Enstemmig bestilling fra Stortinget til regjeringen om å sikre tilbudet gjennom læreplanen

Publisert: 21.02.2016

Stortingsvedtaket 11. feb. 2016 er et langt skritt i riktig retning for å sikre alle elever leirskole. Det er klare forventninger til at regjeringen nå finner en løsning gjennom læreplanen.

Med dagens sammensetning på Stortinget, er det ikke flertall for å bruke lovfesting som virkemiddel. Da er læreplanen som forskrift det nest beste virkemiddelet i denne omgang. Leirskoleopplæring er allerede forankret i opplæringsloven §2-3. I tillegg framkommer det gjennom statstilskuddet at leirskoleopplæring er en nasjonal målsetting. En forskriftsfesting er et godt politisk supplement.

Stortingsdebatten (Jfr link: Se sak nr 3)  viste med all tydelighet at det er samstemt og tverrpolitisk enighet om at leirskole er et verdifullt tilbud som det er viktig at elevene får oppleve. Det er altså ingen uenighet om elevene skal få leirskoleopplæring, men diskusjonen handler om på hvilken måte tilbudet skal sikres.

Norsk Leirskoleforening har blitt hørt i sin argumentasjon, og er delaktig i det gjennomslaget saken nå har fått på Stortinget.
Saksordfører i KUF-komitèen, Christian Tynning Bjørnø (Ap), gir NLF hyggelig anerkjennelse for saksopplysninger og positive innspill til gjensidig nytte.
Vi har i det hele god kontakt med politikere fra alle de politiske partiene, og gleder oss over det som nå framstår som et konstruktivt tverrpolitisk leirskoleforlik.
Det er grunn til å rekke en særlig takk til Anne Tingelstad Wøien (Sp) som sammen med Jenny Klinge (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har fremmet saken.

Sikring av leirskoletilbudet har fått verdifull støtte fra FUG, Utdanningsforbundet og Norsk Friluftsliv.
Flere i leirskole-Norge har gjennom sine politiske kontakter bidratt i saken.  Vedtaket er således en viktig delseier, som resultat av et godt og samkjørt lagarbeid. Denne saken viser hvor viktig det er å stå sammen.

I tiden framover blir det viktig å følge opp Stortingets bestilling til regjeringen. NLF vil søke å bidra på en konstruktiv måte i den kommende prosessen.

Gå tilbake til oversikten