Friluftslivsmeldingen – merknader om leirskole

Publisert: 15.10.2016

Meld. St. 18 (2015–2016)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartemente 

Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet

UTDRAG FRA MERKNADEN, leirskole uthevet:

Komiteen viser til at ordningen med leirskole gir elevene viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen. I dag er andelen elever som får tilbud om leirskolesynkende. Komiteen understreker at leirskoleopphold skal være gratis, og mener at alle elever skal gis tilbud om overnattingsturer. Komiteen mener at dette kan bli ivaretatt gjennom sterkere føringer i læreplanene, slik statens føringer for skolens innhold normalt gis. Komiteen viser til Innst. 155 S (2015–2016), hvor et flertall i Stortinget vedtok følgende:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan læreplanene kan bidra til å ivareta at alle elever får tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner, for eksempel gjennom leirskole, studieturer eller andre løsninger i regi av skolen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Komiteen har merket seg regjeringens forslag om at det skal være et nasjonalt mål at «Naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge». Alle barn og unge bør få erfaring med friluftsliv og lære å ferdes i naturen på en trygg og miljøvennlig måte. Det legger grunnlag for gode naturopplevelser og god helse gjennom hele livet. Skolen er en viktig arena for opplæring i friluftsliv for alle, fordi man der når alle uansett familiebakgrunn. Undervisning ute i naturen og nærmiljøet kan øke læringsutbyttet i skolen. Ved å ta i bruk naturen som klasserom lærer elevene bedre og er mer i aktivitet i løpet av skoledagen.

Komiteen mener at skolene bør, innenfor rammen av gjeldende læreplaner, fremheve friluftsliv og bruke naturen som læringsarena gjennom blant annet friluftslivsaktiviteter til ulike årstider, som for eksempel tursti eller skidag, eller gjennom leirskoleordningen.

Komiteen er positiv til at skoler prioriterer leirskoleopphold, og ønsker at flere skoler benytter dette tilbudet.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener leirskoletilbudet i Norge kan trappes opp betydelig. Det bør settes et mål om at to opphold på leirskole i løpet av grunnskolen – ett ved kysten og ett på fjellet – blir hovedregelen. Dette vil gi mange barn og unge muligheten til å bli kjent med flere typer norsk natur i løpet av oppveksten. Dette medlem oppfordrer regjeringen til å kartlegge hvordan en slik opptrapping kan gjennomføres.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen kartlegge hvordan leirskoletilbudet i Norge kan trappes opp med sikte på at to leirskoleopphold i løpet av grunnskolen blir hovedregelen.»

Les hele innstillingen her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-026s/

Gå tilbake til oversikten