Linker

Her ligger linker til flere av våre samarbeidsparter og andre relevante adresser.

NORDISK SAMARBEID:

Island www.skolabudir.is
Finland https://www.leirikoululahettilas.fi/fi

juha.kuronen@pp2.inet.fi
benita.bjorkell@gmail.com

Danmark
marianne.just.@svendborg.dk
Sverige
http://www.naturskola.se/
 

SAMARBEIDSPARTNERE:

 
Utdanningsforbundet: www.utdanningsforbundet.no
Norsk Friluftsliv: https://www.norskfriluftsliv.no/
 

Miljøvernforvaltningen

 
Direktoratet for naturforvaltning sine barnesider  www.ungute.no
Miljøverndepartementet (MD) www.miljo.no 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) www.dirnat.no 
Norsk polarinstitutt (NP) www.npolar.no 
Direktoratet for kulturminneforvaltning (RA) www.riksantikvaren.no 
   
Miljødirektoratet www.sft.no 
Statens kartverk www.statkart.no 
Miljøstatus i Norge www.miljostatus.no
Grønn stat – integrere miljøhensyn i staten www.gronnstat.no
Fylkesmenn www.fylkesmannen.no 
   
Nasjonalparksenter
Breheimsenteret, Jostedalsbreen nasjonalpark www.jostedal.com 
Jostedalsbreen nasjonalparksenter, Jostedalsbreen nasjonalpark www.jostedalsbre.no 
Norsk bremuseum, bresenteret i Fjærland, Jostedalsbreen nasjonalpark www.bre.museum.no 
Hardangervidda natursenter, Eidfjord, Hardangervidda nasjonalpark www.hardangervidda.org/hne.htm 
Hardangervidda nasjonalparksenter, Møsvatn, Hardangervidda nasjonalpark www.hardangervidda-senter.no 
Nasjonalparker, nasjonalparksenter, Rondane, Dovre og Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalparker www.nasjonalparker.org 
Norsk fjellmuseum, Jotunheimen nasjonalpark http://www.fjell.museum.no/
Stabbursnes naturhus og museum, Stabbursdalen nasjonalpark http://www.stabbursnes.no/?page_id=85 
Svanhovd miljøsenter, Pasvik nasjonalpark www.bioforsk.no 
   
Miljøsider for barn og unge
Miljøside for barn og unge www.miljoagentene.no 
Riksantikvarens barn og unge side www.wernerweb.no 
Barne- og ungdomsorganisasjon www.4h.no 
Klubben for ivrige fiskere fra 7-15 år www.fiskeklubben.no
Kraftskolen – en opplæringspakke om energi www.kraftskolen.no 
Lære med skogen – fra barnehage til høgskole www.skogkurs.no/lms 
Natursekken www.natursekken.no/
Natur og ungdom www.nu.no/omnu 
Natur og miljø for unge www.aktivioslo.no/nmilj.html 
Naturvettene – friluftsliv for barn www.aktivioslo.no/kunder/naturvettene 
Nettverk for miljølære www.miljolare.no 
WWF – Norge Pandaklubben www.wwf.no/pandaklubben 
Undervisningsprogrammer i realfag på nett http://viten.no 
Friluftslivarrangør for ungdom og familier http://www.ramp.as 
Landbrukssider for barn http://tommeliten.no
   
Miljøalliansen www.miljoalliansen.no 
Norsk institutt for by- og regionforskning www.nibr.no 
Norsk institutt for kulturminneforskning www.niku.no 
Norsk institutt for luftforskning www.nilu.no 
Norsk institutt for naturforskning www.nina.no 
NINA – naturdata http://www.ninanaturdata.no/
Norsk institutt for vannforskning www.niva.no 
Stiftelse for jordfaglig miljøforskning www.jordforsk.no 
   
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) www.sabima.no 
Norsk Biologforening www.bio.no 
Norsk Botanisk Forening www.botaniskforening.no/
Norsk Entomologisk forening www.entomologi.no 
 
Norges sopp- og nyttevekstforbund www.soppognyttevekster.no
Norsk Ornitologisk Forening www.birdlife.no 
Norsk Zoologisk Forening www.zoologi.no 
Norske Havforskeres Forening www.havforsk.no 
   
