokumentert at over 12.000 elever ikke fikk leirskole i 2015, av et årskull på omlag 62.000
I Statsbudsjettet for 2017 får leirskole et eget avsnitt om dette:

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD)

Prop. 1 S   (2016–2017)

Leirskole

Rapportering frå fylkesmennene viser at 49 794 elevar drog på leirskole i 2015. Dette utgjer om lag 8 pst. av alle elevane i grunnskolen. Frå og med skoleåret 2015–16 har det blitt gjort endringar i rapporteringa av elevar på leirskole. GSI publiserer ikkje lenger statistikk for planlagde leiskoleopphald. I staden rapporterer fylkesmennene om innvilga leirskoletilskott. Dette gjer at talet for 2015 ikkje nødvendigvis kan samanliknast med tidlegare år. GSI-tal frå tidlegare år viste at i underkant av ti pst. av alle elevane i grunnskolen planla å reise på leirskole kvart år.

Gå tilbake til oversikten