Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015

Publisert: 05.02.2016

Meld. St. 15 (2015–2016)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015

Vedtak nr. 273, 11. desember 2014

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå praktiseringen av gratisprinsippet i leirskoleopplæringen, slik at dette tilbudet kan sikres på en god måte.»

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 2016:

«Stortinget fattet vedtaket i sammenheng med behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Oppfølging av anmodningsvedtaket og en vurdering av gratisprinsippet er omtalt under kap. 225, post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet. Det følger av opplæringsloven at offentlige grunnskoler skal være gratis for elevene og foreldrene. Gratisprinsippet skal sikre alle barn like muligheter til å delta i alle aktiviteter i grunnskolen, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har i Innst. 12 S (2015–2016) merket seg departementets oppfølging av anmodningsvedtaket og på denne bakgrunn drøftet problemstillingene.»

Gå tilbake til oversikten