Gjenåpning av leirskole

Kunnskapsministeren bekrefter at leirskolene igjen kan ta imot elever. Forutsetningen er at gjeldende smittevernveileder for skole følges.
Nivåinndelingen for smitteverntiltak (trafikklysmodellen) vil legge føringene for oppholdet. Det er nødvendig å planlegge for ulike tiltak etter hvilket nivå som gjelder; grønt, gult eller rødt.

Kunnskapsminister Guri Melby vil videreføre lovfestingen av leirskoleopplæring.

Statsråden uttaler følgende:

«Leirskolene er ikke særskilt regulert i covid-19-forskriften, siden leirskolene som sådan ikke er skolevirksomhet. Hvis en skole reiser på leirskole må skolen følge smittevernveilederen som gjelder for skolene, på lik linje med andre aktiviteter som gjennomføres som en del av opplæringen. Skoleeier må sørge for at smittevernreglene blir fulgt under leirskoleoppholdet, slik som rutiner for god hygiene, renhold og redusert fysisk kontakt, og at syke personer ikke skal delta.»

Dette innebærer at brukerkommune, vertskommune og leirskoledriver sammen må tilrettelegge for og påse at smittevernsreglene følges. Det må planlegges for alle situasjoner og utarbeides en beredskapsplan slik at det raskt kan veksles mellom de ulike nivåene.

Elever som har mistet leirskoleoppholdet skal få det igjen seinere
Kravet om å tilby leirskole gjelder ikke for elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren 2020. For elever på lavere trinn gjelder kravet om leirskole selv om det var planlagt leirskole våren 2020 som må avlyses på grunn av utbruddet av Covid-19. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.
Hvis en kommune vil benytte seg av et leirskoletilbud må skoleeier sørge for at smittevernreglene for skolene blir fulgt under oppholdet. (Udir, 29.05.2020)