KD har mottatt bekymringsmeldingen

Publisert: 05.02.2014

Enighet om at leirskole er positivt – ikke enighet om sterkere nasjonal styring.

I møtet mellom NLF og Kunnskapsdepartementet ble det fokusert på:

– De positive effektene leirskole har for elevenes læring.
– Stortingets målsetting om at elevene skal få leirskole.
– Stortingets årlige bevilgning av penger til leirskoleordningen.
– Kommunale kutt. Stadig flere elever mister tilbudet. Det ble særlig vist til Vestfold fylke.

NLF pekte på at dagens politiske føringer ikke er tilstrekkelige for å nå den nasjonale målsettingen om at flest mulig elever skal få ett leirskoleopphold i løpet av grunnskoleløpet. KD på sin side viste til lokal handlingsfrihet. Av hensyn til kommunenes sjølråderett ble det gitt signaler om at lovfesting eller ytterligere øremerking var lite aktuelt.
Departementet vil imidlertid se på om det er feilkilder i GSI-tallene. Etter den statistikken ser det ut som om de fleste elever får leirskole. Departementet vil også vurdere om formålet med post 66, øremerket tilskudd til leirskoleopplæring, oppfylles tilstrekkelig.
NLF vil følge opp departementets funn og vurderinger. Kutt begrunnet i økonomi og manglende lovfesting truer elevenes tilgang til leirskole som læringsarena. Det bryter med nasjonal målsetting og gir et fattigere opplæringstilbud.

Gå tilbake til oversikten