Annen relevant miljøinformasjon  
Nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold www.artsdatabanken.no
Norges vassdrags- og energidirektorat www.nve.no 
Statistisk sentralbyrå, jordbruk, jakt, viltstell www.ssb.no/jeja/ 
Landets største skogeier www.statskog.no 
Statens strålevern www.nrpa.no 
Informasjon om energiressurser, energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk www.enova.no 
Jegeravgiftskort www.brreg.no/jeger/ 
Skog + Landskap http://www.skogoglandskap.no/
Norsk Skogeierforbund www.skog.no 
For kunnskap om vilt og forvaltning
www.viltforvaltning.no
   
 Ut på tur i Norge  
Norsk Friluftsliv  http://www.norskfriluftsliv.no
Norges jeger og fiskerforbund www.njff.no 
Norges største friluftsorganisasjon www.turistforeningen.no
Norges største friluftsorganisasjon
Inn i naturen med jakt og fiske
www.dintur.no 
Friluftsrådets landsforbund – jobber for å ivareta allmenne friluftsinteresser www.friluftsrad.no 
Friluftsliv, jakt og fiske i Norge www.inatur.no 
   
   
Tidsskrifter – bøker  
Jakt og fiske www.jaktogfiske.info/ 
Tidsskrift for utmarksforskning www.utmark.org 
Natur og fritid as – arbeider for den naturinteresserte www.naturogfritid.no 
Jakt, fiske, friluft www.villmarksinfo.no 
   
Øvrige nettsted  
Skjærgårdstjenesten www.skjaergardstjenesten.no 
Norges Naturvernforbund www.naturvern.no 
Järvsymposiets hemsida (engelsk) www.wolverinesymposium2005.se 
Villreinens hjemmeside www.villreinen.no 
Miljøstiftelsen Bellona www.bellona.no 
Senter for klimaforskning, universitetet i Oslo www.cicero.uio.no 
En kulturvernorganisasjon som arbeider for bruk og bevaring av eldre fartøyer og kystmiljø. www.kysten.no 
Framtiden i våre hender – for miljø, rettferdighet, fordeling og livskvalitet www.fivh.no 
GRIP – stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk www.grip.no 
Senter for jordfaglig miljøforskning www.jordforsk.no 
Administrerer jakt og fiske og driver annen tilrettelegging for friluftsliv i statsallmenningene www.fjellstyrene.no 
Norges jeger- og fiskerforbund www.njff.no 
Norges klatrerforbund www.klatring.no 
Vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk www.kulturarv.no 
Informasjon om og for skog- og utmarksnæringen www.norskog.no 
Norsk institutt for planteforskning www.planteforsk.no 
Regnskogfondet www.rainforest.no 
Siste nytt om miljø og gjenvinning www.loop.no
United Nations Environment Program www.grida.no 
Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn www.prosus.uio.no 
Nettside om fjellreven www.fjellrev.no 
Forollhogna villreinområde www.hognareinen.no/ 
WWF – Norge www.wwf.no 
WWF – The Conservation Organization www.panda.org 
Convention on Biological Diversity
United Nations Environment Programme
www.biodiv.org 
Kunnskap om forebyggende tiltak mot tap av beitedyr til rovvilt www.viltskadesenter.no
Veterinærinstituttet www.vetinst.no 
Norsk Limnologforening www.biologi.uio.no/foreninger/nlf/start.shtml 
Havfiskeklubben www.havfiskeklubben.no
Flått og flue – kartlegging av utbredelsen av flått og hjortelusflue www.flattogflue.no 
   
Andre offentlige tjenester  
Offentlig internettportal www.norge.no 
   
Internasjonale lenker  
Dansk offentlig nettside: Faglig viten om natur og adgang til natur, til inspiration for naturopplevelser www.skovognatur.dk
BBC: Science and nature www.bbc.co.uk – Lifeincoldblood/
   
Utdanningsdirektoratet www.utdanningsdirektoratet.no
   
 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen http://www.fug.no/tilskudd-til-leirskole.5195776.html
Den norske turistforening www.turistforeningen.no