Godt landsstyremøte

Publisert: 25.01.2015

Styret var samlet til møte 23.-24. januar i Oslo.
En lang saksliste fylte timene med nyttige leirskolediskusjoner.
På agendaen stod blant annet:
 • Friluftslivets År 2015
  Fellesmail er sendt alle leirskoler: Registrering av leirskoleuker på FÅ15- hjemmesiden. Opplyse om allemannsretten.
  Leirskolene engasjerer seg lokalt, bruker lokalpresse osv.
 • Leirskolekutt. Status.
  Kutt i Ålesund er trolig stanset for 2015 etter mail + samtale med rådmannsapparatet og innlegg i Sunnmørsposten.  Info er sendt til 8 berørte leirskoler som jobber videre lokalt med saken.
  Det har kommet bestillinger fra skoler i Horten igjen. Gledelig dersom kommunen er på vei tilbake med leirskoletilbud for sine elever.

Søknader om medlemskap i NLF:

 • Rapport fra befaring til ny leirskolesøker;
  skonnerten «Svanen» i Oslo ønsker medlemskap.
 • Søknad om medlemskap har kommet inn fra fra Hallingdal Feriepark i Buskerud  som ønsker å starte leirskoledrift.
 • Søknaden om medlemskap fra Frænabu Leirskole i Møre og Romsdal er ferdigbehandlet, ble innvilget og ønskes velkommen i leirskolefamilien.

Politisk:

 • KUF-komiteens merknader til Statsbudsjettet.
  NLF har fått godt gjennomslag for sine innspill.
  Videre plan for oppfølging og strategi ble lagt.
 • Kommunevalget 14. sept.
  Forberedelse, muligheter og strategi ble diskutert.
  (Det undersøkes om det er interesse for et dagsmøte på Gardermoen for alle NLF-medlemmer før sommeren.)
 • Kommunesammenslåing og leirskole –
  mulige utfordringer og konsekvenser.

Oppdaterte oppfølgingsplan med aktuelle kontakter:

 • Fam- og kulturkomiteen.
 • Helse- og omsorgskomiteen Se: //www.regjeringen.no/folkehelse
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.
 • Kommunal- og moderniseringskomiteen.
 • Ludvigsen-utvalget. Vise til gevinstene ved leirskoleopplæring. Utfordre utvalget på:
  «Hvordan ser utvalget på leirskole som læringsarena, som bidrag i skolens mandat og som pedagogisk idè for å imøtekomme utfordringer i samfunnsutviklingen»
  «Det er en nasjonal målsetting at alle elever skal få leirskoleopplæring. Hvordan kan dette tilbudet sikres og utnyttes ennå bedre i framtidens skole?»
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
 • Riksrevisjonen om barnefattigdom.
 • Landslaget Fysisk Fostring i skolen (LFF)
 • Foreningen «Kysten»
 • Livredningsselskapet
 • FUG
 • Utdanningsforbundet
 • NHO reiseliv
 • DNT
 • Forum for friluftsliv i skolen

Til orientering:

 • Nordisk Leirskoleråd, NLR – 30 års jubileumsskrift
 • NLR samling i Finland 2015
 • Kontingenter – status.
 • Fjelltun Leirskole i Telemark har avsluttet sin leirskoledrift og meldt seg ut av NLF. Vi ønsker lykke til videre med øvrig drift av stedet.
 • Aktuelle medlemssteder som ønsker å arrangere Nasjonalt leirskolekurs kommende år.

Styremøteplan:
2-15:  Skype el fysisk møte avhengig av behov
3-15:  Oslo 10.- 11. april

Gå tilbake til oversikten