DNT og FL støtter sikring av leirskole for alle elever

Publisert: 08.04.2016

– NLF får god drahjelp i nyttig samarbeid


RAPPORT FRA MØTE 7. APRIL -16

Norsk Leirskoleforening, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

 

TILSTEDE:

Kristin Vinje og Katrine Gramnæs, Den Norske Turistforening (DNT)

Astrid Berger Høj og Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

Aslak Thorsen og Trond Setlo, Norsk Leirskoleforening (NLF)

Bakgrunn for møtet

DNT og FL arbeider, sammen med Norsk Friluftsliv, om et politisk utspill om friluftsliv i skolen og bruk av naturen som læringsarena. Det er aktuelt å ha med et punkt om Leirskolenes betydning og plass.

I nylig framlagt stortingsmelding om friluftsliv foreslås det som nasjonalt mål: «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.»

Stortinget behandla i vinter et representantforslag fra Sp og SV om å lovfeste retten til leirskole, slik NLF ønsker. Stortinget vedtok å be «regjeringen utrede hvordan læreplanen kan bidra til å ivareta at alle elever får tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner, for eksempel gjennom leirskole, studieturer eller andre løsninger i regi av skolen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Stortinget ber regjeringen utarbeida tiltak for å hjelpe skolene med å sikre minoritetselevers deltakelse på overnattingsturer i skolens regi.»

Presentasjonsrunde

Kort presentasjon av møtedeltakerne og de tre organisasjonene – med vekt på arbeid relevant for møtetema.

Konklusjoner:

Brei enighet om at en har felles målsetting om å gi barn og unge innføring i friluftsliv og bruke naturen som læringsarena og aktivitetsområde, og at en utfyller hverandre i dette arbeidet.

Langsiktig mål er lovfesting av rett til leirskole for alle barn, men første steg er oppfølging av stortingsvedtaket, jf over.

DNT og FL følger opp med punkt om leirskole i kravlista om friluftsliv i skolen.

Gjensidig ønske hos alle om å videreføre kontakt og samarbeid for erfaringsutveksling, styrking av kompetanse og utvikling.

Gå tilbake til oversikten