Spørsmål til ministeren om leirskole i ny opplæringslov

Publisert: 03.06.2021

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2233 (2020-2021)
Innlevert: 19.05.2021
Sendt: 20.05.2021
Besvart: 26.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Leirskole er en viktig del av dannelse og utdannelse av elevene i grunnopplæringa. Statsråden var saksordfører da Stortinget vedtok å lovfeste leirskoleoppholdet på minst tre overnattinger i sammenheng 4. juni 2019. Opplæringslovutvalget foreslår i NOU 2019: 23 ikke å videreføre forankringene leirskoleopplæringen har i dagens lovverk. Det vil ramme elevenes leirskoletilbud og læreres mulighet for å velge leirskole som læringsarena.
Kan statsråden forsikre at leirskoleopplæringen vil bli videreført i den nye opplæringsloven?

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Kunnskapsdepartementet jobber med å vurdere forslagene fra opplæringslovutvalget i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og de over 700 høringssvarene som kom inn. Jeg tar sikte på å sende et helhetlig forslag til ny opplæringslov på høring i løpet av sensommeren 2021 og kan ikke nå forskuttere innholdet i et høringsforslag som er under utarbeidelse. Det tas videre sikte på at endelig forslag til ny opplæringslov skal fremmes for Stortinget slik at den nye loven skal kunne behandles, vedtas og tre i kraft fra og med skoleåret 2023.


Statsrådens svar må sees i lys av at man er midt inne i en pågående lovprosess. Norsk Leirskoleforening har store forhåpninger til den nye opplæringsloven. Stortingsvedtaket
om lovfesting av leirskoletilbudet for ganske nøyaktig 2 år siden, ble enstemmig vedtatt. Opposisjonen fremmet også forslag om å sikre et fullverdig opphold på 4 overnattinger, en skoleuke fra mandag til fredag. Det gir grunn til optimisme for leirskolens plass også i kommende nytt lovverk.   

Gå tilbake til oversikten