Forslag til ny Opplæringslov med leirskoleopplæring inne

Publisert: 06.09.2021

Regjeringen har nå lagt fram sitt forslag til ny Opplæringslov. Her er dagens leirskoleforankringer videreført.
Vi har med det fått gjennomslag nok en gang. Det er gledelig nytt.

    

Norsk Leirskoleforening har fått bred støtte fra mange andre høringsinnspill, som også har meldt inn at leirskoletilbudet fortsatt må sikres for alle elever.
Det er veldig bra etter lovutvalgets nedslående forslag om å slette alt om leirskole. (Jfr. NOU 2019-23)
Ny høringsfrist er satt til 20.12.21
Vi vil følge opp vårt forrige høringssvar med fokus på blant annet fullverdig 4 døgns leirskoleopphold for å ivareta kvaliteten i tilbudet. Regjeringen har beholdt formuleringen «… minst tre overnattingar…» i sitt forslag.
Høringen vil bli et viktig tema på kommende landsmøte 9.-10. november. (Se påmelding her.)
På Stortinget har det de siste årene utviklet seg en full tverrpolitisk støtte til saken. Den skal vi fortsatt jobbe for å styrke etter valget slik at vi får et godt leirskoleresultat for elevene når ny lov skal vedtas endelig.

Kunnskapsminister Guri Melby vil videreføre lovfestingen av leirskoleopplæring.

Regjeringens forslag:
(I forslaget har tidligere lovformuleringer om leirskole fått nye paragrafer.)

§ 2-5 Gratis grunnskoleopplæring
Offentleg grunnskoleopplæring skal vere gratis. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter knytte til grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald eller andre skoleturar.
   § 4-7 Skoletur med overnatting
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.
  § 17-5 Personalet ved leirskolar
Undervisningspersonalet ved leirskolar med fast pedagogisk bemanning skal vere tilsett i den kommunen der leirskolen ligg. Departementet kan gi forskrift om kompetansekrav for personalet ved faste leirskolar.
  § 17-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing
Kommunen og fylkeskommunen skal krevje politiattest av dei som skal tilsetjast fast eller mellombels eller ha praksis i grunnskolen, den vidaregåande skolen, skolefritidsordninga, leksehjelpa, leirskolar, kulturskolen eller skoleliknande aktivitetstilbod. Kommunen og fylkeskommunen kan òg krevje politiattest av andre som jamleg oppheld seg på skolane og andre stader der dei nemnde tilboda blir gitt.

Her er linken til lovforslaget:

Høyring
Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

Høring | 26.08.2021 | Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova på høyring. Forslaget til ny opplæringslov er meint å erstatte dagens opplæringslov, og forslaga til endringar i friskolelova skal sikre god samanheng mellom dei to lovene. Forslaget til ny opplæringslov byggjer på utgreiinga frå opplæringslovutvalet (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) og dei over 700 fråsegnene som kom inn til høyringa. I tillegg har departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar. I forslaget til ny opplæringslov blir mykje frå den noverande lova vidareført, noko er tatt ut, og nokre nye reglar er tekne inn. Det er eit mål at den nye lova skal bli enda betre for elevane enn lova som gjeld i dag. Dette handlar både om rettar i lova og at lova skal vere enklare å finne fram i og å forstå.

Gå tilbake til oversikten