Bør lovfeste rett til leirskole

Publisert: 21.01.2016

Norsk Friluftsliv ønsker en skole som bruker friluftsliv/uteskole som læringsarena, og som et viktig virkemiddel for å få til en inkluderende skole. – Vi støtter derfor forlaget om å lovfeste retten til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

I et brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen støtter Norsk Friluftsliv forslaget om lovfesting av elevenes rett til leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

Les brevet med innspill fra Norsk Friluftsliv her.

Det er dokumentert en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse (både fysisk og psykisk). Det er også en tydelig sammenheng mellom fysisk aktivitet/motorisk trening og faglige prestasjoner i teoretiske fag. Evnen til å lære forutsetter også et trygt og godt miljø der den enkelte elev trives og ikke utsettes for mobbing. En satsing på friluftsliv i skolen vil ha svært positive effekter og blant annet gi bedre helse, økt læringskvalitet og økt trivsel og bedre sosialt miljø.

Evnen til å ferdes i naturen er en viktig del av den norske kulturen. Skolen når elever fra alle sosiale lag. Elever med leirskoleopplevelser får med seg praktisk erfaring og mestringsopplevelser i natur på en helt annen måte enn hva man får til i en vanlig skolehverdag. Norsk Friluftsliv mener derfor at en ukes leirskoleopphold i løpet av grunnskolen er et svært viktig bidrag til å få positive frilufslivsopplevelser og en inkluderende skole med bedre trivsel og økt læringskvalitet.

Etter at finansieringen av leirskoleoppholdet ikke lenger er øremerket, men i stedet går inn i rammetilskuddet, ser vi at en del kommuner ikke prioriterer dette. Dette mener vi er svært uheldig og vi støtter derfor forlaget om å lovfeste retten til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen. I motsatt fall vil vi dessverre se at færre og færre opplever å komme på leirskole framtiden.

For svært mange er leirskoleoppholdet det de husker best fra skoletiden og ser tilbake på med størst glede. Vi håper derfor komiteens medlemmer ser verdien av et slik leirskoleopphold, både for den enkelte og samfunnet som helhet, og sørger for at alle elever sikres en slik rett.

Foto: Tania Bækkevold/Biofoto 

Gå tilbake til oversikten